Page title

Fyzická osoba, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok

Fyzická osoba, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok, je dôchodkovo poistená, ak:

Text
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec (ani ako dohodár), SZČO alebo fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do šesť rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov, fyzická osoba poberajúca opatrovateľský príspevok, fyzická osoba vykonávajúca osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy,
  • nemá priznaný invalidný dôchodok,
  • nedovŕšila dôchodkový vek.