Page title

Fyzická osoba starajúca sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom

Kedy platí za fyzickú osobu starajúcu sa o dieťa s dlhodobo nepriaznovým zdravotným stavom dôchodkové poistenie štát?

Text

Ak ste fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šesť rokov, najdlhšie do 18 rokov jeho veku, dôchodkové poistenie za vás platí štát, ak spĺňate nasledujúce podmienky:

  • riadne sa staráte o dieťa s dlhodobo nepriaznovým zdravotným stavom,

Riadna starostlivosť o dieťa na účely dôchodkového poistenia je starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme jeho všestranného fyzického a psychického vývinu, najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa.

Podmienka riadnej starostlivosti na účely dôchodkového poistenia sa považuje za splnenú vtedy, ak riadnu starostlivosť o dieťa zabezpečujete osobne alebo inou plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou (jasle, materská škola a pod.).

Pozor: Ak sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od šesť do 18 rokov v tom istom období riadne stará viac osôb, Sociálna poisťovňa zaeviduje ako poistenca štátu osobu určenú podľa ich dohody.

  • vy aj dieťa máte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • nie ste dôchodkovo poistený ako zamestnanec (ani ako dohodár), SZČO alebo ako osoba starajúca sa o dieťa do šesť rokov jeho veku,
  • nemáte priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
  • nedovŕšili ste dôchodkový vek.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Všetky uvedené podmienky musia byť splnené naraz! Ak jednu z uvedených skutočností v určitom čase nespĺňate, nepatríte do okruhu osôb, ktoré sú povinne dôchodkovo poistené, a povinné dôchodkové poistenie vám nevznikne a ak už vzniklo, zanikne zo zákona.