Page title

Práca v EÚ, EHP, vo Švajčiarsku a v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska

Koordinácia sociálneho zabezpečenia

Text

Na úrovni krajín EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiarska (ďalej „členské štáty“) upravujú sociálne zabezpečenie migrujúcich osôb dva základné právne predpisy – koordinačné nariadenia účinné od 1. mája 2010.

Koordinačné predpisy pokrývajú tieto oblasti sociálneho zabezpečenia:

 • nemocenské dávky (napr. nemocenské peňažné dávky, vecné dávky zdravotnej starostlivosti)
 • dávky v materstve a rovnocenné dávky v otcovstve (napr. materské)
 • dávky v invalidite (napr. invalidné dôchodky)
 • dávky v starobe (napr. starobné dôchodky)
 • pozostalostné dávky (napr. vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky)
 • dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania
 • podpora pri úmrtí (príspevok na pohreb)
 • dávky v nezamestnanosti (dávka v nezamestnanosti)
 • preddôchodkové dávky (nejde o predčasný dôchodok)
 • rodinné dávky (napr. prídavok na dieťa, rodičovský príspevok a iné)

Na základe pravidiel koordinačných predpisov je určené, legislatíva ktorého členského štátu sa na migrujúcu osobu vzťahuje, resp. právne predpisy ktorého členského štátu upravujú výber poistného a poskytovanie dávok sociálneho zabezpečenia.

Určovanie uplatniteľnej legislatívy

Hlavnou zásadou je, že osoby, na ktoré sa vzťahujú koordinačné predpisy, podliehajú právnym predpisom len jedného členského štátu. Obvykle sa na osobu uplatňuje legislatíva členského štátu, v ktorom činnosť ako zamestnanec alebo SZČO vykonáva (zásada lex loci laboris). Zamestnávateľ so zamestnancom v inom členskom štáte plní povinnosti podľa legislatívy platnej na území štátu miesta výkonu činnosti zamestnanca.

V niektorých konkrétnych situáciách sú však opodstatnené aj iné kritériá, ako je skutočné miesto výkonu práce. Ide napríklad o dočasné vyslanie zamestnanca do iného členského štátu, keď osoba zvyčajne pracuje v dvoch alebo vo viacerých členských štátoch, alebo napríklad o kategóriu štátnych zamestnancov (uvedené situácie sú opísané nižšie).

Štátny zamestnanec

podlieha právnym predpisom členského štátu, pre ktorého správu pracuje. Činnosť zamestnanca alebo SZČO zvyčajne vykonávaná na palube plavidla na mori plávajúceho pod vlajkou členského štátu sa považuje za činnosť vykonávanú v danom členskom štáte. Avšak osoba zamestnaná na palube plavidla plávajúceho pod vlajkou členského štátu a odmeňovaná za takúto činnosť podnikom alebo osobou, ktorej registrované sídlo alebo miesto podnikania je v inom členskom štáte, podlieha právnym predpisom tohto iného členského štátu, ak tu má daná osoba bydlisko. Činnosť člena letovej posádky alebo palubného sprievodcu, ktorý poskytuje služby v oblasti osobnej alebo nákladnej leteckej dopravy, sa považuje za činnosť vykonávanú v členskom štáte, v ktorom sa nachádza domáca základňa. Ak zamestnanec s bydliskom v členskom štáte, v ktorom nevykonáva podstatnú činnosť, vykonáva činnosť v dvoch alebo vo viacerých členských štátoch pre zamestnávateľa usadeného mimo územia EÚ, vzťahujú sa naňho právne predpisy členského štátu bydliska.

Vyslanie zamestnanca

Ak zamestnanec, ktorý zvyčajne vykonáva činnosť pre zamestnávateľa na území vysielajúceho členského štátu, je dočasne vyslaný týmto zamestnávateľom na územie iného členského štátu (prijímajúci štát), aby tam vykonával prácu pre daného zamestnávateľa, naďalej podlieha právnym predpisom vysielajúceho štátu za podmienok, že predpokladané trvanie tejto práce nepresiahne 24 mesiacov a že nie je vyslaný, aby nahradil inú vyslanú osobu.

K nahrádzaniu dochádza, ak zamestnávateľ na základe pokračujúcej zmluvy opakovane vysiela rôznych zamestnancov na rovnakú pozíciu a na rovnaký účel. Vyslanie je možné uplatniť aj na osobu zamestnanú na účely vyslania do iného členského štátu pod podmienkou, že sa na ňu bezprostredne pred začatím jej zamestnania vzťahuje legislatíva vysielajúceho štátu. Túto podmienku spĺňa obdobie aspoň jedného mesiaca, kratšie obdobie si vyžaduje individuálne posúdenie. Nie je potrebné, aby osoba počas tohto obdobia pracovala pre vysielajúceho zamestnávateľa, môže ísť napríklad aj o študenta alebo dôchodcu zapojeného do systému sociálneho zabezpečenia vysielajúceho štátu.

