Page title

Ako požiadať o predčasný starobný dôchodok

Čo je predčasný starobný dôchodok?

Text

Predčasný starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá je vyplácaná zo starobného poistenia a jej účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe skôr ako dovŕši svoj dôchodkový vek.

Predčasný starobný dôchodok môže pomôcť najmä tým, ktorí tesne pred dovŕšením dôchodku prišli o prácu a možnosť nájsť si novú je málo pravdepodobná alebo si dlhodobo prácu nedokážu nájsť a nemajú iné možnosti riešenia svojej ekonomickej situácie.

Mám nárok na predčasný starobný dôchodok?

Od 15. mája 2024 máte nárok na predčasný starobný dôchodok, ak

 • ste získali aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia,
 • chýbajú vám najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku alebo ste získali potrebné odpracované obdobie a
 • suma vášho predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Poistné za vás odvádzal zamestnávateľ, ak ste mali riadny pracovný pomer, alebo ste si ho platili ako osoba samostatne zárobkovo činná, alebo ste si ho dobrovoľne platili sami, či ho za vás, v určitých prípadoch, odvádzal štát.

Musíte mať ukončený pracovný pomer a nesmiete pracovať ani ako živnostník. Ak totiž platíte odvody na povinné dôchodkové poistenie, nie je možné vyplácať predčasný starobný dôchodok. To znamená, že žiadateľovi nevznikne nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku, ak ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok bude povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba.

Uvedené sa 1. júla 2023 nevzťahuje na nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá je držiteľom zákonnom určeného oprávnenia na podnikanie podľa osobitného predpisu, a nie je povinne dôchodkovo poistená z iného dôvodu.

Ide o oprávnenia vydané na výkon činnosti pri výkone povolaní:

 1. psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov okrem verejných zdravotníkov, ktorí vykonávajú zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami, očných optikov a zubných technikov podľa živnostenského zákona,
 2. veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat,
 3. advokátov, notárov, patentových zástupcov a súdnych exekútorov,
 4. znalcov a tlmočníkov,
 5. overovateľov (audítorov) a daňových poradcov,
 6. burzových dohodcov, samostatných finančných agentov a finančných poradcov a iných fyzických osôb oprávnených vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu,
 7. sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov, mediátorov,
 8. autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov,
 9. autorizovaných geodetov a kartografov,
 10. reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia,
 11. audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií,
 12. sociálnych pracovníkov podľa osobitného predpisu.

To znamená, že ak ste povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba na základe oprávnenia na podnikanie vydaného na výkon činnosti pri výkone uvedených povolaní, Sociálna poisťovňa vám po 30. júni 2023, za predpokladu, že splníte ostatné zákonom stanovené podmienky, prizná predčasný starobný dôchodok. Taktiež, ak vám počas poberania predčasného starobného dôchodku vznikne takéto povinné dôchodkové poistenie, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku vám nezanikne.

Ako sa určuje potrebné odpracované obdobie?

Potrebné odpracované obdobie pre príslušný ročník, teda pre osoby narodené v rovnakom roku, sa určí ako rozdiel všeobecného dôchodkového veku (nezníženého za výchovu detí) pre príslušný ročník narodenia a čísla 23.

Ako zistím potrebné odpracované obdobie?

Potrebné odpracované obdobie sa bude postupne navyšovať o dva mesiace v závislosti od ročníka narodenia poistenca. Poistenci narodení v rovnakom roku majú na účely nároku na predčasný starobný dôchodok stanovené rovnaké potrebné odpracované obdobie.

Potrebné odpracované obdobie sa určí ako rozdiel všeobecného dôchodkového veku pre príslušný ročník narodenia a čísla 23.

Príklad:

Potrebné odpracované obdobie poistencov narodených v roku 1961, ktorých všeobecný dôchodkový vek je 63 rokov a 2 mesiace, je 40 rokov a 2 mesiace.

