Page title

Základné vnútorné predpisy

Text

Štatút Sociálnej poisťovne

  • Úplné znenie štatútu Sociálnej poisťovne aktualizované k 1. 3. 2007
  • Príloha č. 1: Územné obvody a sídla pobočiek poisťovne
  • Príloha č. 2: Vystupovanie v mene poisťovne vo vzťahu k orgánom pôsobiacim v územnom obvode ...
  • Príloha č. 3: Znak Sociálnej poisťovne

Organizačná štruktúra Sociálnej poisťovne
Pracovný poriadok Sociálnej poisťovne
Mzdový poriadok Sociálnej poisťovne
Kontrolný poriadok Sociálnej poisťovne
Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne
Pravidlá financovania a hospodárenia Sociálnej poisťovne