Page title

Hodnota bodu pre úrazové dávky sa v tomto roku zvýšila na 28,60 eura

Hodnota bodu, ktorá je potrebná na výpočet sumy úrazových dávok, je v tomto roku 28,60  eura. V predchádzajúcom roku predstavovala sumu 26,08 eura, hodnota bodu sa teda zvýšila o 2,52 eura.

Hodnota bodu je dôležitá pri určení sumy úrazových dávok – náhrady za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia. Pri ich výpočte sa vychádza z bodového ohodnotenia v lekárskom posudku a zo sumy na jeden bod.

Hodnotu jedného bodu určuje opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR, pričom vychádza z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR  za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR zistená Štatistickým úradom SR za rok 2023 je 1 430 eur, pričom hodnota jedného bodu predstavuje 2 % z tejto sumy.

Novú hodnotu bodu určenú pre tento rok použije Sociálna poisťovňa len pri tej náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, na ktorú poškodenému zamestnancovi vznikol nárok po 31. decembri 2023, a to len v dôsledku pracovného úrazu alebo zistenej choroby z povolania.

Sociálna poisťovňa vyplatila v mesiacoch január a február tohto roka 1 289 dávok náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia. Priemerne mesačne išlo o 645 vyplatených dávok v priemernej výške 1 788,11 eura.