Page title

Prihlásiť sa v Sociálnej poisťovni

Som študent, mám nejakú povinnosť voči Sociálnej poisťovni?

Text

Nie. Študent (žiak strednej školy alebo študent denného štúdia vysokej školy) nemá povinnosť prihlásiť sa v Sociálnej poisťovni. Nemusí Sociálnej poisťovni nič oznamovať ani nič platiť (netýkajú sa ho nijaké odvody), a to ani v prípade, keď pracuje ako brigádnik.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

Ak študent popri štúdiu začne vykonávať nejaký druh zárobkovej činnosti (pracovať na pracovnú zmluvu, dohodu alebo podnikať), povinnosti mu môžu vzniknúť podľa konkrétneho druhu zárobkovej činnosti.

Som sociálne poistený?

Text

Nie. Štát platí za študenta len zdravotné poistenie. Zdravotné poistenie vám zabezpečí zdravotnú starostlivosť (v prípade choroby, či úrazu, liečby a pod.). Zdravotné poistenie nepatrí do kompetencie Sociálnej poisťovne.

Na čo slúži sociálne poistenie?

Text

Sociálne poistenie slúži na to, aby občan v období, keď nemôže pracovať (choroba, ošetrovanie chorého, invalidita, ale i strata zamestnania, materská a pod.), poberal aspoň čiastočnú náhradu príjmu. Ak ste zamestnanec, odvádza vám poistenie z vášho platu zamestnávateľ, v určitých prípadoch ho na dôchodkové poistenie za vás hradí štát (napríklad počas materskej dovolenky). Za študentov štát poistenie nehradí a ak nie sú zamestnaní, nie sú sociálne poistení.

Ak nie som sociálne poistený, nemám ani nárok na sociálnu dávku?

Text

Nie. Ten, kto si neplatí sociálne odvody (alebo ich za neho neplatí štát), nemôže poberať žiadnu sociálnu dávku (napr. materské a pod.).

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

Výnimkou je žiak strednej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickom vyučovaní a študent vysokej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickej výučbe alebo odbornej praxi. Takíto študenti majú nárok na úrazové niektoré dávky. V prípade pracovného úrazu študenta sa najčastejšie poskytujú dávky náhrada za bolesť, náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia a náhrada nákladov spojených s liečením. V závislosti od špecifických okolností prípadu môže vzniknúť študentovi nárok aj na iné úrazové dávky s výnimkou úrazového príplatku.

Mám nejakú možnosť poistiť sa počas štúdia?

Text

Áno. Buď tak, že sa zamestnáte, alebo si môžete platiť DOBROVOĽNÉ POISTENIE.