Podmienka priameho vzťahu medzi vysielajúcim zamestnávateľom a vyslaným zamestnancom je charakterizovaná najmä zodpovednosťou za prijatie do zamestnania, existenciou pracovnej zmluvy, povinnosťou vyplácať mzdu, právomocou rozviazať pracovnoprávny vzťah, určiť povahu práce či začať disciplinárne konanie voči zamestnancovi.

Podmienka obvyklej činnosti zamestnávateľa vo vysielajúcom štáte znamená, že podnik obvykle vykonáva podstatnú časť činností na jeho území. Ak sa činnosti podniku týkajú len vnútorného riadenia, nepredpokladá sa, že je táto podmienka splnená. Osobitne sa kontroluje v každom konkrétnom prípade, pričom do úvahy sa berie najmä:

 • miesto, kde má zamestnávateľ sídlo a správu
 • počet administratívnych zamestnancov pracujúcich na území vysielajúceho štátu a v prijímajúcom štáte
 • miesto náboru vyslaného zamestnanca
 • miesto, kde sa uzatvára väčšina zmlúv s klientmi
 • právne predpisy uplatniteľné na zmluvy medzi zamestnávateľom a klientmi a medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami
 • obrat počas príslušného typického obdobia vo vysielajúcom a v prijímajúcom štáte
 • počet zmlúv uzatvorených vo vysielajúcom a v prijímajúcom štáte
 • výkon činnosti zamestnávateľa vo vysielajúcom štáte najmenej dva mesiace pred začatím vyslania
 • vykonávanie obchodných činností zamestnávateľa na území vysielajúceho štátu počas vyslania zamestnancov

Vyslanie je možné uplatniť aj vtedy, keď vyslaný zamestnanec pracuje počas obdobia vyslania následne alebo súčasne v niekoľkých podnikoch v tom istom prijímajúcom štáte. Rozhodujúce je, že práca sa musí vykonávať v mene vysielajúceho zamestnávateľa. Krátke pozastavenie výkonu činnosti nepresahujúce dva mesiace počas vyslania z akéhokoľvek dôvodu (sviatky, ochorenie, školenie vo vysielajúcom podniku, atď.) nie je prerušením vyslania a nepredstavuje dôvod, ktorý by oprávňoval predĺženie obdobia vyslania. Vyslanie zamestnanca do iného prijímajúceho štátu nasledujúce bezprostredne po predchádzajúcom vyslaní sa považuje za nové vyslanie, ktoré môže trvať najviac 24 mesiacov. Keď sa zamestnancovi skončí obdobie vyslania, pre toho istého zamestnanca, toto istého zamestnávateľa a ten istý členský štát, nemôže sa povoliť žiadne nové obdobie vyslania, pokiaľ neuplynuli minimálne dva mesiace odo dňa skončenia predchádzajúceho obdobia vyslania. Podmienky vyslania musia byť zachované počas celého obdobia vyslania zamestnancov. Počas celého tohto obdobia musí byť možné vykonať všetky kontroly, najmä pokiaľ ide o platby poistného a zachovanie priameho vzťahu medzi zamestnávateľom a vyslaným zamestnancom.

Vyslanie SZČO

Na osobu, ktorá obvykle pracuje ako SZČO vo vysielajúcom štáte a vykonáva podobnú činnosť v prijímajúcom štáte, sa naďalej uplatňujú právne predpisy vysielajúceho štátu pod podmienkou, že predpokladané trvanie tejto práce nepresiahne 24 mesiacov.

Podmienka obvyklej činnosti znamená, že osoba obvykle vykonáva podstatnú časť činnosti na území vysielajúceho štátu, konkrétne určitý čas pred vyslaním, spĺňa všetky požiadavky potrebné na výkon jej činnosti vo vysielajúcom štáte a naďalej tam má prostriedky umožňujúce výkon činnosti aj po svojom návrate. V súvislosti s podmienkou výkonu činnosti určitý čas pred vyslaním sa považuje za dostatočné splnenie obdobie aspoň dvoch mesiacov, kratšie obdobie si vyžaduje individuálne posúdenie. Pri skúmaní splnenia požiadavky výkonu podstatnej časti činnosti SZČO na území SR sa prihliada najmä na:

 • existenciu priestorov na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti (napr. prevádzka, kancelárske priestory, prenajaté priestory na podnikanie, atď.),
 • registráciu v živnostenskom registri alebo komorách, profesijných spolkoch, atď.,
 • platenie daní na území SR,
 • existenciu daňového identifikačného čísla.

