Page title

Ako požiadať o náhradu nákladov spojených s pohrebom

Čo je náhrada nákladov spojených s pohrebom?

Text

Náhrada nákladov spojených s pohrebom je dávka poskytovaná z úrazového poistenia zamestnávateľa, ktorá slúži na úhradu nákladov spojených s pohrebom.

Mám nárok na náhradu nákladov spojených s pohrebom?

Text

Nárok na náhradu nákladov spojených s pohrebom osoby, ktorá zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, má ten, kto tieto náklady spojené s pohrebom uhradil.

Nárok na náhradu výdavkov na smútočné ošatenie a náhradu cestovných výdavkov na prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu a späť má:

  • nezaopatrené dieťa zomrelého a
  • fyzická osoba, ktorá so zomrelým ku dňu jeho smrti žila v spoločnej domácnosti.

Čo patrí do nákladov spojených s pohrebom?

Za náklady spojené s pohrebom sa považujú najmä:

  • náklady účtované pohrebnou službou, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu,
  • náklady na spopolnenie, ak nie sú súčasťou nákladov účtovaných pohrebnou službou,
  • cintorínske poplatky,
  • náklady na zriadenie pomníka alebo náhrobnej tabule,
  • náklady na úpravu hrobu.

Fyzická osoba, ktorá so zomrelým žila ku dňu jeho smrti v domácnosti, a nezaopatrené dieťa zomrelého majú nárok na náhradu:

  • jednej tretiny výdavkov vynaložených na smútočné ošatenie, najviac v sume 99,60 eur pre každú fyzickú osobu a nezaopatrené dieťa,
  • cestovných výdavkov vynaložených na ich prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu a späť.
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

Náhradu nákladov na pohreb je možné uplatniť iba v prípade úmrtia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Ako požiadam o náhradu nákladov spojených s pohrebom?

Text

Nárok si môžete uplatniť podaním Žiadosti o priznanie náhrady nákladov spojených s pohrebom v pobočke Sociálnej poisťovne.

Text