Všeobecný dôchodkový vek -  23 = potrebné odpracované obdobie

63 r. a 2 m. – 23 = 40 r. a 2 m.

Potrebné odpracované obdobie, ak je známy dôchodkový vek poistenca:

Rok narodenia Všeobecný dôchodkový vek

 

Potrebné odpracované obdobie

 

1961

63 r. a 2m.

40 r. a 2 m.

1962

63 r. a 4 m.

40 r. a 4 m.

1963

63 r. a 6 m.

40 r. a 6 m.

1964

63 r. a 8 m.

40 r. a 8 m.

1965

63 r. a 10 m.

40 r. a 10 m.

1966

64 r.

41 r.

 

Pre poistencov narodených po 31. decembri 1966 dôchodkový vek v súčasnosti nie je známy. Bude známy päť rokov pred dovŕšením dôchodkového veku a stanoví ho opatrením Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Ak všeobecný dôchodkový vek pre konkrétny ročník ešte nie je známy, na účely určenia potrebného odpracovaného obdobia sa posledný určený všeobecný dôchodkový vek zvýši o dva mesiace za každý ročník, pre ktorý dôchodkový vek nie je známy.

Napríklad na účely určenia potrebného odpracovaného obdobia pre poistencov narodených v roku 1968  sa použije všeobecný dôchodkový vek 64 rokov a 4 mesiace (posledný známy všeobecný dôchodkový vek je pre ročník 1966 a je 64 rokov, teda je potrebné pripočítať 4 mesiace za dva ročníky, ktorých dôchodkový vek nie je známy). Potrebné odpracované obdobie pre ročník narodenia 1968 je 41 rokov a 4 mesiace (64 rokov a 4 mesiace – 23) .

Príklad:

Na účely určenia potrebného odpracovaného obdobia pre poistencov narodených v roku 1969 sa použije všeobecný dôchodkový vek 64 rokov a 6 mesiacov. Posledný známy všeobecný dôchodkový vek je určený pre ročník 1966, a to 64 rokov. Teda pre ročník 1969 je potrebné pripočítať 6 mesiacov za tri ročníky, ktorých dôchodkový vek nie je známy. Potrebné odpracované obdobie pre poistencov narodených v roku 1969 je 41 rokov a 6 mesiacov.

Predpokladaný všeobecný dôchodkový vek -  23 = potrebné odpracované obdobie

64 r. a 6 m. – 23 = 41 r. a 6 m.

Potrebné odpracované obdobie, ak nie je známy dôchodkový vek poistenca:

Rok narodenia

 

Všeobecný dôchodkový   vek   Potrebné odpracované obdobie

 

1967

64 r. a 2 m.

41 r. a 2 m.

1968

64 r. a 4 m.

41 r. a 4 m.

1969

64 r. a 6 m.

41 r. a 6 m.

1970

64 r. a 8 m.

41 r. a 8 m.

1971

64 r. a 10 m.

41 r. a 10 m.

1972

65 r.

42 r.

1973

65 r. a 2 m.

42 r. a 2 m.

1974

65 r. a 4 m.

42 r. a 4 m.

1975

65 r. a 6 m.

42 r. a 6 m.

1976

65 r. a 8 m.

42 r. a 8 m.

1977

65 r. a 10 m.

42 r. a 10 m.

 

Čo sa započítava do potrebného odpracovaného obdobia?

Odpracovaným obdobím na účely posúdenia splnenia podmienky na nárok predčasný starobný dôchodok sú všetky roky dôchodkového poistenia, ktoré ste získali, a to aj vrátane obdobia poistenia, ktoré ste prípadne získali v cudzine (cudzinou sa rozumie iný členský štát Európskej únie, Islandská republika, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežactvo a Švajčiarska konfederácia a štáty, s ktorými má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení), okrem

 • obdobia štúdia na strednej škole alebo vysokej škole (učebný pomer, ktorý vznikol na základe učebnej zmluvy podpísanej do 31. augusta 1984, je jedným z druhov pracovnoprávnych vzťahov, teda nie je obdobím štúdia, preto sa započítava do odpracovaných rokov),
 • obdobia nezamestnanosti,  
 • obdobia odborného školenia alebo politického školenia,
 • obdobia dodatočného zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie za obdobie štúdia a za obdobie zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Uvedené obdobia sú naďalej obdobím dôchodkového poistenia na účely posúdenia splnenia podmienky potrebnej doby 15 rokov a taktiež sú obdobím dôchodkového poistenia na účely určenia sumy predčasného starobného dôchodku.

