Page title

Formuláre

279. Oznámenie o zmene skutočností ovplyvňujúcich nárok na ošetrovné z dôvodu uzavretia školy/predškolského zariadenia/zariadenia sociálnych služieb

Týmto formulárom poistenec nahlasuje všetky zmeny, ktoré nastali po podaní žiadosti o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy/predškolského zariadenia/zariadenia sociálnych služieb.

Skupina príloh

280. Oznámenie zamestnávateľa o vzniku platobnej neschopnosti

Formulár predkladá zamestnávateľ, predbežný správca alebo správca, ktorí sú podľa § 234 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov povinní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa do ôsmich dní od jej vzniku.

Skupina príloh

281. Vyhlásenie žiadateľa na účely posúdenia zachovania centra záujmov

Formulár žiadateľa v súvislosti s posúdením centra záujmov a uplatnením nároku na dávku v nezamestnanosti (v zmysle čl. 65 ods. 2, 3 a 5 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení a čl. 11 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia).

Skupina príloh

282. Žiadosť o príspevok za prácu v obecnej polícii

Žiadosť je určená pre bývalého príslušníka obecnej polície akejkoľvek obce na Slovensku (podľa § 26h ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov).

Skupina príloh

283. Žiadosť o Výpis z Elektronického účtu poistenca (EUP)

Žiadosť je určená poistencom, ktorí žiadajú o zaslanie Výpisu z Elektronického účtu poistenca. (Aby Výpis obsahoval údaje za predošlý rok, žiadajte najskôr po 30. apríli kalendárneho roka.)

Skupina príloh

284. Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby

Formulár slúži klientovi, ktorý sa prihlasuje na dobrovoľné poistenie v Sociálnej poisťovni a potvrdzuje v ňom, že súčasne nie je poistený v žiadnom inom členskom štáte EÚ, štáte EHP, vo Švajčiarskej konfederácii alebo v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska.

Skupina príloh