Page title

Dôchodca mimo SR – otázky a odpovede

Užitočné informácie – Dôchodca mimo SR

Text

Najčastejšie otázky a odpovede o dôchodku a jeho vyplácaní zo Sociálnej poisťovne pre dôchodcov žijúcich mimo SR.

Na všetky otázky týkajúce sa dôchodku vám Sociálna poisťovňa odpovie:

 • na telefónnom čísle +421 906 171 931
 • prostredníctvom Formulára pre otázky
 • pri osobnej návšteve v pobočkách Sociálnej poisťovne
 • v Informačno-poradenskom centre v ústredí Sociálnej poisťovne v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8.

Odpovede na najčastejšie otázky

Za aké obdobie patrí mesačná suma dôchodku? 

Dôchodky sa vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách.

Do cudziny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie (EÚ), štátom, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP), a Švajčiarskou konfederáciou, sa dôchodky vyplácajú pozadu v trojmesačných lehotách po predchádzajúcom potvrdení o žití poberateľa dôchodku.

Sociálna poisťovňa vyhotovuje poukazy na výplatu dôchodkov s časovým predstihom tak, aby boli odpísané z účtu Sociálnej poisťovne do piateho dňa v kalendárnom mesiaci. Z dôvodu pracovného voľna, resp. štátnych sviatkov sa medzinárodný platobný styk môže predĺžiť.

Obdobie, za ktoré dôchodok patrí, sa počíta vždy od prvého do posledného dňa v mesiaci.

Ak sa napríklad dôchodok vyplatí 5. februára príslušného roka, je vyplatený za obdobie:

 • od 1. februára do 29. februára toho istého roka (ak sa dôchodok vypláca do členského štátu EÚ, štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o EHP, alebo Švajčiarskej konfederácie),
 • od 1. októbra do 31. decembra predchádzajúceho roka (ak sa dôchodok vypláca do iného štátu).

Prečo, ako a v akých lehotách musím Sociálnej poisťovni preukazovať žitie?

Potvrdenie o žití je doklad preukazujúci, že daná osoba žije, a teda sa nezmenili skutočnosti podmieňujúce nárok na dôchodok.

Poberateľ dôchodku, ktorý sa vypláca do cudziny, ktorá nie je členským štátom EÚ, štátom, ktorý je zmluvnou stranou dohody o EHP, a Švajčiarskou konfederáciou, je povinný predložiť potvrdenie o žití vždy k 1. januáru, 1. aprílu, 1. júlu a 1. októbru každého roka.

Na zabezpečenie plynulej výplaty dôchodku do členských štátov EÚ, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o EHP, a Švajčiarskej konfederácie je potrebné preukázať žitie v pravidelných ročných lehotách vždy k 31. januáru každého roka.

Od roku 2022 dôchodcovia žijúci v Českej republike, ktorí dostávajú dôchodok zo Sociálnej poisťovne, už nemusia každoročne predkladať potvrdenie o žití. Údaje o poberateľoch dôchodkových dávok si Sociálna poisťovňa bude vymieňať s Českou správou sociálneho zabezpečenia elektronicky. Podobne dôchodcovia, ktorí dostávajú dôchodok z Českej republiky na účet a majú bydlisko na Slovensku, budú od roku 2022 potvrdenie o žití predkladať Českej správe sociálneho zabezpečenia podľa českej legislatívy už len raz ročne (nie každý štvrťrok). 

Viac informácií pozri tu:

ČSSZ - zmena výplaty dôchodku klientom s bydliskom na Slovensku

ČSSZ - Podmienky pre výplatu dôchodku do zahraničia

Potvrdenie o žití je potrebné vyplniť, podpísať a pravosť podpisu úradne osvedčiť notárom, resp. spôsobom obvyklým v mieste bydliska alebo po preukázaní totožnosti tlačivo môžete podpísať pred zamestnancom inštitúcie sociálneho poistenia príslušnej podľa miesta bydliska. Tlačivo môžete v týchto lehotách dať potvrdiť aj v ústredí alebo pobočkách Sociálnej poisťovne v prípade, ak sa budete k týmto dátumom zdržiavať v Slovenskej republike.