Získali ste potrebné odpracované obdobie a viac

Ak ste získali potrebné odpracované obdobie stanovené pre váš ročník narodenia, nevzťahuje sa na vás veková podmienka. Čo znamená, že ak splníte aj ostatné zákonné podmienky, vznikne vám nárok na predčasný starobný dôchodok, aj keď vám chýbajú viac ako dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku.

Do dovŕšenia dôchodkového veku vám nechýba viac ako dva roky

Ak vám do dovŕšenia dôchodkového veku nechýba viac ako dva roky, na účely nároku na dôchodok sa nevyžaduje splnenie podmienky získania potrebného opracovaného obdobia, ale je potrebné získať aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia.

Ak chcete zistiť, aký je váš dôchodkový vek, pomôže vám Tabuľka dôchodkového veku.

Podmienka dosiahnutia sumy dôchodku vyššej ako 1,6-násobok sumy životného minima

 • Suma vášho predčasného starobného dôchodku ku dňu, kedy požiadate o jeho priznanie, musí byť najmenej 430,30 eur mesačne, čo je viac ako 1,6-násobok životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Táto suma platí od 1. júla 2023.
 • Za rovnakých podmienok získavate nárok, ak ste si sporili aj v II. pilieri, pričom výsledná suma je súčtom súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku z II. piliera. Tá však musí byť opäť vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Suma životného minima, a teda aj jej 1,6-násobok pre vypočítanie minimálnej sumy predčasného starobného dôchodku, sa každý rok mení. Životné minimum je definované ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Ak chcete zistiť, či máte druhý pilier, môžete tak urobiť prostredníctvom bezplatnej infolinky Sociálnej poisťovne 0800 123 123. Na overenie budete potrebovať meno, priezvisko a rodné číslo, prípadne informáciu o vašom zamestnaní. Dozvedieť sa tu môžete aj to, s ktorou dôchodcovskou správcovskou spoločnosťou máte uzatvorenú zmluvu.

Zmení sa výška mȏjho dȏchodku, ak oň požiadam predčasne?

Áno. Za každých začatých 30 dní, o ktoré odídete do dôchodku skôr ako pred dovŕšením dôchodkového veku, sa suma vášho dôchodku zníži o 0,5 %.

To znamená, že váš dôchodok sa za každých začatých 30 dní odo dňa, kedy vám naň vznikne nárok do dovŕšenia dôchodkového veku, zníži o 0,5 %. Ak teda požiadate o predčasný starobný dôchodok presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, vaša dôchodková dávka sa zníži o 12,5 %; ak rok pred jeho dovŕšením, bude znížená o 6,5 %.

Ako požiadam o predčasný starobný dôchodok?

Kde požiadam o predčasný starobný dôchodok?

O dôchodok požiadate v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého bydliska, kde príslušný zamestnanec s vami spíše žiadosť o jeho priznanie.

Miesta pobočiek a otváracie hodiny nájdete tu: Pobočky Sociálnej poisťovne. Pre získanie kontaktov v prípade, že si potrebujete overiť, ako je to vo vašom konkrétnom prípade, vám poslúži Informačno-poradenské centrum.

Ako si vybavím termín pre spísanie žiadosti o dôchodok?

Termín si môžete rezervovať v Rezervačnom systéme. Tu si môžete vybrať konkrétnu pobočku (pracovisko) podľa miesta vášho trvalého pobytu. Rezervačný systém vám ponúkne presný deň a čas, ktorý vám vyhovuje.