Pri určovaní toho, či ide SZČO do iného členského štátu vykonávať podobnú činnosť, je dôležitá skutočná povaha činnosti, a nie to, ako je kategorizovaná v prijímajúcom štáte, t. j. či je označená ako zamestnanie alebo samostatná zárobková činnosť. Krátke pozastavenie výkonu činnosti nepresahujúce dva mesiace počas vyslania z akéhokoľvek dôvodu (sviatky, ochorenie, školenie vo vysielajúcom podniku, atď.) nie je prerušením vyslania a nepredstavuje dôvod, ktorý by oprávňoval predĺženie obdobia vyslania. Podmienky vyslania musia byť zachované počas celého obdobia vyslania SZČO. Počas celého tohto obdobia musí byť možné vykonať všetky kontroly, najmä pokiaľ ide o platby poistného a zachovanie potrebnej infraštruktúry vo vysielajúcom štáte.

Potvrdenie o právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia, ktoré sa vzťahujú na držiteľa – prenosný dokument A1 (PD A1)

Vysielajúci zamestnávateľ alebo vyslaná SZČO pred vyslaním kontaktuje príslušnú inštitúciu vysielajúceho štátu – na území SR podaním žiadosti o vystavenie PD A1 z dôvodu vyslania príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne (pozri tlačivo Žiadosť o vystavenie PD A1 z dôvodu vyslania zamestnanca, resp. Žiadosť o vystavenie PD A1 z dôvodu vyslania SZČO).

Ak sú splnené podmienky vyslania, pobočka Sociálnej poisťovne vystaví PD A1, ktorým sa osvedčuje, že v určitom období zamestnanec/SZČO podlieha slovenským právnym predpisom, a zašle ho zamestnávateľovi/zamestnancovi alebo SZČO. Zamestnávateľ bude za zamestnanca naďalej odvádzať poistné do slovenského systému, z ktorého bude mať zamestnanec naďalej právo v prípade splnenia podmienok čerpať dávky sociálneho zabezpečenia, obdobné platí pre vyslanú SZČO. Zamestnanec alebo SZČO by ho mali mať počas svojho vyslania v zahraničí pri sebe, doložia ním zahraničnej inštitúcii, že sa na nich vzťahujú slovenské právne predpisy sociálneho zabezpečenia a vyžadujú ho aj orgány vykonávajúce kontrolu v sociálnom zabezpečení. Počas obdobia vyslania pobočka Sociálnej poisťovne kontroluje, či sú aj naďalej splnené všetky podmienky vyslania. Zmeny, ktoré sa vyskytnú počas obdobia vyslania, zamestnávateľ, zamestnanec a SZČO oznamujú písomne pobočke Sociálnej poisťovne do desiatich dní (pozri tlačivo Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania, resp. Oznámenie SZČO o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania).

Ak nie sú splnené podmienky vyslania, dotknutý zamestnanec alebo SZČO podliehajú legislatíve členského štátu, v ktorom vykonávajú činnosť (platí teda základná zásada lex loci laboris). Zamestnávateľ, zamestnanec a SZČO plnia všetky povinnosti súvisiace s registráciou a platením príspevkov na sociálne zabezpečenie podľa legislatívy štátu výkonu činnosti. V súlade so zásadou jednej uplatniteľnej legislatívy, ak zamestnanec alebo SZČO podlieha legislatíve štátu výkonu činnosti, nemôže platiť príspevky podľa slovenských právnych predpisov sociálneho zabezpečenia, aj keď má bydlisko na Slovensku.

Inštitút vyslania sa uplatní aj v prípade krátkodobého vyslania, ktoré môže trvať aj jeden deň. Ak nie je možné z objektívnych dôvodov požiadať o vystavenie PD A1 v dostatočnom časovom predstihu pred vyslaním, PD A1 možno vystaviť aj počas obdobia vyslania, aj po jej ukončení so spätným účinkom, ak sú splnené podmienky vyslania a ak je ich možné preskúmať.

Výkon činnosti zamestnanca alebo SZČO na Slovensku

Osoba, ktorá je v SR zamestnaná alebo samostatne zárobkovo činná, pričom podlieha slovenskej legislatíve (zásada lex loci laboris) a z tohto dôvodu chce byť vyňatá zo systému sociálneho zabezpečenia iného členského štátu (napr. štátu bydliska), môže podať v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť o vystavenie PD A1 z dôvodu výkonu činnosti v SR (pozri tlačivo Žiadosť o vystavenie PD A1 osobe, ktorá vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba alebo činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v SR).

