Page title

Dôchodca v SR – otázky a odpovede

Užitočné informácie – Dôchodca v SR

Text

Najčastejšie otázky a odpovede o dôchodku a jeho vyplácaní zo Sociálnej poisťovne pre dôchodcov žijúcich v SR.

Na všetky otázky týkajúce sa dôchodku vám Sociálna poisťovňa odpovie:

 • na bezplatnom telefónnom čísle 0800 123 123
 • prostredníctvom Formulára pre otázky
 • pri osobnej návšteve v pobočkách Sociálnej poisťovne
 • v Informačno-poradenskom centre v ústredí Sociálnej poisťovne v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8.

 

Odpovede na najčastejšie otázky

Komu sa dôchodok môže vyplácať? Môže to byť iná osoba než tá, ktorej bol priznaný?

Príjemcom dôchodku, teda osobou, ktorej možno dôchodok vyplácať, je:

 • poberateľ dôchodku,
 • zákonný zástupca poberateľa dôchodku,
 • fyzická osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti,
 • štatutárny zástupca zariadenia, v ktorom je nezaopatrené dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu,
 • osobitný príjemca.

Za aké obdobie patrí mesačná suma dôchodku? 

Dôchodky sa v SR vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách. Deň splatnosti dôchodku určuje Sociálna poisťovňa. Ak sa dôchodok vyplatí napríklad 20. januára príslušného roka, je to dôchodok vyplatený za obdobie od 20. januára do 19. februára príslušného roka. 

Z akých spôsobov výplaty dôchodku si môžem vybrať?

Dôchodok vám môže Sociálna poisťovňa vyplácať: 

 • na váš účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, pričom máte právo sám si zvoliť banku, do ktorej bude dôchodok poukazovaný,
 • v hotovosti,
 • na účet manžela/manželky v banke alebo pobočke zahraničnej banky (pozri aj odpoveď na otázky č. 4 a 5),
 • hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb, v ktorom sa vám poskytuje starostlivosť, ak nepožiadate o iný spôsob poukazovania,
 • na účet rehole v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.  

Sme manželia a máme založený jeden bankový účet patriaci môjmu manželovi/manželke, ktorý využívame spoločne. Môže byť môj dôchodok poukazovaný na účet môjho manžela/manželky?

Áno. Ak podáte písomnú žiadosť, dôchodok sa môže poukazovať na účet vášho manžela/manželky v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ak máte v čase poberania dôchodku právo disponovať s finančnými prostriedkami na tomto účte a ak s týmto spôsobom poukazovania dôchodku súhlasí váš manžel/manželka.

Je spôsob výplaty dôchodku, ktorý som si vybral pri spísaní žiadosti o dôchodok, nemenný, alebo môžem požiadať o jeho zmenu? Ak áno, ako? 

O túto zmenu odporúčame požiadať jedným z dvoch spôsobov:

 • žiadosťou s vlastnoručným podpisom,
 • priamo pred zodpovedným zamestnancom Sociálnej poisťovne, ktorý o uvedenom spíše zápisnicu.

Ak žiadate o poukazovanie dôchodku na účet, odporúčame použiť tlačivá Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke alebo Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet manžela/manželky dôchodcu, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke Sociálnej poisťovne, vo všetkých pobočkách Sociálnej poisťovne a v bankách, s ktorými Sociálna poisťovňa uzatvorila príkaznú zmluvu. Uvedené tlačivá obsahujú všetky údaje potrebné na to, aby Sociálna poisťovňa mohla žiadosti o poukazovanie dôchodku na účet v banke vyhovieť.

O poukazovanie dôchodku na účet dôchodcu v banke môžete požiadať aj neformálnou písomnou žiadosťou, ktorá musí obsahovať vaše identifikačné údaje (rodné číslo, meno, priezvisko, adresu bydliska vrátane PSČ), číslo účtu v tvare IBAN, dátum, váš úradne osvedčený podpis a hodnoverný doklad o tom, že ste majiteľom účtu, na ktorý žiadate dôchodok poukazovať. Takýmto dokladom môže byť napríklad zmluva o zriadení bankového účtu alebo potvrdenie banky o tom, že ste majiteľom účtu.

