Page title

Idem do zahraničia pracovať

1. Idem pracovať do štátu Európskej únie, Švajčiarska, Nórska, Islandu, Lichtenštajnska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Text

Vstupom Slovenska do Európskej únie (EÚ) sa aj na občanov Slovenska začala uplatňovať európska legislatíva. Podľa nej je osoba poistená v štáte, v ktorom reálne vykonáva činnosť, t. j. tam, kde sa práca realizuje. Zároveň môže byť poistená na sociálne zabezpečenie výlučne v jednom členskom štáte EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu (EHP) alebo Švajčiarska. Uvedené pravidlo, vrátane nižšie uvedených pravidiel a postupov platia naďalej aj vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska ale od 1. februára 2020 (dátum vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ) tieto pravidlá nevyplývajú z európskej legislatívy, ale z medzinárodných zmlúv, ktoré uzatvorila Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska s EÚ.

Zamestnanec

Zamestnanec
 • Ak som bol pred výkonom práce v štáte EÚ, EHP, Švajčiarska alebo v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku zamestnanec (ukončený prac. pomer na Slovensku), nemám voči Sociálnej poisťovni žiadne odhlasovacie, resp. oznamovacie povinnosti. Všetky povinnosti vo vzťahu k pracovnému pomeru na Slovensku vrátane odhlásenia zo systému sociálneho poistenia za mňa vykoná zamestnávateľ. Skutočnosť, že idem vykonávať činnosť do zahraničia, nie je potrebné oznámiť Sociálnej poisťovni.
 • Ak idem vykonávať činnosť do EÚ, EHP, Švajčiarska alebo do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska počas dovolenky (napr. na dva týždne zbierať ovocie), je potrebné, aby som Sociálnu poisťovňu požiadal o určenie uplatniteľnej legislatívy prostredníctvom žiadosti Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ. Žiadosť je dostupná aj v každej pobočke Sociálnej poisťovne. K žiadosti je potrebné priložiť jednotlivé podklady podľa usmernenia uvedeného na konci príslušnej žiadosti. Žiadosť sa podáva preto, že osoba môže byť poistená na sociálne zabezpečenie výlučne v jednom štáte EÚ, EHP, Švajčiarska alebo v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska a je potrebné určiť, ktorý to bude. 
 • Ak idem vykonávať činnosť do štátu EÚ, EHP, Švajčiarska alebo do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska pre zahraničného zamestnávateľa (najčastejšie do Česka, Maďarska a Rakúska), pričom naďalej mám pracovný pomer na území Slovenska so slovenským zamestnávateľom (najčastejšie sa to týka osôb bývajúcich v pohraničných oblastiach), je potrebné, aby som Sociálnu poisťovňu požiadal o určenie uplatniteľnej legislatívy prostredníctvom žiadosti Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ. Žiadosť je dostupná aj v každej pobočke Sociálnej poisťovne. K žiadosti je potrebné priložiť jednotlivé podklady podľa usmernenia uvedeného na konci príslušnej žiadosti. 
 • Ak vykonávam činnosť pre slovenského zamestnávateľa, pričom činnosť sa vykonáva na území viacerých členských štátov EÚ, EHP, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (napr. letuška, vodič kamióna, farmaceutický reprezentant s pôsobnosťou na území Česka a Slovenska, atď.), je potrebné, aby som Sociálnu poisťovňu požiadal o určenie uplatniteľnej legislatívy prostredníctvom žiadosti Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ. Žiadosť je dostupná aj v každej pobočke Sociálnej poisťovne. K žiadosti je potrebné priložiť jednotlivé podklady podľa usmernenia uvedeného na konci príslušnej žiadosti.
 • Ak vykonávam činnosť pre slovenského zamestnávateľa, pričom činnosť idem vykonávať do iného štátu EÚ, EHP, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z dôvodu aktuálnej zákazky na obdobie kratšie ako 24 mesiacov, je potrebné, aby som mal pri sebe prenosný dokument A1 (potvrdenie o právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia, ktoré sa vzťahujú na držiteľa) z dôvodu vyslania. Tento dokument potvrdzuje, že poistné na sociálne zabezpečenie sa má naďalej odvádzať na území Slovenska. Ak uvedeným dokumentom nedisponujem, musím byť poistený na území štátu, kde vykonávam činnosť. Uvedený dokument vybavuje zamestnávateľ. Zároveň za mňa plní prípadné odhlasovacie povinnosti na území Slovenska a prihlasovacie povinnosti v štáte výkonu činnosti, ak mi nevybaví príslušný dokument.

