Page title

Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy

Kedy platí dôchodkové poistenie štát za vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy?

Text

Ak ste fyzická osoba počas výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy, dôchodkové poistenie za vás platí štát, ak spĺňate nasledujúce podmienky:

  • nie ste dôchodkovo poistený ako zamestnanec (ani ako dohodár), SZČO alebo fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do šesť rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov, fyzická osoba poberajúca opatrovateľský príspevok, fyzická osoba vykonávajúca osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, fyzická osoba, ktorej sa vypláca úrazová renta,
  • nemáte priznaný invalidný dôchodok.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Všetky uvedené podmienky musia byť splnené naraz! Ak jednu z uvedených skutočností v určitom čase nespĺňate, nepatríte do okruhu osôb, ktoré sú povinne dôchodkovo poistené, a povinné dôchodkové poistenie vám nevznikne a ak už vzniklo, zanikne zo zákona.