Súbežné vykonávanie činnosti v dvoch alebo vo viacerých členských štátoch

Ak osoba zvyčajne vykonáva činnosť ako zamestnanec v dvoch alebo vo viacerých členských štátoch, prvým krokom je určenie toho, či vykonáva podstatnú časť činnosti, t. j. najmenej 25 % z celkového pracovného času a/alebo dosahuje najmenej 25 % z celkovej odmeny, v členskom štáte bydliska (za bydlisko sa považuje miesto, kde sa osoba zvyčajne zdržiava a kde sa nachádza zvyčajné centrum jej záujmov, najmä kde má rodinné väzby, majetok, atď.):

 • ak áno, uplatňujú sa právne predpisy členského štátu bydliska
 • ak nie, uplatňujú sa
  • právne predpisy členského štátu, v ktorom je registrované sídlo alebo miesto podnikania podniku zamestnávajúceho danú osobu, ak je zamestnaná jedným podnikom alebo zamestnávateľom
  • právne predpisy členského štátu, v ktorom je registrované sídlo alebo miesto podnikania podnikov zamestnávajúcich danú osobu, ak je zamestnaná dvoma podnikmi s registrovaným sídlom alebo miestom podnikania v tom istom členskom štáte
  • právne predpisy členského štátu, v ktorom je registrované sídlo alebo miesto podnikania podniku zamestnávajúceho danú osobu, iného, ako je členský štát bydliska, ak je daná osoba zamestnaná dvoma podnikmi, z ktorých jeden má registrované sídlo v členskom štáte bydliska a druhý v inom členskom štáte
  • právne predpisy členského štátu bydliska, ak osobu zamestnávajú viaceré podniky alebo zamestnávatelia s registrovanými sídlami alebo miestami podnikania v odlišných členských štátoch mimo krajiny bydliska

SZČO, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť v dvoch alebo vo viacerých členských štátoch, podlieha

 • právnym predpisom členského štátu bydliska, ak vykonáva podstatnú časť činnosti, t. j. najmenej 25 % z celkového pracovného času a/alebo dosahuje najmenej 25 % z celkovej odmeny v tomto členskom štáte
 • právnym predpisom členského štátu, v ktorom sa nachádza centrum jej záujmu, ak nemá bydlisko v jednom z členských štátov, v ktorých vykonáva podstatnú časť činnosti

Centrum záujmu SZČO sa pritom posudzuje individuálne, najmä v súvislosti s miestom, ktoré je stálym a trvalým miestom jej činnosti, zvyčajnej povahy a dĺžky trvania činností, počtu poskytovaných služieb a jej zámeru, ako naň poukazujú všetky tieto okolnosti.

Osoba, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako zamestnanec a ako SZČO v odlišných členských štátoch, podlieha právnym predpisom členského štátu, v ktorom vykonáva činnosť ako zamestnanec.

Osoba, ktorá je zamestnaná ako štátny zamestnanec niektorým členským štátom a vykonáva činnosť ako zamestnanec a/alebo ako SZČO v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, podlieha právnym predpisom členského štátu, ktorého správa ju zamestnáva.

Pri určovaní uplatniteľnej legislatívy v prípade výkonu činnosti na území dvoch alebo viacerých členských štátov sa neberú do úvahy zanedbateľné činnosti, t. j. činnosti, ktoré svojím rozsahom nepresahujú viac ako 5 % z celkového pracovného času a/alebo 5 % z celkovej dosiahnutej odmeny.

Aj v prípade súbežného vykonávania činnosti v dvoch alebo vo viacerých členských štátoch sa príslušnosť k právnym predpisom sociálneho zabezpečenia potvrdzuje PD A1. Osoba zvyčajne vykonávajúca činnosť ako zamestnanec alebo SZČO na území dvoch alebo viacerých členských štátov oznámi svoju situáciu príslušnej inštitúcii členského štátu bydliska – na území SR podaním žiadosti o určenie uplatniteľnej legislatívy príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Ak žiadosť podá osoba s bydliskom na území iného členského štátu, Sociálna poisťovňa ju postúpi príslušnej inštitúcii iného členského štátu, resp. ju vráti dotknutej osobe. V prípade, že Sociálna poisťovňa – ústredie určí, že osoba podlieha slovenským predpisom, vystaví a zašle jej PD A1, ktorým sa táto skutočnosť osvedčuje. V prípade určenia právnych predpisov iného členského štátu Sociálna poisťovňa túto informáciu oznámi dotknutej osobe a príslušnej zahraničnej inštitúcii, ktorá bude príslušná na vystavenie PD A1 s definitívnou platnosťou. Dotknutá osoba bude zo všetkých činností v rôznych členských štátoch odvádzať poistné tomuto inému členskému štátu.

