Page title

Práca mimo EÚ

Podliehate zákonom daného štátu

Text

Osoba vykonávajúca činnosť ako zamestnanec alebo SZČO mimo územia EÚ, EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska podlieha v oblasti sociálneho zabezpečenia legislatíve štátu alebo štátov, v ktorých činnosť vykonáva. Výnimkou sú situácie upravené dvojstrannými medzinárodnými zmluvami o sociálnom zabezpečení uzavretými Slovenskou republikou. V prípade, že obsahujú ustanovenia o vyslaní, vyslanie potvrdzuje na predpísanom tlačive pobočka Sociálnej poisťovne. Každý prípad výkonu práce mimo členských štátov sa posudzuje individuálne s ohľadom na medzinárodnú zmluvu uzatvorenú medzi Slovenskou republikou a konkrétnym štátom.