Page title

Sociálna poisťovňa pripomína dôchodcom žijúcim mimo krajín EÚ: Do 15. apríla je potrebné doručiť tzv. Potvrdenie o žití

Poberatelia dôchodkov zo Sociálnej poisťovne, ktorí žijú mimo krajín Európskej únie, by nemali tento mesiac zabudnúť na jednu dôležitú povinnosť – do 15. apríla 2024 je potrebné doručiť tzv. Potvrdenie o žití. Preukázanie žitia je zákonnou podmienkou na vyplatenie dôchodku do štátov mimo Európskej únie a mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, kam ho Sociálna poisťovňa dôchodcom zasiela spätne v trojmesačných lehotách. Títo dôchodcovia spomínané tlačivo doručujú štyrikrát do roka.

Tlačivo Potvrdenie o žití musí byť riadne vyplnené a vlastnoručne podpísané. Podpis pritom nesmie byť starší ako jeden mesiac pred jeho zaslaním Sociálnej poisťovni a súčasne musí byť úradne overený, napr. notárom alebo zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v danom štáte. Sociálna poisťovňa pripomína poberateľom dôchodkov povinnosť doručiť toto tlačivo v pravidelných intervaloch.  Na jeho základe potom môže naďalej bez prerušenia vyplácať poberateľovi dôchodok a predíde sa tak prípadným komplikáciám pri oneskorenom dokladovaní žitia.

 

Prístup k tlačivám a spôsob odoslania

Tlačivá Sociálna poisťovňa zasiela klientom vždy v januári spolu s rozhodnutím o zvýšení dôchodku. Dôchodcom odporúča využiť práve toto tlačivo, keďže obsahuje čiarový kód pre zefektívnenie ich spracovania.

Ak klient nemá k dispozícii tlačivo s čiarovým kódom, môžu si ho stiahnuť z webovej stránky Sociálnej poisťovne: Osoby žijúce v cudzine mimo štátov EHP a Švajčiarska – na stiahnutie TUNásledne vyplnené tlačivo s úradne osvedčeným podpisom zašle poštou na adresu Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29.augusta č.8, 813 63 Bratislava 1 alebo elektronicky na mail: lifecertification@socpoist.sk.

Potvrdenia v inom ako anglickom jazyku sú dostupné na webstránke Sociálnej poisťovne TU.

 

Lehoty na zaslanie tlačiva

Dôchodcovia žijúci mimo krajín Európskej únie doručujú Potvrdenie o žití štyrikrát do roka, a to vždy do 15. apríla (za 1. štvrťrok), do 15. júla (za 2. štvrťrok), do 15. októbra (za 3. štvrťrok) príslušného kalendárneho roka a do 15. januára (za 4. štvrťrok) nasledujúceho kalendárneho roka.

Poberatelia dôchodkov žijúci v krajinách Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ/EHP) a Švajčiarska, zasielajú toto tlačivo raz ročne do 31. januára. Výnimkou sú dôchodcovia žijúci v Českej republike, ktorí túto povinnosť nemajú, keďže Sociálna poisťovňa a Česká správa sociálneho zabezpečenia si tieto údaje vymieňajú elektronicky.

Viac podrobností k tejto téme nájdete na webstránke Sociálnej poisťovne TU.