Page title

Kalkulačka valorizácie dôchodku od 1. 1. 2024

Dôchodkové dávky vyplácané k 1. januáru 2024 sa zvyšujú o 3,6 % mesačnej sumy dôchodku.

Po zadaní vstupných údajov zistíte, aká bude suma zvýšenia dôchodku, ktorý poberáte.

Text

 

Ako je určené zvýšenie dôchodku

Percento zvýšenia dôchodku je určené podľa § 82 ods. 1 písm. b), § 293gb ods. 1, § 293gc ods. 1 a vzorca uvedeného v prílohe č. 4a k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Vzorec zohľadňuje mimoriadne zvýšenie dôchodku v roku 2023 o 10,6 % mesačnej sumy dôchodku (resp. mimoriadne zvýšenie dôchodku manžela, manželky alebo rodiča, ak sa zvyšuje vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok vypočítaný z dôchodku vyplácaného manželovi, manželke alebo rodičovi).

Pri výpočte percenta zvýšenia dôchodku sa vychádza z percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok roka 2023, ktoré je 14,5 %.

Návod na vyplnenie

Ak poberáte:

  • starobný alebo invalidný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku, zadávajte sumu dôchodku bez zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku,
  • dôchodok, z ktorého sa vykonávajú exekučné zrážky, zadávajte sumu dôchodku vrátane sumy exekučnej zrážky,
  • príspevok účastníka národného boja za oslobodenie alebo po účastníkovi národného boja za oslobodenie [1], zadávajte sumu dôchodku bez sumy príspevku účastníka národného boja za oslobodenie (70,00 eur) alebo po účastníkovi národného boja za oslobodenie (35,00 eur)

Ak vám Sociálna poisťovňa vypláca dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku a vypočítaná suma dôchodku po valorizácii je nižšia ako garantovaná suma minimálneho dôchodku zodpovedajúca získanému obdobiu dôchodkového poistenia, bude vám naďalej aj po valorizácii dôchodku od 1. januára 2024 vyplácaná garantovaná suma minimálneho dôchodku. Vyplácaná suma dôchodku sa nezvýši, ak suma dôchodku po valorizácii je nižšia ako garantovaná suma minimálneho dôchodku.

[1] Zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Text

Kalkulačka má informatívny charakter.

O sume zvýšenia dôchodku od 1. januára 2024 vás bude Sociálna poisťovňa informovať (rozhodnutím o zvýšení dôchodku).

Vypočítané sumy sú zaokrúhlené na 10 eurocentov nahor.