Vzory tlačív k formuláru A1

Uplatňovanie výnimky

Text

Ak dotknutá osoba chce, aby podliehala inej legislatíve ako určenej podľa vyššie uvedených pravidiel určovania, žiadosť o výnimku podá Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „ministerstvo“), ak chce na jej základe v oblasti sociálneho zabezpečenia podliehať slovenskej legislatíve alebo príslušnej inštitúcii iného členského štátu, ak chce podliehať legislatíve tohto štátu. Na jej udelenie nie je právny nárok. V prípade, že ministerstvo výnimku udelí, a na jej základe bude osoba podliehať iba slovenskej legislatíve, pobočka Sociálnej poisťovne vystaví tejto osobe PD A1 na základe podanej Žiadosti o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu udelenia výnimky.

Výnimka z článkov 11 – 15 základného nariadenia je umožnená v zmysle článku 16 za podmienok, že sa na jej udelení dohodnú dva alebo viac členských štátov, ich príslušné orgány alebo subjekty nimi určené a že bude v záujme určitých osôb alebo skupín osôb, v osobitných prípadoch aj so spätným účinkom.

Brexit

Vyššie uvedené pravidlá a postupy platili v nezmenenom rozsahu vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska aj v období od 1. februára 2020 do 31. decembra 2020 na základe Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej „Dohoda o vystúpení“).

Uvedené pravidlá a postupy platia aj po 31. decembri 2020

ak dotknuté osoby podliehajú osobnému rozsahu Dohody o vystúpení v zmysle článku 30, t.j ich situácia sa začala pre 1. januárom 2021 a bez prerušenia trvá po 31. decembri 2020.

Vyššie uvedené pravidlá a postupy pre oblasť určovania uplatniteľnej legislatívy s výnimkou možnosti uplatniť výnimku platia vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska  od 1. januára 2021

na základe Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej (ďalej len „Dohoda o obchode“). Dohoda o obchode sa uplatňuje na situácie, ktoré vznikli po 31. decembri 2020.

Upozorňujeme však, že podmienky na vstup, pobyt a pracovné podmienky pracovníkov vyslaných na územie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska  sa riadia jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR TU.

Osobitné pravidlá určovania príslušnosti právnych predpisov počas pandémie koronavírusu

Text

Počas pandémie koronavírusu sa aplikovali/aplikujú osobitné pravidlá určovania uplatniteľnej legislatívy na všetky situácie, kedy prerušenie výkonu zárobkovej činnosti v inom členskom štáte, resp. zmena miesta/spôsobu výkonu práce bolo/a zapríčinené v dôsledku mimoriadnych opatrení prijatých jednotlivými členskými štátmi počas pandémie koronavírusu.

Podrobnejšie informácie o osobitných pravidlách nájdete tu:
Ako majú postupovať zamestnanci a SZČO, ktorí počas koronakrízy nemohli vycestovať do zahraničia?

Povinnosti zamestnávateľa so sídlom mimo územia SR

Ak zamestnanec podlieha slovenským právnym predpisom sociálneho zabezpečenia, zamestnávateľ, ktorého sídlo sa nachádza na území iného členského štátu (ďalej „zamestnávateľ“), plní v oblasti sociálneho poistenia všetky povinnosti podľa zákona o sociálnom poistení.

Zamestnávateľ je povinný registrovať sa v registri zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne

príslušnej podľa miesta trvalého pobytu zamestnanca na území SR najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom jeho prvý zamestnanec podliehal slovenským právnym predpisom, a odhlasuje sa do ôsmich dní odo dňa, keď už nezamestnáva žiadneho takéhoto zamestnanca. Ak má takýto zamestnávateľ v čase registrácie viac ako jedného zamestnanca, miestne príslušnou je pobočka Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu jedného z poistencov, podľa výberu zamestnávateľa. Ak v tomto prípade zamestnávateľ požiada o zmenu miestne príslušnej pobočky, Sociálna poisťovňa vyhovie tejto žiadosti. Ak nie je možné určiť príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu poistenca, miestnu príslušnosť pobočky Sociálnej poisťovne určí odbor poistného, ústredie. Ak zamestnanec nemá na území SR trvalý pobyt ako občan SR alebo trvalý pobyt alebo prechodný pobyt ako cudzinec, zamestnávateľ sa registruje v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta výkonu činnosti zamestnanca na území SR. Ak má takýto zamestnanec viacero miest výkonu činnosti na území SR, miestne príslušnou pobočkou je Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava.

