Page title

Ako zaplatím poistné

Text
  1. Poistné je splatné v deň určený na výplaty zamestnancov.
  2. Môžete ho uhradiť bankovým prevodom alebo poštovým peňažným poukazom.
  3. Pozor dajte na správnu identifikáciu platby:
  • Variabilný symbol – číslo zamestnávateľa pridelené Sociálnou poisťovňou,
  • Špecifický symbol – obdobie, za ktoré sa platí poistné.

Špecifický symbol má tvar MMRRRR (napr. za marec 2024 je to 032024), alebo RRRRMM (202403). 
Na tlačive Výkaz poistného a príspevkov je špecifický symbol číslo výkazu. Má štruktúru XX99RRRR.

Poistné zaplaťte na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici – a to za predchádzajúci kalendárny mesiac.
Ďalšie informácie k platbe poistného tu: Čísla účtov pobočiek a identifikácia platby

DOBRÁ RADA:
Obsah

Pri zamestnancoch s právom na pravidelný mesačný príjem platí, že ak majú zamestnanci rôzne výplatné dni, poistné je splatné v deň poslednej výplaty. Ak nie je určený konkrétny deň výplaty, poistné je splatné v posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa poistné platí.

Pri skupine zamestnancov s právom na nepravidelný príjem, vrátane dohodárov s nepravidelným príjmom, je poistné z vymeriavacieho základu splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol nepravidelný príjem zúčtovaný na výplatu.

Ak bol zamestnanec poistený len časť kalendárneho mesiaca, poistné sa platí len za túto časť.