SZČO

SZČO
 • Ak som pred výkonom práce v štáte EÚ, EHP, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska bol na Slovensku povinne poistenou SZČO, zánik poistenia mi oznamuje Sociálna poisťovňa. Pokiaľ o zániku povinného poistenia neinformovala Sociálna poisťovňa SZČO do 20 dní od zániku tohto poistenia, nakoľko nemala informáciu o vzniku poistenia v inom štáte EÚ, EHP alebo Švajčiarska odporúčame, aby SZČO kontaktovala Sociálnu poisťovňu a oznámila jej skutočnosti potrebné na posúdenie zániku poistenia.
 • Ak som pred výkonom práce v štáte EÚ, EHP alebo Švajčiarska nebol na Slovensku povinne poistenou SZČO, nemám voči Sociálnej poisťovni žiadne odhlasovacie, resp. oznamovacie povinnosti. Skutočnosť, že idem vykonávať činnosť do zahraničia, nie je potrebné Sociálnej poisťovni oznámiť.
 • Ak vykonávam činnosť ako SZČO na Slovensku, pričom idem činnosť vykonávať do iného štátu EÚ, EHP alebo Švajčiarska z dôvodu získanej zákazky na obdobie kratšie ako 24 mesiacov, je potrebné, aby som požiadal o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania, aby som naďalej zostal poistený na sociálne zabezpečenie na území Slovenska (Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu EÚ). Žiadosť je k dispozícii v každej pobočke Sociálnej poisťovne.
 • K žiadosti je potrebné priložiť jednotlivé podklady v zmysle usmernenia uvedeného na konci príslušnej žiadosti. Ak nepožiadam o uplatnenie inštitútu vyslania, potom sa na mňa odo dňa začatia vykonávania činnosti v inom štáte EÚ, EHP, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska začne uplatňovať v oblasti sociálneho zabezpečenia legislatíva tohto štátu a ak som bol povinne poistenou SZČO, tak zánik poistenia mi oznamuje Sociálna poisťovňa s tým, že o uplatňovaní inej ako slovenskej legislatívy informujem Sociálnu poisťovňu.
 • Ak vykonávam činnosť v štáte EÚ, EHP, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (či už ako zamestnanec, resp. SZČO) a zároveň naďalej vykonávam činnosť ako SZČO na Slovensku (napr. päť dní v týždni v Rakúsku a cez víkend na Slovensku), je potrebné, aby som Sociálnu poisťovňu požiadal o určenie uplatniteľnej legislatívy prostredníctvom príslušnej žiadosti (ak činnosť v zahraničí vykonávam ako zamestnanec, využijem Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba a činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v odlišných členských štátoch EÚ; ak činnosť v zahraničí vykonávam ako SZČO, využijem Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako samostatne zárobkovo činná v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ). Žiadosť je dostupná aj v každej pobočke Sociálnej poisťovne. K žiadosti je potrebné priložiť jednotlivé podklady v zmysle usmernenia uvedeného na konci príslušnej žiadosti. Žiadosť sa podáva preto, že osoba môže byť v tom istom čase poistená na sociálne zabezpečenie výlučne v jednom štáte EÚ, EHP, Švajčiarska alebo Veľkej Británie a je potrebné určiť, ktorý to bude. 

Nezamestnaný

Nezamestnaný
 • Ak som bol pred výkonom práce v štáte EÚ, EHP, Švajčiarska alebo v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku nezamestnaný, nemám voči Sociálnej poisťovni žiadne odhlasovacie, resp. oznamovacie povinnosti.

Študent

Študent
 • Ak som bol pred výkonom práce v štáte EÚ, EHP, Švajčiarska alebo v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku študentom, nemám voči Sociálnej poisťovni žiadne odhlasovacie, resp. oznamovacie povinnosti.

