Page title

Potravinári a odvodová úľava: Dotknutí zamestnávatelia si už môžu uplatňovať odvodovú úľavu, postup aj formulár zverejnila Sociálna poisťovňa v eSlužbách

Sociálna poisťovňa zverejnila informácie a formulár vyhlásenia na uplatnenie odvodovej úľavy pre potravinárov, dotknuté subjekty tak môžu začať využívať túto možnosť. Za mesiace august a september 2023 zamestnávateľ-potravinár zaplatí poistné v plnej výške, Sociálna poisťovňa vysporiada za tieto mesiace poskytnutú štátnu pomoc formou tzv. vratiek automaticky, bez nutnosti podania žiadosti o vrátenie tohto poistného. Za mesiace október 2023 až január 2024 bude zamestnávateľ-potravinár, po schválení poskytnutia štátnej pomoci Sociálnou poisťovňou, platiť znížené poistné za príslušný kalendárny mesiac. Sociálna poisťovňa tak umožní dotknutým subjektom uplatniť si odvodovú úľavu za celé obdobie jej trvania: od augusta 2023 do januára 2024. Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje na nevyhnutnosť dodržiavania lehôt stanovených na podávanie vyhlásení k poskytnutiu štátnej pomoci.

Vo štvrtok 21. septembra 2023 bola v Obchodnom vestníku zverejnená Európskou komisiou schválená Schéma štátnej pomoci na zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a v potravinárskom priemysle v zmysle Dočasného krízového a prechodného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine SA.109076 (2023/N).

Sociálna poisťovňa tak môže začať poskytovať zamestnávateľom-potravinárom štátnu pomoc vo forme odvodovej úľavy za obdobie od 1. augusta 2023 do 31. januára 2024.

Ako majú postupovať dotknuté subjekty

  • Zamestnávateľ-potravinár, ktorý si chce uplatniť odvodovú úľavu, predloží Sociálnej poisťovni elektronicky Vyhlásenie oprávneného príjemcu k poskytnutiu štátnej pomoci“ (ďalej len „vyhlásenie“).
  • Formulár vyhlásenia je zverejnený v eSlužbách Sociálnej poisťovne.
  • Vyhlásenie zamestnávateľ podáva elektronicky za každý príslušný mesiac samostatne v určených lehotách.

Lehoty podávania vyhlásení k poskytnutiu štátnej pomoci:

kalendárny mesiac lehota na podanie vyhlásenia
august 2023 od 25. septembra do 20. októbra 2023
september 2023 od 25. septembra do 20. októbra 2023
október 2023 od 25. septembra do 20. októbra 2023
november 2023 od 1. novembra do 20. novembra 2023
december 2023 od 1. decembra do 10. decembra 2023
január 2024 od 1. decembra do 10. decembra 2023

 

Sociálna poisťovňa upozorňuje dotknuté subjekty, že vyhlásenie za príslušný kalendárny mesiac je potrebné podať iba v stanovenej lehote, inak ho nebude možné akceptovať.

Ako bude postupovať Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa zverejní, po overení splnenia podmienok poskytnutia pomoci, oznámenie o schválení/neschválení štátnej pomoci najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom v určenej lehote zamestnávateľ podal príslušné vyhlásenie.

Podmienkou poskytnutia štátnej pomoci je, že zamestnávateľ-potravinár, predloží výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (MVP/VPP) v lehote splatnosti poistného.

Uplatnenie odvodovej úľavy za august a september 2023

Za mesiac august 2023 a september 2023 zamestnávateľ-potravinár platí poistné v plnej výške. Sociálna poisťovňa vysporiada za tieto mesiace poskytnutú štátnu pomoc formou vrátenia poistného a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, t. j. bez nutnosti podania žiadosti o vrátenie. Za mesiac október 2023 až január 2024 zamestnávateľ-potravinár, po schválení štátnej pomoci za príslušný kalendárny mesiac Sociálnou poisťovňou, bude platiť znížené poistné.

Dodáme, že ak ide o zamestnávateľa-potravinára, ktorého zamestnanec si neuplatňuje odvodovú odpočítateľnú položku (OOP) alebo odvodovú odpočítateľnú položku pri sezónnej práci (OOP – SP), aj po schválení štátnej pomoci bude zamestnávateľ v MVP/VPP vykazovať neznížený vymeriavací základ a bude vykazovať vypočítanú nezníženú sumu poistného. Ak si  zamestnanec uplatňuje OOP alebo OOP – SP, zamestnávateľ bude vykazovať, aj po schválení štátnej pomoci, v MVP/VPP vymeriavací základ a poistné tak ako v súčasnosti u zamestnancov s OOP alebo OOP – SP, t. j. vymeriavací základ bude znížený len o sumu OOP alebo OOP – SP.

Pri schvaľovaní štátnej pomoci vo forme odvodovej úľavy pre zamestnávateľa-potravinára musí Sociálna poisťovňa prihliadať aj na poskytnutú štátnu pomoc od iných poskytovateľov (podľa oddielu 2.1. Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine), pričom celková suma poskytnutej štátnej pomoci v ktoromkoľvek momente nesmie presiahnuť u zamestnávateľa pôsobiaceho:

  • v poľnohospodárskej prvovýrobe sumu 250 000 eur,
  • v sektore rybolovu a akvakultúry sumu 300 000 eur,
  • v oblasti spracovania a odbytu poľnohospodárskych výrobkov (potravinársky sektor) sumu 2 000 000 eur.

Podrobnejšie informácie k uplatňovaniu odvodovej úľavy a tiež schválená schéma štátnej pomoci sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne: www.socpoist.sk/potravinari