Page title

Potravinári a odvodová úľava: Do 10. decembra je potrebné doručiť Sociálnej poisťovni vyhlásenie za mesiace december 2023 a január 2024

Sociálna poisťovňa pripomína subjektom, ktoré si uplatňujú odvodovú úľavu pre potravinárov, že Vyhlásenie k poskytnutiu štátnej pomoci za mesiace december 2023 a tiež január 2024 je potrebné zaslať do 10. decembra 2023. Po schválení štátnej pomoci zamestnávateľ-potravinár zaplatí za mesiace december 2023 a január 2024 znížené poistné.

Sociálna poisťovňa poskytuje štátnu pomoc zamestnávateľom-potravinárom vo forme odvodovej úľavy za obdobie od 1. augusta 2023 do 31. januára 2024 v súlade so zákonom o sociálnom poistení.

Ako postupuje zamestnávateľ-potravinár

Zamestnávateľ-potravinár, ktorý si chce uplatniť odvodovú úľavu, predloží elektronicky prostredníctvom eSlužieb Sociálnej poisťovni „Vyhlásenie oprávneného príjemcu k poskytnutiu štátnej pomoci“ . Formulár vyhlásenia je po prihlásení zverejnený v eSlužbách Sociálnej poisťovne.

Vyhlásenie zamestnávateľ podáva elektronicky za každý príslušný mesiac samostatne, v určených lehotách.

Aktuálne termíny podávania vyhlásení k poskytnutiu štátnej pomoci:

 

kalendárny mesiac lehota na podanie vyhlásenia

december 2023

od 1. decembra do 10. decembra 2023

január 2024

od 1. decembra do 10. decembra 2023

 

Ako postupuje Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa, po overení splnenia podmienok poskytnutia pomoci, oznámi zamestnávateľovi prostredníctvom eSlužieb schválenie/neschválenie štátnej pomoci najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom v určenej lehote zamestnávateľ podal príslušné vyhlásenie. Podmienkou poskytnutia štátnej pomoci je, že zamestnávateľ-potravinár, predloží Výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (MVP/VPP) v lehote splatnosti poistného.

Podrobnejšie informácie k uplatňovaniu odvodovej úľavy ako aj schválená schéma štátnej pomoci sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne TU: www.socpoist.sk/potravinari.