Page title

Kurzarbeit – Doplnky v evidencii zamestnanca

Text

Zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. kurzarbeit, je účinný od 1. marca 2022. V súvislosti so zmenami v evidencii zamestnancov Sociálna poisťovňa pridala v eSlužbách možnosť exportu súboru csv obsahujúcich výlučne zoznam zamestnancov-pravidelný príjem za konkrétny mesiac (obdobie) s doplneným stĺpcom „kurzarbeit“.

Zamestnávateľ má informáciu súvisiacu s kurzarbeitom k dispozícii aj v prehľade jeho zamestnancov – v stĺpci s názvom „Poistné na financovanie podpory (Kurzarbeit)“. Súbor csv slúži na kontrolu stavu príznaku „kurzarbeit“ za konkrétny mesiac.

Stĺpec „kurzarbeit“ v csv súbore obsahuje 3 možné hodnoty: áno, nie a bez hodnoty.

Hodnota „áno“ znamená:

Pre zamestnanca-pravidelný príjem zamestnávateľ oznámil typ právneho vzťahu: pracovný pomer alebo zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu. Za takéhoto zamestnanca bolo potrebné prvýkrát za mesiac marec 2022 vykázať v mesačnom výkaze poistného a príspevkov aj poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce (0,5 %) a uviesť znížené poistné na poistenie v nezamestnanosti (0,5 %).

Hodnota „nie“ znamená:

Pre zamestnanca-pravidelný príjem zamestnávateľ oznámil typ právneho vzťahu: štátnozamestnanecký pomer alebo iný právny vzťah. Za takéhoto zamestnanca sa bude od marca 2022 vykazuje v mesačnom výkaze poistného a príspevkov neznemená výška poistného na poistenie v nezamestnanosti (1%) a nevykazuje sa poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce.

Prázdny údaj (bez hodnoty) znamená:

Pre zamestnanca-pravidelný príjem zamestnávateľ neoznámil typ právneho vzťahu. Zamestnávateľa boli vyzvaní, aby typ právneho vzťahu zamestnanca-pravidelný príjem dodatočne oznámili zaslaním RLFO – zmena, vyznačením typu právneho vzťahu v oddiele 5. Mali tak urobiť najneskôr do 25. februára 2022.

Ak zamestnávateľ ani dodatočne neoznámil typ právneho vzťahu zamestnanca-pravidelný príjem, Sociálna poisťovňa vychádzala z predpokladu, že uvedení zamestnanci majú uzatvorenú pracovnú zmluvu a od 1. marca 2022 bude za nich zamestnávateľ platiť poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce. U týchto zamestnancov sa uvádza na mesačnom výkaze a výkaze poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac aj vymeriavací základ zamestnanca na financovanie podpory v čase skrátenej práce.

Všetkým zamestnancom-pravidelný príjem, ktorým tento údaj zostal naďalej prázdny, Sociálna poisťovňa koncom februára 2022 automaticky doplnila typ právneho vzťahu pracovný pomer.

Možnosť exportu do súboru sa nachádza po kliknutí na menu „Register“, následne „Register zamestnancov“ a zvolení „Obdobia registrácie“. Ide o tlačidlo s názvom „CSV KA“.