Page title

Vaše práva pri pohybe v krajinách EÚ

Text

Pre stručnú informáciu pozri príručku: Ustanovenia EÚ v oblasti sociálneho zabezpečenia

Legislatíva spoločenstva pre oblasť sociálneho zabezpečenia nenahrádza jednotlivé národné systémy sociálneho zabezpečenia jednotným európskym systémom. Takéto zosúladenie by ani nebolo reálne z dôvodu veľkých rozdielov v životnej úrovni medzi 27 štátmi, ktoré sú členmi Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Okrem toho aj štáty s podobnou životnou úrovňou majú rôzne systémy sociálneho zabezpečenia, ktoré vznikli v dôsledku dlhoročných tradícií, ktoré sú hlboko zakorenené v národných kultúrach a preferenciách tej ktorej krajiny. 

Legislatíva spoločenstva v oblasti sociálneho zabezpečenia namiesto harmonizácie národných systémov sociálneho zabezpečenia ich jednoducho koordinuje. Inými slovami, každý členský štát je slobodný, pokiaľ ide o rozhodnutie, kto bude poistený v súlade s jeho právnymi predpismi; aké sa budú poskytovať dávky a za akých podmienok; ako sa tieto dávky počítajú a aké príspevky treba zaplatiť. Legislatíva spoločenstva obsahuje spoločné pravidlá a princípy, ktoré musia dodržiavať všetky národné štátne orgány, inštitúcie sociálneho zabezpečenia a súdne tribunály jednotlivých krajín pri uplatňovaní vnútroštátnych právnych predpisov. Takýmto spôsobom sa zabezpečí, že uplatňovanie vnútroštátnych legislatív rôznych štátov nebude mať negatívny vplyv na osoby, ktoré budú využívať svoje právo na voľný pohyb a pobyt v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Jednoducho povedané, osoba, ktorá si uplatnila právo na voľný pohyb a pobyt v rámci Európskej únie, nemôže byť znevýhodnená oproti osobe, ktorá mala vždy trvalé bydlisko a pracovala na území len jedného členského štátu. Táto skutočnosť si vyžaduje riešenie rôznych problémov, a to najmä:

 • v niektorých členských štátoch sa sociálne zabezpečenie zakladá na mieste bydliska, kým v iných sú poistené iba osoby, ktoré vykonávajú nejakú pracovnú činnosť (a členovia ich rodiny). Legislatíva spoločenstva pre oblasť sociálneho zabezpečenia s cieľom vyhnúť sa situácii, keď sú migrujúci pracovníci poistení v dvoch krajinách alebo v žiadnej, stanovuje, ktorá vnútroštátna legislatíva sa na migrujúceho pracovníka v jednotlivom prípade vzťahuje;
   
 • v súlade s vnútroštátnou legislatívou je mnohokrát nárok na dávku podmienený určitou dobou platenia príspevkov, zamestnania alebo bydliska (podľa krajiny a podľa typu dávky: 6 mesiacov, 1 rok, 5 rokov, 10 rokov alebo v niektorých prípadoch až 15 rokov).

Napríklad: 
Čo by sa stalo s migrujúcim pracovníkom, ktorý sa stal invalidným a bol najprv 4 roky poistený v členskom štáte, kde treba byť minimálne 5 rokov poistený na to, aby mu vznikol nárok na poberanie invalidných dávok, a potom 14 rokov bol poistený v členskom štáte, kde sa vyžaduje minimálne 15 rokov platenia príspevkov? 
Ak by neexistovali nariadenia a pridržiavali by sme sa vnútroštátnych legislatív, tak by tento pracovník nemal nárok na dávky v invalidite v žiadnej z týchto krajín napriek tomu, že bol spolu poistený 18 rokov!

Legislatíva spoločenstva stanovuje takzvaný úhrn dôb, čo znamená, že sa v danom prípade berú do úvahy doby platenia príspevkov, zamestnania či bydliska získané v súlade s vnútroštátnou legislatívou jedného z členských štátov, aby bolo priznané právo na dávky podľa legislatívy druhého členského štátu.

 • V súlade s vnútroštátnou legislatívou sa v mnohých prípadoch dávky vyplácajú výhradne osobám, ktoré majú trvalé bydlisko na území príslušného štátu; v iných prípadoch sa výška dávky znižuje (napríklad 70% miesto 100%) vtedy, ak osoba býva v zahraničí. To by predstavovalo zvláštnu nevýhodu pre pracovníkov z prihraničnej oblasti, pre sezónnych pracovníkov a členov rodiny migrujúcich pracovníkov, ktorí stále bývajú v krajine pôvodu, ako aj pre dôchodcov, ktorí boli zamestnaní vo viacerých členských štátoch, alebo ktorí sa jednoducho rozhodnú presťahovať do inej krajiny po dovŕšení dôchodkového veku. Legislatíva spoločenstva v oblasti sociálneho zabezpečenia poskytuje adekvátne riešenia uvedeného problému pre všetky kategórie dávok. 
 • Legislatíva spoločenstva pre oblasť sociálneho zabezpečenia určuje, ktorá krajina musí dávky hradiť vždy vtedy, keď sa na konkrétny prípad vzťahuje legislatíva viacerých štátov.

