Page title

Ako požiadať o vyrovnávaciu dávku

Čo je vyrovnávacia dávka?

Text

Vyrovnávacia dávka sa poskytuje iba tehotnej zamestnankyni alebo zamestnankyni počas materstva do konca deviateho mesiaca po pôrode, ktorá musela byť z dôvodu tehotenstva alebo materstva preradená na inú prácu.

Mám nárok na vyrovnávaciu dávku?

Nárok na vyrovnávaciu dávku má zamestnankyňa preradená na inú prácu:

  • počas tehotenstva, pretože práca, ktorú predtým vykonávala, je podľa všeobecne záväzného predpisu zakázaná tehotným ženám alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje tehotenstvo,
  • do konca deviateho mesiaca po pôrode, pretože práca, ktorú predtým vykonávala, je podľa všeobecne záväzného predpisu zakázaná matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej zdravie alebo materstvo,
  • ak pri práci, na ktorú bola preradená, dosahuje bez svojho zavinenia nižší príjem ako pri práci, ktorú vykonávala pred preradením.

Aké podmienky musím splniť?

Nárok vám vznikne, ak spĺňate nasledujúce podmienky:

  • ste zamestnankyňa (zaplatenie poistného na nemocenské poistenie zamestnávateľom sa nesleduje),
  • počas tehotenstva alebo materstva ste boli preradená na inú prácu,
  • z dôvodu preradenia dosahujete nižší príjem,
  • váš pracovnoprávny vzťah trvá (vyrovnávaciu dávku môžete poberať iba počas preradenia).
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

Ak si nárok na vyrovnávaciu dávku uplatňujete z viacerých nemocenských poistení, uvedené podmienky musíte splniť pri každom z nich.

Text

 

Ako požiadam o vyrovnávaciu dávku?

1

O dávku požiadajte prostredníctvom Žiadosti o vyrovnávaciu dávku

Žiadosť vystaví váš lekár (gynekológ) pri zistení potreby preradenia na inú prácu. Lekár na tlačive žiadosti potvrdí dátum pôrodu (očakávaný alebo skutočný) a dôvod preradenia na inú prácu.

Pozor, ak ošetrujúci lekár uzná potrebu preradenia na inú prácu z viacerých nemocenských poistení, pre každé poistenie vám vystaví osobitnú žiadosť.

2

Vyplňte a podpíšte „Vyhlásenie zamestnankyne“

na druhej strane žiadosti.

3

Ak ste zamestnankyňa, žiadosť predložte svojmu zamestnávateľovi

ktorý vám ju potvrdí.

4

Žiadosť doručte príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne

podľa sídla vášho zamestnávateľa.  

Text

 

 

DOBRÁ RADA:
Obsah

Žiadosť o vyrovnávaciu dávku odporúčame predložiť ihneď po vystavení žiadosti lekárom (pozri Premlčanie).

Text

Viac informácií nájdete v časti: NEMOCENSKÉ POISTENIE – Vyrovnávacia dávka.