Page title

Ako požiadať o príspevok športovému reprezentantovi

Čo je príspevok športovému reprezentantovi ?

Text

Príspevok športovému reprezentantovi je štátna sociálna dávka (podľa zákona č. 112/2015 Z. z.), o ktorej rozhoduje Sociálna poisťovňa. Nárok na príspevok vzniká od roku 2016 tým športovcom, ktorý dosiahli mimoriadne úspechy na majstrovstvách sveta a majstrovstvách Európy.

Mám nárok na príspevok športovému reprezentantovi?

Podmienky nároku na príspevok sú

  • získanie akejkoľvek medaily na majstrovstvách sveta alebo získanie zlatej medaily na majstrovstvách Európy ako športový reprezentant Slovenskej republiky, Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Česko-slovenskej federatívnej republiky alebo Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,
  • štátne občianstvo Slovenskej republiky,
  • trvalý pobyt alebo bydlisko na území Slovenskej republiky alebo bydlisko na území iného členského štátu Európskej únie, Nórskeho kráľovstva, Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežactva alebo Švajčiarskej konfederácie,
  • nepoberanie obdobného príspevku zo zahraničia,
  • dovŕšenie dôchodkového veku podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a
  • uplatnenie si nároku na dôchodkovú dávku zo Slovenskej republiky zo všeobecného systému dôchodkového poistenia, z výsluhového zabezpečenia alebo zo starobného dôchodkového sporenia (z II. dôchodkového piliera), ak vznikol nárok na takúto dôchodkovú dávku.

Kedy mi vznikne nárok na príspevok?

Športovému reprezentantovi, ktorý splnil podmienky nároku na príspevok, nárok vznikne odo dňa doručenia žiadosti Sociálnej poisťovni. Príspevok sa vyplatí za celý kalendárny mesiac, v ktorom bola žiadosť doručená Sociálnej poisťovni.

Ako požiadam o príspevok športovému reprezentantovi?

Text

O príspevok požiadate podaním písomnej žiadosti tu: Žiadosť o príspevok športovému reprezentantovi.

Žiadosť o príspevok môžete odovzdať v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne alebo priamo v ústredí Sociálnej poisťovne alebo môžete zaslať na adresu:

Sociálna poisťovňa, ústredie
Ul. 29. augusta 8 – 10
813 63 Bratislava

Je žiadosť potrebné podpísať pred notárom?

Pravosť vášho podpisu je potrebné úradne osvedčiť na okresnom úrade/obci, notárom alebo spôsobom obvyklým v mieste vášho bydliska. Úradné osvedčenie pravosti podpisu nie je potrebné, ak žiadosť po preukázaní vašej totožnosti podpíšete pred zamestnancom ktorejkoľvek pobočky Sociálnej poisťovne, ústredia Sociálnej poisťovne alebo zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho poistenia v štáte vášho bydliska.

Viac informácií o stanovení výšky príspevku športovému reprezentantovi pozri v časti: Suma príspevku.