Zamestnávateľ sa registruje prostredníctvom tlačiva

Registračný list zamestnávateľa. Zamestnávateľ ďalej prihlasuje zamestnanca na povinné sociálne poistenie prostredníctvom tlačiva Registračný list FO pred vznikom tohto poistenia, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca.

Zamestnávateľ vykazuje poistné na sociálne poistenie

na tlačive Mesačný výkaz poistného a príspevkov, resp. Výkaz poistného a príspevkov a odvádza poistné za zamestnávateľa aj za zamestnanca. Po ukončení výkonu činnosti zamestnanca na území SR, resp. po zániku postavenia zamestnanca na účely sociálneho poistenia (napr. ukončenie pracovnoprávneho vzťahu a pod.), odhlášku z povinného sociálneho poistenia zamestnanca podáva zamestnávateľ prostredníctvom tlačiva Registračný list FO do ôsmich dní od zániku sociálneho poistenia.

Zamestnávateľ je povinný plniť aj ostatné povinnosti upravené zákonom o sociálnom poistení a zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

Vykonávanie cezhraničnej telepráce

(Určovanie uplatniteľnej legislatívy osobám vykonávajúcim cezhraničnú teleprácu)

Počas pandémie COVID-19 sa vo vzťahu k určovaniu uplatniteľnej legislatívy postupovalo spôsobom, aby telepráca (resp. akýkoľvek iný druh práce) v inom členskom štáte, ako je príslušný („obvyklý“) členský štát zamestnania v dôsledku ochorenia COVID-19, neviedla k zmene uplatniteľných právnych predpisov.

Aplikovanie osobitných pravidiel/postupov pri určovaní uplatniteľnej legislatívy bolo postupne predlžované až do 30. júna 2022, pričom osobitné pravidlá/postupy boli prijaté z dôvodov vyššej moci v reakcii na osobitné a výnimočné dôsledky zdravotnej krízy, konkrétne opatrenia na zamedzenie šírenia a dočasné uzavretie hraníc členských štátov.

K 1. júlu 2022 už vyššia moc nebude platným právnym základom.

Z uvedeného dôvodu sa v rámci nóty Správnej komisie č.: 125/22REV2 zo 14.06.2022 (ďalej len „nóta“) uvádzajú spôsoby, ako vykladať existujúci právny rámec pre osobitnú situáciu telepráce od 1. júla 2022. Nóta sa vzťahuje na osoby vykonávajúce teleprácu na území členských štátov EÚ, Nórska, Islandu Lichtenštajnska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva (ďalej len „členské štáty EÚ“). 
 

I. Vymedzenie cezhraničnej práce na diaľku

Cezhraničná telepráca je práca vykonávaná:

 1. mimo prevádzkových priestorov zamestnávateľa alebo prevádzkarne, kde sa zvyčajne táto práca vykonáva,
 2. v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom sa nachádza prevádzka zamestnávateľa alebo miesto podnikania a
 3. pomocou informačných technológií, prostredníctvom ktorých ostáva fyzická osoba v spojení s pracovným prostredím zamestnávateľa alebo podniku, ako aj so zainteresovanými stranami/klientmi na plnenie svojich úloh uložených zamestnávateľom alebo klientmi, v prípade samostatne zárobkovo činných osôb.

Je dôležité poznamenať, že všetky podmienky musia byť kumulatívne splnené a táto definícia zahŕňa iba tú istú prácu. Zamestnanec, ktorý pracuje v priestoroch klienta svojho zamestnávateľa
a pracuje prostredníctvom systému klienta, zvyčajne nespadá pod túto definíciu, pretože nejde o tú istú prácu, ktorú zamestnanec vykonáva u svojho zamestnávateľa alebo na prevádzke.

Je tiež dôležité zdôrazniť, že v prípade zamestnania sa uskutočňuje cezhraničná telepráca na základe dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom v súlade s vnútroštátnym právom.
 

II. Právne predpisy uplatniteľné na osoby vykonávajúca teleprácu

V zmysle článku 11 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „základné nariadenia“) osoba vykonávajúca cezhraničnú teleprácu podlieha právnym predpisom členského štátu, na území ktorého reálne vykonáva svoju činnosť.

Avšak v niektorých veľmi špecifických situáciách sú opodstatnené aj iné kritériá, ako je skutočné miesto výkonu činnosti. Medzi takéto situácie patrí dočasné vysielanie pracovníkov/samostatne zárobkovo činných osôb do iného členského štátu v zmysle článku 12 základného nariadenia, alebo keď osoba pracuje v dvoch alebo viacerých členských štátoch v zmysle článku 13 základného nariadenia.

