Page title

Kalkulačka na výpočet 13. dôchodku

Sociálna poisťovňa vyplatí poberateľom dôchodku 13. dôchodok v novembri 2023.

(Podľa zákona č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)

Kto dostane 13. dôchodok v novembri 2023?

13. dôchodok sa poskytne poberateľovi: 

 • starobného dôchodku,
 • predčasného starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku,
 • vdovského dôchodku,
 • vdoveckého dôchodku,
 • sirotského dôchodku a
 • sociálneho dôchodku,

ktorý má nárok na výplatu dôchodku v novembri 2023.

 

Pre určenie výšky 13. dôchodku sa prihliada na sumu:

 • dôchodkov uvedených vyššie,
 • dôchodkov vyplácaných z výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky,
 • dôchodkov vyplácaných z iných štátov, ak sú obdobné vyššie uvedeným dôchodkom,
 • dôchodkov z II. piliera,
 • vyrovnávacieho príplatku a
 • dorovnávacieho prídavku podľa právnych predpisov Českej republiky.

Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok, ak vypláca dôchodok, ku ktorému 13. dôchodok patrí a suma tohto dôchodku je vyššia ako suma dôchodku vyplácaného iným platiteľom dôchodku v Slovenskej republike.

 

Suma 13. dôchodku je:

 • 300,00 eur, ak suma dôchodku/dôchodkov v novembri 2023 je do 268,88 eur,
 • od 300,00 eur do 50,01 eur, ak suma dôchodku/dôchodkov v novembri 2023 je v rozpätí od 268,89 eur do 963,32 eur a určí sa podľa vzorca

max{300,00 – 0,36 x (D – 268,88);50}

kde D je suma dôchodku alebo úhrnu dôchodkov v novembri 2023,

268,88 je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu určená zákonom č. 601/2003 Z. z.

 • 50,00 eur, ak suma dôchodku/dôchodkov v novembri 2023 je od 963,33 eur a viac.

Suma 13. dôchodku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

13. dôchodok v novembri 2023 sa poskytne každej oprávnenej osobe len raz, nezlučuje sa s dôchodkom a nepatrí k dôchodku manželky.

 

Výplata 13. dôchodku:

Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok bez žiadosti.

13. dôchodok bude vyplatený v deň výplatného termínu dôchodku v novembri 2023, ak je dôchodok v Slovenskej republike poukazovaný v hotovosti na pošte, na účet v banke alebo hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb.

Ak je dôchodok poukazovaný do cudziny

 • pravidelne vopred mesačne – 13. dôchodok sa vyplatí v deň výplatného termínu dôchodku v novembri 2023,
 • v trojmesačných lehotách – 13. dôchodok sa vyplatí v deň splatnosti dôchodku za posledný štvrťrok roku 2023, t. j. v januári 2024.

Suma dôchodku Mena
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.