Po zarezervovaní termínu v Rezervačnom systéme vám príde informácia o potvrdení termínu, tiež o dokladoch, ktoré sú potrebné pre spísanie žiadosti, kontaktné údaje na zamestnanca pobočky, ktorý bude s vami žiadosť spisovať a ktorého môžete, v prípade nejasností, kontaktovať.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká najskôr odo dňa spísania žiadosti o predčasný starobný dôchodok.

Rezervujte si váš termín pre spísanie žiadosti tu: Rezervačný systém pre spísanie žiadosti o dôchodok.

Je potrebné pripraviť sa na vybavenie vopred?

Áno. Odporúčame overiť si, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky vaše obdobia zamestnania a hrubé zárobky (pretože od nich závisí suma dôchodkovej dávky).

Ako zistím, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky moje obdobia zamestnania?

Aby ste si overili, ktoré obdobia dôchodkového poistenia máte v evidencii, navštívte svoj Elektronický účet poistenca (EUP)V časti Dôchodkové poistenie si skontrolujete jednotlivé obdobia vášho dôchodkového poistenia a takto si overíte, či všetky obdobia sú tu pre váš dôchodok evidované.  

Overiť si evidenciu období dôchodkového poistenia môžete aj tak, že požiadate o Výpis z EUP prostredníctvom:

 

Aké doklady potrebujem na spísanie žiadosti o predčasný starobný dôchodok?

 • Vopred pripravené doklady o chýbajúcich obdobiach zamestnania.
 • Platný občiansky preukaz alebo cestovný pas.
 • Doklady o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy štúdium trvalo).
 • Potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky, ak je to potrebné na posúdenie sústavnej prípravy na povolanie; na predloženie dokladu Vás vyzve zamestnanec Sociálnej poisťovne.
 • Ak ste muž, potrebujete vojenskú knižku alebo potvrdenie o trvaní výkonu vojenskej služby.
 • Ak žiadate o uznanie starostlivosti o deti alebo výchovy dieťaťa potrebujete
  •  rodné listy detí, ale len ak ste cudzinec alebo ak sa vaše deti narodili v cudzine a neboli zapísané do osobitnej matriky, keďže údaje, ktoré sú uvedené v rodnom liste, sa v takom prípade nemusia nachádzať v registri fyzických osôb, a preto je potrebné rodné listy detí predložiť dodatočne,
  • ak ste dieťa prevzali do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, musíte doplniť rozhodnutie príslušného orgánu o jeho prevzatí,
  • v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku potrebujete úmrtný list alebo výpis z matriky, a to len ak ste cudzinec alebo dieťa zomrelo v cudzine a dieťa nebolo zapísané do osobitnej matriky, keďže údaje o jeho úmrtí sa v takom prípade nemusia nachádzať v registri fyzických osôb,
  • ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takého obdobia (len vtedy, ak žiadate o uznanie starostlivosti o deti alebo výchovy dieťaťa – platí pre ženy a pre tých mužov/iných poistencov, ktorí chcú zohľadniť starostlivosť o dieťa).
 • Doklady preukazujúce obdobia zamestnania a výšku hrubých zárobkov, ktoré nie sú uvedené v Elektronickom účte poistenca (alebo vo Výpise z EUP).
 • Potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.
 • Ak si želáte zasielať dôchodok na účet v banke, prineste si vyplnený a bankou potvrdený formulár zverejnený tu: Poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke.

 

 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Môžu byť potrebné aj ďalšie doklady podľa toho, čo ešte vo vašom prípade treba preukázať (v tomto ohľade vám poradí zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne).

Ako bude prebiehať spísanie žiadosti?