Takáto je teda úloha, ktorú zohráva legislatíva spoločenstva v oblasti sociálneho zabezpečenia. Nezavádza žiadne nové typy dávok ani neruší predpisy vnútroštátnej legislatívy. Jej jediným cieľom je chrániť európskych občanov, ktorí pracujú, bývajú alebo sa dočasne nachádzajú na území iného členského štátu.

V ktorej krajine ste poistený?

Text

Skôr než začnete vykonávať akúkoľvek pracovnú činnosť v zahraničí, zistite si, v akej krajine budete poistený. Inými slovami: aká vnútroštátna legislatíva pre oblasť sociálneho zabezpečenia sa bude vo vašom prípade uplatňovať. Je to veľmi dôležité nielen z pohľadu platenia príspevkov na sociálne zabezpečenie, ale taktiež z pohľadu vášho nároku na dávky a v budúcnosti na nadobudnutie nároku na dôchodkové zabezpečenie.
Ustanovenia spoločenstva pre oblasť sociálneho zabezpečenia obsahujú podrobné pravidlá, ktoré v každom konkrétnom prípade určujú, aké vnútroštátne právne predpisy sa v danom prípade uplatňujú. Základné princípy sú jednoduché a vysvetlíme ich v nasledujúcom texte:

A) V ktorejkoľvek dobe podliehate legislatíve iba jedného členského štátu

Tento princíp sa uplatňuje u všetkých zamestnaných osôb a samostatne zárobkovo činných osôb, na ktoré sa vzťahuje legislatíva spoločenstva nezávisle od počtu krajín, v ktorých sa pracovná činnosť vykonáva: dokonca aj osoby vykonávajúce činnosť v štyroch alebo piatich členských štátoch podliehajú legislatíve len jedného členského štátu, t.j. sú poistené iba v jednom štáte.

B) Ste poistený v krajine, kde vykonávate svoju pracovnú činnosť

Toto sa uplatňuje rovnakým spôsobom na zamestnané osoby a na samostatne zárobkovo činné osoby dokonca aj v prípadoch, keď osoba býva na území inej krajiny, alebo keď ich podniky, či ich zamestnávatelia majú sídlo v inom členskom štáte. Inými slovami: ak prestanete pracovať v jednom z členských štátov, a začnete vykonávať pracovnú činnosť v inom členskom štáte, prejdete pod legislatívu novej  krajiny, t.j. kde je miesto vášho zamestnania. A tak sa vám prestanú vytvárať nároky v pôvodnej krajine a začnete ich nadobúdať v novej krajine. Nezáleží na tom, či sa do novej krajiny, kde pracujete, presťahujete, alebo nie. Dokonca ako pracovník z prihraničnej oblasti, ktorý aj naďalej býva v pôvodnej  krajine zamestnania, budete poistený v súlade s legislatívou krajiny, v ktorej pracujete.

C) Dočasná výnimka: vyslanie do iného členského štátu

Môže sa stať, že podnik, pre ktorý pracujete v jednej krajine, vás dočasne vyšle do inej krajiny, aby ste tam preň pracovali (dočasné vyslanie). Ak doba takéhoto vyslania nepresiahne 24 mesiacov (a nevysielajú vás, aby ste zastúpili zamestnanca, ktorému doba vyslania skončila), platná legislatíva ostane nezmenená. Inými slovami: aj keď budete vyslaný do novej krajiny, naďalej budete poistený v súlade s legislatívou pôvodnej krajiny. Toto riešenie je rozumné, keďže by nebolo praktické meniť uplatniteľnú legislatívu v prípade krátkych dôb práce v inom členskom štáte. Pred odchodom do krajiny, kam ste boli vyslaný, si zabezpečte prenosný dokument A1, ktorý potvrdzuje, že ste naďalej poistený podľa legislatívy pôvodného štátu. Prenosný dokument A1 získate v príslušnej inštitúcii členského štátu, ktorého legislatíva sa na vás bude naďalej vzťahovať.
Ustanovenia o vyslaní sa uplatňujú nielen v prípade zamestnaných osôb, ale aj v prípade samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré sú dočasne vyslané do inej krajiny.