Dobrovoľne poistená osoba

Dobrovoľne poistená osoba
 • Ak som bol pred výkonom práce v zahraničí dobrovoľne poistenou osobou a platím poistné na dobrovoľné poistenie, mám dve možnosti. Buď sa z dobrovoľného poistenia v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne odhlásim alebo budem platiť poistné na dobrovoľné poistenie aj naďalej. Ak mi v súvislosti s výkonom zárobkovej činnosti v členskom štáte EÚ, EHP, Švajčiarska alebo v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska vzniklo povinné nemocenské poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti, dochádza k zániku môjho dobrovoľného nemocenského poistenia a dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti zo zákona (v prípade, ak som nepodal odhlášku), keďže legislatíva EÚ, EHP, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska neumožňuje prekrývanie obdobia tohto povinného poistenia v členskom štáte EÚ, EHP, Švajčiarska alebo v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska s dobrovoľným nemocenským poistením a s dobrovoľným poistením v nezamestnanosti na území Slovenska. Po skončení povinného poistenia v členskom štáte EÚ, EHP, Švajčiarska alebo v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska mi tieto dobrovoľné poistenia zo zákona zasa vzniknú, t. j. budú pokračovať. Systému dobrovoľného nemocenského poistenia a dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti na Slovensku nemôžem podliehať ani v prípade, že na základe právnych predpisov iného členského štátu EÚ, EHP, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, ktoré sa na mňa uplatňujú, existuje pre danú časť v tomto členskom štáte EÚ, EHP, Švajčiarska alebo v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska výlučne iba systém dobrovoľného poistenia.
 • Ak som pred odchodom podal odhlášku z dobrovoľného nemocenského poistenia a z dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti, dobrovoľné poistenie mi zanikne. Po návrate zo zahraničia (z členského štátu EÚ, EHP, Švajčiarska alebo zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska) môžem byť znovu dobrovoľne poistený len vtedy, ak opätovne podám prihlášku.
 • Dobrovoľné dôchodkové poistenie mi trvá, resp. nedochádza k jeho zániku zo zákona ani vtedy, ak mi vzniklo v súvislosti s výkonom zárobkovej činnosti v členskom štáte EÚ, EHP, Švajčiarska alebo v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska povinné dôchodkové poistenie. Ak nechcem platiť dobrovoľné dôchodkové poistenie počas výkonu činnosti v členskom štáte EÚ, EHP, Švajčiarska alebo v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska musím sa z dobrovoľného dôchodkového poistenia v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne odhlásiť.

2. Idem pracovať mimo územia EÚ vrátane Švajčiarska, Nórska, Islandu, Lichtenštajnska a v Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Text

Slovensko má uzatvorených 14 platných medzinárodných zmlúv o sociálnom zabezpečení (Japonsko, Kanada, Austrália, Izrael, bývalé štáty Juhoslávie, Macedónsko, Srbsko, Québec, Ukrajina, Ruská federácia, Kórea, Turecko, USA, Čierna Hora). Predmetom týchto medzinárodných zmlúv je najmä oblasť dôchodkov, pričom ich štandardnou súčasťou je aj inštitút vyslania (v prípade krátkodobého výkonu práce v tretej krajine osoba naďalej podlieha v oblasti sociálneho zabezpečenia právnym predpisom Slovenska).

