Page title

Rodičovský dôchodok: Nárok vznikne aj rodičovi, ktorý poberá dôchodok len z cudziny, je však potrebné oň požiadať

Sociálna poisťovňa informuje rodičov, poberateľov dôchodkov iba z cudziny, že v prípade, ak ich dieťa v roku 2021 pracovalo na Slovensku a odvádzalo na dôchodkové poistenie, majú nárok rodičovský dôchodok. Vzhľadom na to, že takýchto poberateľov dôchodkov Sociálna poisťovňa v evidencii nemá, je potrebné o rodičovský dôchodok požiadať prostredníctvom formulára alebo neformálnej žiadosti. Žiadosť je možné podať aj po 28. februári 2023. Sociálna poisťovňa pripomína, že v prípade, ak si deti takýchto rodičov želajú presmerovať rodičovský dôchodok na náhradných rodičov, alebo si želajú rodičovský dôchodok odoprieť, je potrebné doručiť Vyhlásenie o nároku na rodičovský dôchodok do 28. februára 2023.

 

O priznanie rodičovského dôchodku nemusia žiadať poberatelia dôchodkov vyplácaných zo Sociálnej poisťovne a vyplácaných z výsluhového zabezpečenia (tzv. výsluhové dôchodky).

Ak je splnená základná podmienka – že dieťa pracovalo v roku 2021 na Slovensku a z jeho vymeriavacieho základu (hrubej mzdy) bolo odvedené poistné na dôchodkové poistenie – rodič má nárok na rodičovský dôchodok aj v prípade, že poberá dôchodok len z cudziny. To, či rodič žije na Slovensku alebo v zahraničí, nie je pri priznaní rozhodujúce.

Nakoľko Sociálna poisťovňa nemá k dispozícii údaje o poberateľoch dôchodkov len z cudziny (či už žijú na Slovensku alebo v zahraničí), takýto poberateľ dôchodku musí Sociálnu poisťovňu požiadať o priznanie rodičovského dôchodku. Môže tak urobiť:

K tlačivu, prípadne k neformálnej žiadosti, je potrebné za účelom stotožnenia rodinných vzťahov priložiť rodné listy detí, ale len, ak je poberateľ dôchodku cudzinec.

Sociálna poisťovňa akceptuje neformálnu žiadosť a rodné listy aj v rodnom jazyku žiadateľa. Žiadosť je možné podať aj po 28. februári 2023.

Ak si dieťa želá, aby rodičovský dôchodok Sociálna poisťovňa presmerovala na náhradných rodičov, alebo si neželá, aby bol vyplácaný jeho biologickým rodičom (resp. jednému z nich), je potrebné doručiť do Sociálnej poisťovne vyplnené Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok  do 28. februára 2023. Žiadosť je možné podať aj „preventívne“, ak si dieťa nie je isté, či jeho rodič už dosiahol dôchodkový vek, resp. ho dosiahne v priebehu roka 2023.

Uvedená situácia sa môže týkať napríklad detí – tzv. expatov (zahraničných pracovníkov na Slovensku) a ich rodičov poberajúcich dôchodok výhradne z cudziny (bez ohľadu na to, či žijú na Slovensku alebo v zahraničí).

Ďalšie podrobné informácie o podmienkach nároku, spôsobe výpočtu a najčastejších otázkach sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne: 

Rodičovský dôchodok

Najčastejšie otázky a odpovede k rodičovskému dôchodku