D) Osobitné kategórie osôb

 • Námorníci: Ak ste námorník a pracujete na palube lode, ktorá pláva pod vlajkou určitého členského štátu, budete poistený v tomto štáte aj vtedy, ak máte miesto bydliska v inom členskom štáte.
 • Štátni zamestnanciAko štátny zamestnanec (alebo osoba, ktorá sa za štátneho zamestnanca považuje) ste poistený v krajine tej štátnej správy, pre ktorú pracujete.
 • Osoby povolané do služieb v ozbrojených silách: Podliehate legislatíve tej krajiny, v armáde ktorej slúžite. Toto platí aj pre osoby, ktoré vykonávajú civilnú službu.
 • Člen letovej posádky: Ak ste členom letovej posádky alebo palubného sprievodcu, ktorý poskytuje služby v oblasti osobnej alebo nákladnej leteckej prepravy, poistený ste v krajine, kde sa nachádza Vaša domáca základňa.  

E) Osobitné prípady

V niektorých výnimočných prípadoch vyššie uvedené pravidlá nebudú dostačujúce, aby sa mohlo stanoviť, v ktorej krajine je zamestnaná osoba alebo samostatne zárobkovočinná osoba poistená:

 • Osoby, ktoré pravidelne pracujú vo viac ako v jednom členskom štáte
  Ak ste pravidelne zamestnaný vo viac ako jednom členskom štáte, ste poistený v štáte miesta vášho bydliska za predpokladu, že vykonávate v tejto krajine podstatnú časť svojej činnosti, t.j. Váš pracovný čas a/alebo príjem z činnosti v krajine bydliska dosahuje aspoň 25% z posudzovanej činnosti/posudzovaných činností . To isté platí pre samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré pracujú vo viacerých členských štátoch. Ak nevykonávate podstatnú časť svojej činnosti v štáte bydliska, potom budete poistený v členskom štáte, kde má sídlo váš zamestnávateľ, alebo kde má registrované sídlo podnik, pre ktorý pracujete (ak ste zamestnaná osoba). Ak sa registrované sídlo podnikov nachádza vo viacerých štátoch, kolízne normy určia štát, v ktorom budete poistený. Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, budete poistený v štáte, kde sa nachádza centrum Vášho záujmu v zmysle platnej európskej legislatívy.
 • Osoby, ktoré pracujú ako zamestnanci v členskom štáte a ako samostatne zárobkovo činné osoby v inom členskom štáte
  Podľa všeobecného pravidla ste poistený v krajine, v ktorej pracujete ako zamestnaná osoba. 

Aké sú vaše práva a povinnosti v krajine, kde ste poistený?

Text

Vo všeobecnosti, čo sa týka legislatívy pre oblasť sociálneho zabezpečenia tej krajiny, kde ste poistený, máte tie isté práva a povinnosti ako občania tejto krajiny. Predovšetkým to znamená, že vaša žiadosť o dávky nemôže byť zamietnutá iba preto, že nie ste občanom tejto krajiny:

Vždy sa môžete spoľahnúť na princíp rovnakého zaobchádzania
V súlade s rozhodnutím Európskeho súdneho dvora, tento princíp platí nielen pre prejavy zjavnej (priamej) diskriminácie, ale aj pre všetky prejavy skrytej (nepriamej) diskriminácie, kedy ustanovenia vnútroštátnej legislatívy teoreticky platia rovnako pre štátnych občanov, ako aj pre iných občanov, avšak v praxi sú tieto ustanovenia pre iných občanov EÚ nevýhodné.

Napríklad:
Členský štát podmieňuje nárok na dávku určitou dobou, počas ktorej musí žiadateľ v krajine bývať, pričom táto podmienka platí pre všetkých pracovníkov. Je zjavné, že občania danej krajiny sú vo vzťahu k migrujúcim pracovníkom vo výhodnejšom postavení.

Mnohokrát nie je princíp rovnakého zaobchádzania dostatočný na to, aby chránil migrujúcich pracovníkov, ak oni alebo členovia ich rodín bývajú mimo štátu, podľa ktorého právnych predpisov sú poistení, alebo ak má uvedený pracovník prerušovaný záznam poistenia, a bol poistený podľa legislatív dvoch alebo viacerých členských štátov. V súlade s legislatívou spoločenstva pre oblasť sociálneho zabezpečenia máte rovnaké práva ako občania štátu, v ktorom ste poistený.
Napokon, nesmiete zabúdať na vaše povinnosti vyplývajúce z legislatívy štátu, v ktorom ste poistený. V prvom rade sa to týka povinnosti hradenia príspevkov sociálneho zabezpečenia, ale aj všetkých ostatných povinností, ktoré sa vzťahujú na občanov tejto
krajiny.