Page title

Výplata a poukazovanie dôchodku

Výplata dôchodku

Text

Sirotský dôchodok sa vypláca vopred v pravidelných mesačných lehotách, vždy v pravidelne sa opakujúcich výplatných termínoch.

Výplatný termín určí každej osobe, ktorej je priznaný dôchodok, Sociálna poisťovňa.

Do cudziny, ktorá nie je štátom, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa sirotský dôchodok vypláca pozadu v trojmesačných lehotách vždy až po predložení potvrdenia o žití poberateľa dôchodku.

Za istých podmienok možno sirotský dôchodok priznať preddavkovo, a to vtedy, ak  sú splnené podmienky nároku na sirotský dôchodok, ale ešte pred vydaním rozhodnutia o priznaní sirotského dôchodku je potrebné zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na určenie jeho sumy.

Poukazovanie dôchodku

Text

Sirotský dôchodok sa môže poukazovať

  • na účet príjemcu dôchodkovej dávky v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
  • v hotovosti, ak si takýto spôsob poukazovania dôchodku príjemca dôchodku zvolí,
  • na účet manžela (manželky) poberateľa dôchodku v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ale len za predpokladu, že o to poberateľ dôchodku písomne požiada, manžel (manželka) ako majiteľ účtu s tým súhlasí a poberateľ dôchodku má v čase poberania dôchodku dispozičné právo k uvedenému účtu,
  • na účet osobitného príjemcu alebo zákonného zástupcu (môžu dôchodok poberať aj v hotovosti),
  • prostredníctvom hromadného poukazu do zariadenia sociálnych služieb, ak je poberateľ dôchodku umiestnený v tomto zariadení a nepožiada o iný spôsob poukazovania dôchodku,
  • prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ak je osoba umiestnená v tomto zariadení.

Poberateľ dôchodku môže Sociálnu poisťovňu požiadať o zmenu spôsobu výplaty dôchodku, pričom výplatu žiadaným spôsobom je Sociálna poisťovňa povinná zabezpečiť najneskôr od výplatného termínu dôchodku splatného v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku Sociálnej poisťovni doručená. Uvedené sa nevzťahuje na osobu umiestnenú v ústave na výkon väzby alebo ústave na výkon trestu odňatia slobody.

Podrobnejšie informácie nájdete tu: Posielať dôchodok na iný bankový účet a Posielať dôchodok v hotovosti prostredníctvom pošty