Ak požiadam o zmenu v spôsobe výplaty dôchodku, ako dlho trvá, kým mi Sociálna poisťovňa vyplatí dôchodok novým spôsobom? 

Podľa zákona musí Sociálna poisťovňa postupovať tak, aby bol dôchodok novým spôsobom vyplatený najneskôr od splátky dôchodku splatnej v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku doručená Sociálnej poisťovni. To napríklad znamená, že ak žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku bude doručená Sociálnej poisťovni 10. januára príslušného roka a výplatný termín vášho dôchodku je 20. deň v mesiaci, novým spôsobom budete mať dôchodok vyplatený najneskôr 20. apríla toho istého roka. Sociálna poisťovňa žiadosti o zmenu v spôsobe výplaty vybavuje bezodkladne, pričom zákonom stanovená maximálna lehota na vykonanie zmeny v spôsobe poukazovania dôchodku vychádza z možnosti technológie spracovania výplaty dôchodkov. 

Ak poberateľ dôchodku požiada o zmenu spôsobu poukazovania dôchodku z poukazovania na účet v banke na výplatu v hotovosti (alebo o poukazovanie na iný bankový účet), súčasne odporúčame, aby nezrušil svoj účet v banke skôr, kým sa táto zmena zrealizuje, o čom ho Sociálna poisťovňa písomne upovedomí. Po zariadení zmeny spôsobu výplaty sa prípadný doplatok poukazuje formou poštového poukazu. Prvú splátku dôchodku, poukázanú v riadnom výplatnom termíne, je však už potrebné prevziať a prevzatie potvrdiť podpisom na príslušnej pošte alebo u doručovateľa.

Aké najdôležitejšie povinnosti musím voči Sociálnej poisťovni splniť ako príjemca dôchodku?

Každý príjemca dôchodku je okrem iného povinný písomne oznámiť zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava, a v písomnom styku uviesť rodné číslo osoby, ktorej sa vec týka (svoje alebo inej osoby).

Ďalšie povinnosti závisia od druhu poberaného dôchodku. Napríklad pri poberaní:

 • predčasného starobného dôchodku vzniká povinnosť oznámiť vznik povinného dôchodkového poistenia alebo ukončenie jeho prerušenia, aj keď takéto poistenie vznikne v zahraničí,
 • poberateľ invalidného dôchodku je povinný dať si vyšetriť zdravotný stav pri kontrolnej lekárskej prehliadke,
 • vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku vzniká povinnosť oznámiť zmenu stavu (opätovné uzavretie manželstva) a ukončenie starostlivosti o nezaopatrené dieťa,
 • sirotského dôchodku vzniká povinnosť oznámiť ukončenie alebo prerušenie štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole v prípade, že škola neposkytuje údaje o študentoch do informačného systému ministerstva školstva a Sociálna poisťovňa si nedokáže automaticky overiť návštevu školy (ide napr. o školy patriace do pôsobnosti rezortov obrany a vnútra).

Príjemca dôchodku je povinný oznámiť tieto skutočnosti v lehote ôsmich dní.

Som dôchodca žijúci na Slovensku, ale dôchodok poberám z Českej republiky. Ako často potrebujem doklad o žití ?

Od roku 2022 dôchodcovia, ktorí dostávajú dôchodok z Českej republiky na účet a majú bydlisko na Slovensku predkladajú potvrdenie o žití Českej správe sociálneho zabezpečenia podľa českej legislatívy už len raz ročne (nie každý štvrťrok). 

Text

Viac informácií pozri tu:

ČSSZ - zmena výplaty dôchodkov klientom s bydliskom na Slovensku od 1.1.2022

ČSSZ - podmienky pre výplatu dôchodku do zahraničia

Tešíme sa na stretnutia s vami, radi vám pomôžeme riešiť vaše životné situácie.