Výklad článku 12 základného nariadenia v súvislosti s teleprácou

V článku 12 základného nariadenia sa stanovuje výnimka zo všeobecnej zásady podľa článku 11 ods. 3 písm. a) základného nariadenia, ktorú predstavuje inštitút vyslania. Akákoľvek výnimka zo všeobecného pravidla sa musí vykladať pomerne reštriktívne. 

Hoci článok 12 základného nariadenia je prostriedkom na uľahčenie cezhraničného poskytovania služieb, zabezpečenie stability právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia uplatniteľných na pracovníka a predchádzanie administratívnym komplikáciám pre podniky, vzťahuje sa aj na iné situácie činnosti v inom členskom štáte, počas ktorých môže pracovník naďalej podliehať právnym predpisom členského štátu, v ktorom je poistený (napr. zúčastňuje sa na konferenciách, chodí na zasadnutia atď.). V každom prípade podmienkou uplatnenia tohto pravidla je, že osoba je „... vyslaná týmto zamestnávateľom do iného členského štátu na vykonávanie práce v mene tohto zamestnávateľa“. 

Preto za predpokladu, že sú splnené ostatné podmienky inštitútu vyslania, telepráca v inom členskom štáte v mene zamestnávateľa by sa mohla považovať za prácu, na ktorú sa vzťahuje článok 12 základného nariadenia. 

Samozrejme, inštitút vyslania sa týka len prípadov, keď telepráca v inom členskom štáte je náhodná a nie je súčasťou obvyklého pracovného modelu (v druhom prípade sa musí posúdiť uplatňovanie článku 13 základného nariadenia – viď text ďalej). 

Na základe tohto výkladu sa inštitút vyslania uplatňuje na každú teleprácu, na ktorej sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodli (formálne alebo neformálne). Možno tvrdiť, že v týchto prípadoch je uplatnenie inštitútu vyslania v záujme zamestnávateľa, čo je dôležitým prvkom v každom prípade podľa článku 12 základného nariadenia. Ako ukázali minulé roky počas pandémie, telepráca je zvyčajne v záujme zamestnávateľa, ako aj zamestnanca, čo vedie k väčšej flexibilite, vyššej efektívnosti a nižším prevádzkovým nákladom zamestnávateľa. Tieto záujmy zvyčajne nie sú inak ovplyvnené teleprácou vykonávanou cezhranične. Následne nie je potrebné rozlišovať, v koho záujme alebo na koho podnet sa telepráca vykonáva, čo by tiež znížilo administratívne zaťaženie príslušných inštitúcií, ktoré musia posudzovať jednotlivé prípady. Ak by telepráca bola v rozpore s účinnosťou práce zamestnanca, zamestnávateľ by s takouto žiadosťou o teleprácu nesúhlasil.

Osobitné záujmy zamestnávateľa a/alebo zamestnanca preto nie sú relevantné, ale že sú splnené všetky ostatné požiadavky, napríklad zamestnanec musí naďalej podliehať pokynom zamestnávateľa. 

Príklady prípadov cezhraničnej telepráce, na ktoré by sa mohol uplatniť inštitút vyslania:

 • Zamestnávateľ musí zatvoriť niektoré miestnosti administratívnej budovy, aby ich zrekonštruoval. Všetci zamestnanci pracujúci v týchto miestnostiach sú poslaní domov, aby vykonávali prácu na diaľku. 
 • Zamestnanec môže pokračovať v práci len z domu, pretože napr. musí sa starať o choré deti, starých príbuzných, malé deti alebo je partnerom takejto osoby (inak by tento zamestnanec mal napríklad nárok na platenú alebo neplatenú dovolenku a už by nebol schopný vykonávať prácu, čo je dôležité pre zamestnávateľa). 
 • Zamestnanec súhlasí so zamestnávateľom, že počas nasledujúcich 4 týždňov bude pracovať na diaľku, aby sa lepšie sústredil na konkrétny projekt. 
 • Zamestnanec zostane na prázdninovom mieste a začne tam pracovať na diaľku ešte mesiac predtým, ako sa vráti domov a obnoví prácu v kancelárii. 
 • Akékoľvek iné porovnateľné prípady, keď existuje dohoda medzi zamestnávateľom a dotknutým zamestnancom. 

V prípade pochybností o konkrétny prípad mohol zahrnúť do tejto kategórie, sa odporúča požiadať o výnimku v zmysle článku 16 základného nariadenia (viď tretí bod).

Ak sa na teleprácu uplatňuje inštitút vyslania, musia sa zohľadniť všetky podmienky ustanovené platnou európskou legislatívou (napr. rozhodnutie Správnej komisie č. A2, atď...“). Nepretržitá telepráca v členskom štáte bez akéhokoľvek časového obmedzenia je však vylúčená z uplatnenia inštitútu vyslania, keďže nemá ad hoc alebo dočasný charakter a predpokladá sa, že bude trvať dlhšie ako 24 mesiacov.

