Page title

Zoznam dlžníkov

Text

Sociálna poisťovňa zverejnila 19. februára 2024 nový zoznam dlžníkov. Sociálna poisťovňa v tomto zozname zverejňuje:

  • fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 12. februára 2024 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do 15. februára 2024 . V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby s dlhom od 5,00 € a viac.
  • zamestnávateľov, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v termíne do 15. februára 2024 , ako aj obdobie, za ktoré táto povinnosť nebola splnená (vykazovacia povinnosť podľa § 231 ods. 1 písm. f) zákona o sociálnom poistení).
  • zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si nesplnili zákonnú povinnosť oznámiť výšku príjmov a výdavkov v termíne do 15. februára 2024 , ako aj skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO (oznamovacia povinnosť podľa § 228 ods. 1 písm. a) a b) zákona o sociálnom poistení).

Počet záznamov v databáze: 140318

Oproti zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili. Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach,

  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 15. februára 2024 ,
  • ktoré svoju vykazovaciu alebo oznamovaciu povinnosť splnili v termíne do 15. februára 2024.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do 22. februára 2024 , sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do 19. februára 2024 , ktorý zverejníme v 9. týždni roku 2024.

Dlžníci, ktorí svoju oznamovaciu alebo vykazovaciu povinnosť splnia do 22. februára 2024 sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov, ktorý zverejníme v 9týždni roku 2024.

Zoznam neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále. Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, v ktorom bola pohľadávka uspokojená, dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom zanikla pohľadávka alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Zamestnávateľ je v zmysle § 231 ods. 1 písm. r) zákona o sociálnom poistení povinný oznámiť zamestnancovi písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), že bol z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa § 231 ods. 1 písm. f), t. j. predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zverejnený v tomto zozname, a to do 14 dní od zverejnenia.

Sociálna poisťovňa zoznam dlžníkov aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem.

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (8. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 140318
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno IČO Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma Chýbajúce podklady za obdobie
SLOV-REC, s.r.o. 36213454 Dostojevského rad 1, Bratislava 62,44 €

-

SLOVA - UK, s. r. o. 46654861 Námestie Slobody 9/22, Prievidza 137,83 €

-

Slováček František 40015343 Bodvianska 9, Bratislava-Vrakuňa 216,13 €

-

Slovaček Marek 53001567 Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava-Rača 4 550,27 €

-

Slovaček Miroslav 48333239 26.apríla 636/15, Strečno 88,50 €

-

Slovačeková Ivana 51787334 Staré Grunty 133/23, Tekovské Nemce 1 012,73 €

-

Slovačková Jana 52822567 Kalinčiakova ulica 1094/11, Hviezdoslavov 216,13 €

-

Slovacký dom s.r.o. 36777781 Drienica 515, Drienica 140,88 €

-

Slovák Antonín 51998904 Staškov 215, Staškov 1 527,99 €

-

SLOVAK BIO ENERGY s.r.o. 35851414 Lukov 158, Lukov 11 482,52 €

-

Slovak business solution, s. r. o. 47188073 Pod Vachmajstrom 5, Bratislava 1 185,18 €

12/2016, 01/2017

Slovak Casing s.r.o. 35977337 Olivová 1/A, Košice - mestská časť Sever 2 742,38 €

-

Slovák Daniel 34307184 Pod Beranom 2390/10, Hlohovec 5 461,81 €

-

Slovák Denis Bernolákova 459/62, Cífer 1 178,60 €

-

Slovák Denis 44858655 Potočná 361/10, Báhoň 6 057,35 €

-

Slovak fashion s. r. o. 51189879 Trieda SNP 407/61, Košice -mestská časť Západ -

12/2023

SLOVAK FINANCE GROUP, s. r. o. v likvidácií 43883869 Tvarožkova 2, Bratislava -

09/2010

Slovak Flowers TOP s. r. o. 53210417 Javorinská 7265/2A, Trenčín 483,72 €

-

SLOVAK GARDEN, s. r. o. 43795897 Martinská 1618/5, Žilina 495,08 €

-

Slovák HC, s.r.o. 46342966 Pod Beranom 2390/10, Hlohovec 1 691,64 €

-

Slovak Hospitality Services spol. s r. o. 44560923 Americká 3, Bratislava 137,56 €

-

Slovak Invest Stav, s.r.o. 48011339 Sigord 590, Kokošovce 1 268,15 €

-

Slovák Ivan PITTSBURSKA 5, ZILINA 1 355,76 €

-

Slovák Jakub 50946617 Raková 1606, Raková 216,13 €

-

Slovák Jozef 53192770 , Kolárovo 1 669,65 €

-

Slovák Jozef 53162838 , Kameničná 5 421,10 €

-

Slovák Jozef 45367736 Malý Kút 351/8, Madunice 602,16 €

-

Slovák Jozef 41970268 Za nožiarňou 5, Slovenská Ľupča 390,81 €

-

Slovák Július Novohradká 1714/35, Lučenec 43,25 €

-

Slovák Karol 46372911 133, Otrhánky 216,13 €

-

Slovak Klima Trade s. r. o. 52116573 Centrum 27/32, Považská Bystrica 273,39 €

-

Slovak Legal Consulting, s.r.o. 36859630 Nám.sv. Egídia 97/42, Poprad 100,65 €

-

Slovak Logistic Group, a.s. 47102403 Rastislavova 4, Nitra 8 714,87 €

-

Slovák Ľubomír 43376711 Krásny Dub 1366, Horná Súča 4 829,30 €

-

Slovák Ľuboš 32154721 Nejedlého 49, Bratislava 2 075,37 €

-

Slovák Marcel 52375315 A. Bernoláka 929/5, Detva 15,41 €

-

Slovák Marian 37546244 Ratková 36, Ratková 5 472,56 €

-

Slovak Marketing Research s.r.o. 47916583 Plynárenská 7/A, Bratislava 740,81 €

-

Slovák Martin 40519716 121, Otrhánky 216,15 €

-

Slovák Martin 37626621 284, Dolná Streda 216,10 €

-

Slovák Martin 53607619 D.Jurkoviča 840/36, Hlohovec 216,13 €

-

Slovák Martin 46008217 Topoľčianska 57/16, Nitra 1 619,94 €

-

Slovák Matúš 51416891 Zátoňská 289/26, Malinovo 917,01 €

-

SLOVAK MEDIA TRADE, s.r.o. 47385278 Tatranská 6381/65, Banská Bystrica 1 390,14 €

-

SLOVAK MILLS a.s. 36674931 Košútska 967, Sládkovičovo 5 734,76 €

-

Slovák Miloš 40898989 367, Vinohrady nad Váhom 19,95 €

-

SLOVAK NATURE s.r.o. 36811611 Utekáč 849, Utekáč 5,06 €

-

SLOVAK NEW COMPANY s.r.o. 45722161 Klincová 37/B, Bratislava 1 163,31 €

-

Slovák Pavel 11909552 Páričkova 7, Bratislava 78,86 €

-

Slovák Peter 53922344 372, Čeľadice 1 420,45 €

-