Ak vám nebude tlačivo Potvrdenie o žití doručené, nájdete ho na webovej stránke Sociálnej poisťovne – Dôchodkové poistenie – Formuláre.

Z akých spôsobov výplaty dôchodku si môžem vybrať?

Dôchodok vám Sociálna poisťovňa môže vyplácať:

 • na váš účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, pričom máte právo sám si zvoliť banku, do ktorej bude dôchodok poukazovaný,
 • v hotovosti,
 • na účet manžela/manželky v banke alebo pobočke zahraničnej banky.

Na poukazovanie dôchodku na účet v banke do členských štátov EÚ, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o EHP, a Švajčiarskej konfederácie je potrebné uviesť číslo účtu príjemcu dôchodku v tvare IBAN s BIC (SWIFT) kódom banky. 

Je spôsob výplaty dôchodku, ktorý som si vybral pri spísaní žiadosti o dôchodok, nemenný, alebo môžem požiadať o jeho zmenu? Ak áno, ako?

Žiadosť o zmenu spôsobu poukazovania dôchodku odporúčame podať písomne s vlastnoručným podpisom.

Ak žiadate o poukazovanie dôchodku na účet, odporúčame použiť tlačivo Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet v banke so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.

O poukazovanie dôchodku na účet v banke môžete požiadať aj neformálnou písomnou žiadosťou, ktorá musí obsahovať vaše identifikačné údaje (rodné číslo, meno, priezvisko, adresu bydliska), číslo bankového účtu a identifikačný kód banky, dátum, váš úradne osvedčený podpis a potvrdenie banky o tom, že ste majiteľom tohto bankového účtu.

Ak požiadam o zmenu v spôsobe výplaty dôchodku, ako dlho trvá, kým mi Sociálna poisťovňa vyplatí dôchodok novým spôsobom?

Podľa zákona musí Sociálna poisťovňa postupovať tak, aby bol dôchodok vyplatený novým spôsobom najneskôr od splátky dôchodku splatnej v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku doručená Sociálnej poisťovni (v prípade dôchodkov poukazovaných do iného než členského štátu EÚ, štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o EHP, alebo Švajčiarskej konfederácie môže byť časový úsek medzi podaním žiadosti o zmenu spôsobu výplaty a prvou výplatou dôchodku novým spôsobom dlhší, nakoľko dôchodky sú vyplácané v trojmesačných lehotách – viac v odpovedi na otázku č. 2).

Sociálna poisťovňa žiadosti o zmenu v spôsobe výplaty vybavuje bezodkladne, pričom zákonom stanovená maximálna lehota na vykonanie zmeny v spôsobe poukazovania dôchodku vychádza z možností technológie spracovania výplaty dôchodkov.

Ak poberateľ dôchodku požiada o zmenu spôsobu poukazovania dôchodku z poukazovania na účet v banke na výplatu v hotovosti (alebo o poukazovanie na iný bankový účet), súčasne odporúčame, aby nezrušil svoj účet v banke skôr, kým sa táto zmena zrealizuje, o čom ho Sociálna poisťovňa písomne upovedomí.

Aké najdôležitejšie povinnosti musím voči Sociálnej poisťovni splniť ako príjemca dôchodku?

Každý príjemca dôchodku je okrem iného povinný písomne oznámiť zmenu mena a priezviska, zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava, a v písomnom styku uviesť rodné číslo osoby, ktorej sa vec týka (svoje alebo inej osoby).

Ďalšie povinnosti závisia od druhu poberaného dôchodku. Napríklad pri poberaní:

 • predčasného starobného dôchodku vzniká povinnosť oznámiť vznik povinného dôchodkového poistenia alebo ukončenie jeho prerušenia, aj keď takéto poistenie vznikne v zahraničí,
 • vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku vzniká povinnosť oznámiť zmenu stavu (opätovné uzavretie manželstva) a ukončenie starostlivosti o nezaopatrené dieťa,
 • sirotského dôchodku vzniká povinnosť oznámiť ukončenie alebo prerušenie štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole.

Príjemca dôchodku je povinný oznámiť tieto skutočnosti v lehote ôsmich dní.

Text

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme riešiť vaše životné situácie.