Výklad článku 13 základného nariadenia v súvislosti s teleprácou

Ak sa telepráca bežne a zvyčajne vykonáva vo viac ako jednom členskom štáte článok 13 základného nariadenia. 

Článok 13 nariadenia základného nariadenia a článok 14 vykonávacieho nariadenia (sa môžu uplatňovať spravidla na teleprácu. Keďže kritérium 25 % v rámci celkového posúdenia je orientačné a toto kritérium by sa vo vzťahu k telepráci mohlo vykladať pružne a primeranejšie v závislosti od dotknutej situácie, počas ktorej sa práca zvyčajne vykonáva v kancelárii a vo forme telepráce. Toto flexibilné riešenie prispôsobené telepráci by mohlo zabrániť znevýhodňovaniu cezhraničných pracovníkov v pohraničných regiónoch, ktorí by inak boli obmedzení pri ich možnom vykonávaní hybridnej práce v porovnaní s vnútroštátnymi pracovníkmi.

Pri určovaní uplatniteľnej legislatívy v zmysle článku 13 základného nariadenia sa naďalej bude vychádzať z kritéria 25%, pričom vo vzťahu k telepráci sa kritérium zohľadní flexibilnejšie, t.j. mierne (do 5 %) prekročenie kritéria nebude mať za následok určenie uplatniteľnej legislatívy podľa miesta bydliska.

Príklady prípadov, kedy osoba vykonáva teleprácu v zmysle článku 13 základného nariadenia:

 • prepínanie medzi prácou v priestoroch zamestnávateľa a teleprácou na týždennej báze (niektoré dni v týždni výkon práce v priestoroch zamestnávateľa a niektoré dni telepráca); 
 • prepínanie medzi prácou v priestoroch zamestnávateľa a teleprácou na báze dlhších intervalov (niektoré týždne/mesiace výkon práce v priestoroch zamestnávateľa a niektoré týždne/mesiace telepráca); 
 • flexibilnejšie usporiadanie: napr. zamestnanec môže pracovať na diaľku, ak to umožňuje povaha práce, ktorá sa má vykonať, alebo napr. počas maximálneho počtu dní práce na diaľku za rok.

Podmienky uplatňovania článku 16 základného nariadenia na dohody o telepráci

Aj v prípade telepráce je naďalej možné požiadať o výnimku podľa článku 16 základného nariadenia, ktorou je možné v záujme určitých osôb alebo kategórií osôb určiť príslušnosť k právnym predpisom odlišne od pravidiel uvedených v článku 12 a 13 základného nariadenia. 
Žiadosť o výnimku sa podáva písomne Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ak osoba chce podliehať právnym predpisom Slovenskej republiky v oblasti sociálneho zabezpečenia, resp. sa podáva v príslušnej inštitúcii členského štátu EÚ, ak osoba chce podliehať právnym predpisom daného členského štátu EÚ. Na udelenie výnimky neexistuje právny nárok a s udelením výnimky musí súhlasiť príslušná slovenská inštitúcia (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR) ako aj príslušná inštitúcia členského štátu EÚ.

 

Prechodné ustanovenie

Uplatniteľná legislatíva vo vzťahu k telepráci sa v zmysle nóty určuje od 1. júla 2022. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že náhla zmena uplatniteľných právnych predpisov vo vzťahu k telepráci od 1. júla 2022 by mohla poškodiť veľký počet osôb vykonávajúcich teleprácu, ustanovuje sa prechodné obdobie dvanástich mesiacov.

Ak by určovanie uplatniteľnej legislatívy podľa nóty malo vo vzťahu k telepráci za následok určenie uplatniteľnej legislatívy iného členského štátu ako štátu, ktorý by bol určený podľa osobitných pravidiel určovania uplatniteľných právnych predpisov počas pandémii koronavírusu platných do 30.06.2022, naďalej sa určí uplatniteľná legislatíva podľa osobitných pravidiel určovania uplatniteľných právnych predpisov počas pandémie koronavírusu platných do 30.06.2022, ak dotknutá osoba vyslovene nepožiada o určenie uplatniteľnej legislatívy podľa pravidiel platných od 01.07.2022. Takéto určenie uplatniteľných právnych predpisov môže platiť najdlhšie do 30.6.2023. 

Od 01.07.2023 môže byť uplatniteľná legislatíva vo vzťahu k telepráci určená výlučne podľa pravidiel platných od 01.07.2022.

Prechodné ustanovenie sa týka tak situácií, ktoré vznikli pred 1. júlom 2022 a naďalej trvajú ako aj situácií, ktoré vzniknú až po 1. júli 2022.