 • Dostavíte sa na konkrétny termín a čas, ktorý ste si vopred dohodli v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste vášho trvalého bydliska.
 • Predložíte všetky doklady, ktoré ste si vopred pripravili, a ktoré sú potrebné pre spísanie vašej žiadosti.
 • Zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne (ktorý vám bol pridelený rezervačným systémom) spíše s vami cez elektronický formulár Žiadosť o dôchodok na základe hodnoverných dokladov a vyhlásení, ktoré ste predložili.
 • Podpisom potvrdíte správnosť všetkých údajov v žiadosti. Môžete požiadať aj o vyhotovenie potvrdenia o spísaní žiadosti o dôchodok (pre svojho zamestnávateľa na účely vyplatenia odchodného a ďalšie účely), t. j. požiadate o potvrdenie o tom, že ste si uplatnili nárok na predčasný dôchodok žiadosťou.

 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Žiadosť o predčasný starobný dôchodok môže poistenec podať najviac dvakrát v kalendárnom roku.

Kedy sa dozviem, či mi bol dôchodok priznaný?

 • Lehota na rozhodnutie o dôchodku je 60 dní.
 • Táto lehota plynie odo dňa spísania žiadosti o dôchodok (konanie o dôchodku).
 • Rozhodnutie o dôchodku vám bude doručené poštou alebo do eSchránky, ak ju máte aktivovanú.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: V zložitých prípadoch sa môže lehota predĺžiť o najviac 60 dní, o čom vás však Sociálna poisťovňa písomne informuje.

Dôchodok vám môže byť vyplácaný aj preddavkovo, ale len za splnenia podmienok nároku na predčasný starobný dôchodok, avšak je potrebné ešte pred vydaním rozhodnutia o priznaní dôchodku zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na jeho určenie.

Od čoho závisí suma môjho dôchodku?

 • Od dĺžky získaného obdobia dôchodkového poistenia.
 • Od výšky vašich hrubých zárobkov, ktoré ste za svoj pracovný život získali (do hrubej mzdy sú zahrnuté aj odvody do Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie).
 • Tiež od toho, či ste boli sporiteľom v II. dôchodkovom pilieri a získali ste obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Všetky potrebné údaje sa zisťujú vždy v konkrétnom konaní o nároku konkrétneho poistenca na dôchodok.

Ako mi bude dôchodok vyplácaný?

 • Dôchodková dávka je vyplácaná mesačne dopredu, vždy v pravidelnom opakujúcom sa termíne.
 • Výplatný termín vám určí Sociálna poisťovňa.
 • Dôchodková dávka vám bude vyplácaná na účet, ktorý ste uviedli pri spisovaní žiadosti o dôchodok.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Dôchodková dávka môže byť vyplácaná aj na účet vášho manžela (manželky), ak o to požiadate a máte dispozičné právo k účtu a váš manžel/manželka s tým súhlasí.

Podrobnejšie informácie o tom, ako je dôchodok vyplácaný, sa dozviete tu: Poukazovanie dôchodku.

Odkedy mám nárok na predčasný starobný dôchodok?

Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká najskôr odo dňa podania žiadosti o predčasný starobný dôchodok.

Čo ak začnem pracovať počas poberania predčasného starobného dôchodku?

V čase, keď o dôchodok žiadate, nesmiete pracovať, a to ani na dohodu s odvodovou úľavou s príjmom do 200 eur mesačne. Avšak po priznaní predčasného starobného dôchodku, pracovať za mzdu do 200 eur mesačne môžete, ale len za predpokladu, že si z dohody uplatníte výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie. To znamená, že požiadate zamestnávateľa o odvodovú úľavu. Tlačivo je k dispozícii tu: Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – DÔCHODCOVIA).

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Príjem z takejto dohody nesmie v kalendárnom roku presiahnuť 2 400 eur, vtedy sa vám totiž výplata dôchodku zastaví.

Od 1. júla 2023 môžete byť v čase, keď o dôchodok žiadate, povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ak ste držiteľom oprávnenia na podnikanie vydaného na výkon zákonom určenej činnosti pri výkone povolania (zoznam činností). Taktiež, ak vám po 30. júni 2023 počas poberania predčasného starobného dôchodku vznikne takéto povinné dôchodkové poistenie, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku vám nezanikne.