Zamestnanec

Zamestnanec
 • Ak som bol pred výkonom práce v tretej krajine na Slovensku zamestnanec (mám ukončený pracovný pomer na Slovensku), nemám voči Sociálnej poisťovni žiadne odhlasovacie, resp. oznamovacie povinnosti. Všetky povinnosti vo vzťahu k pracovnému pomeru na Slovensku vrátane odhlásenia zo systému sociálneho poistenia za mňa vykoná zamestnávateľ. Skutočnosť, že idem vykonávať činnosť do zahraničia, nie je potrebné Sociálnej poisťovni oznámiť.
 • Ak vykonávam činnosť pre slovenského zamestnávateľa, pričom činnosť idem vykonávať do tretieho štátu (s ktorým máme uzatvorenú medzinárodnú zmluvu) z dôvodu aktuálnej zákazky na určité obdobie, je možné, aby sa za mňa naďalej odvádzali odvody na území Slovenska. Je však potrebné, aby zamestnávateľ vybavil potvrdenie o vyslaní. Ak zamestnávateľ takéto potvrdenie nevybaví, musím byť poistený na území štátu, kde vykonávam svoju činnosť. Dokument vybavuje zamestnávateľ. Zároveň za mňa plní prípadné odhlasovacie povinnosti na území Slovenska a prihlasovacie povinnosti v štáte výkonu činnosti, keď mi nevybaví príslušný dokument.
 • Ak vykonávam činnosť pre slovenského zamestnávateľa na Slovensku a zároveň vykonávam činnosť na území tretieho štátu pre zamestnávateľa sídliaceho na území tohto štátu, slovenský zamestnávateľ za mňa naďalej odvádza odvody na území Slovenska a zahraničný zamestnávateľ za mňa odvádza odvody na území daného tretieho štátu.

SZČO

SZČO
 • Ak som pred výkonom práce v tretej krajine bol na Slovensku povinne poistenou SZČO, zánik poistenia mi oznamuje Sociálna poisťovňa. Pokiaľ o zániku povinného poistenia neinformovala Sociálna poisťovňa SZČO do 20 dní od zániku tohto poistenia, nakoľko nemala informáciu o vzniku poistenia v tretej krajine, odporúčame, aby SZČO kontaktovala Sociálnu poisťovňu a oznámila jej skutočnosti potrebné na posúdenie zániku poistenia.
 • Ak som pred výkonom práce v tretej krajine nebol na Slovensku povinne poistenou SZČO, nemám voči Sociálnej poisťovni žiadne odhlasovacie, resp. oznamovacie povinnosti. Skutočnosť, že idem vykonávať činnosť do zahraničia, nie je potrebné Sociálnej poisťovni oznámiť.
 • Ak idem vykonávať činnosť do tretieho štátu (Macedónsko, Kórea, Japonsko, Čierna Hora, USA, Srbsko a Turecko) z dôvodu aktuálnej zákazky na určité obdobie, je možné, aby som naďalej odvádzal odvody na území Slovenska. Je však potrebné, aby som si vybavil potvrdenie o vyslaní. Ak si takéto potvrdenie nevybavím, musím byť poistený na území štátu, kde vykonávam svoju činnosť.
 • Ak vykonávam samostatnú zárobkovú činnosť na území Slovenska, pričom som povinne poistenou SZČO, a zároveň vykonávam samostatnú zárobkovú činnosť na území tretieho štátu, pričom z tejto činnosti mi vzniká povinnosť uhrádzať odvody na území tohto štátu, naďalej uhrádzam odvody na území Slovenska z činnosti vykonávanej na Slovensku a taktiež uhrádzam odvody na území daného tretieho štátu z činnosti vykonávanej na území tohto štátu (výnimka platí vo vzťahu ku Kanade vrátane územia Quebecu, keď si plním odvodové povinnosti z činnosti vykonávanej v obidvoch štátoch v štáte bydliska, resp. Macedónska a Srbska, keď si plním odvodové povinnosti z činnosti vykonávanej v obidvoch štátoch v štáte poistenia).

Nezamestnaný

Nezamestnaný

Ak som bol pred výkonom práce v tretej krajine na Slovensku nezamestnaný, nemám voči Sociálnej poisťovni žiadne odhlasovacie, resp. oznamovacie povinnosti.

Študent

Študent

Ak som bol pred výkonom práce v tretej krajine na Slovensku študentom, nemám voči Sociálnej poisťovni žiadne odhlasovacie, resp. oznamovacie povinnosti.

Dobrovoľne poistená osoba

Dobrovoľne poistená osoba

Ak som bol pred výkonom práce v zahraničí dobrovoľne poistenou osobou a platím poistné na dobrovoľné poistenie, mám dve možnosti. Buď sa z dobrovoľného poistenia v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne odhlásim alebo budem platiť poistné na dobrovoľné poistenie aj naďalej.