Page title

Zasielať správne a včas všetky doklady

Aké doklady musím posielať do Sociálnej poisťovne?

Text

Ako prvé sa zaregistrujete ako zamestnávateľ (postup nájdete v časti Ako sa prihlásim do Sociálnej poisťovne). Zároveň zaregistrujete zamestnanca (najneskôr deň pred začiatkom výkonu práce). 

Následne budete pravidelne zasielať prostredníctvom eSlužieb nasledujúce doklady:

 • Mesačný výkaz poistného a príspevkov. Mesačný výkaz použite pre zamestnancov, ktorí majú pravidelný príjem,(vrátane dohodárov a zamestnancov v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce s právom na pravidelný príjem aj s právom na nepravidelný príjem),

Výkaz poistného a príspevkov pre:

 1. zamestnancov s nepravidelným príjmom
 2. dohodárov s nepravidelným príjmom (okrem zamestnanca na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce)
 3. zamestnancov, ktorým ste zúčtovali príjem plynúci z neplatne skončeného právneho vzťahu podľa rozhodnutia súdu,
 4. zamestnancov, ktorým ste zúčtovali príjem po zániku sociálneho poistenia,
 • Evidenčné listy dôchodkového poistenia po ukončení pracovného pomeru.

Aký je termín na doručenie dokumentov do Sociálnej poisťovne?

Text

Rôzne dokumenty môžu mať rôzne termíny na doručenie:

 • mesačné výkazy doručujete najneskôr v deň, keď je splatné poistné (pozri časť Ako zaplatím poistné),

Výkaz poistného a príspevkov za: 

 1. zamestnanca s nepravidelným príjmom – do ôsmeho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol príjem zúčtovaný na výplatu
 2. príjmy po ukončení povinného poistenia a príjmy z neplatne skončeného právneho vzťahu zasielate do ôsmeho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol príjem zúčtovaný na výplatu,
 3. dohodárov s nepravidelným príjmom zasielate do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bol príjem zúčtovaný na výplatu.

Evidenčné listy dôchodkového poistenia:

 1. ak sa skončil pracovný pomer (alebo iný právny vzťah) zasielate najneskôr v deň splatnosti vami odvádzaného poistného za kalendárny mesiac, v ktorom skončil pracovný pomer,
 2. ak o Evidenčný list požiada Sociálna poisťovňa, alebo si zamestnanec uplatní nárok na dôchodok, Evidenčný list zasielate do ôsmich dní.

Nahlasovanie analytických údajov

Text

Zamestnávatelia majú od 1. januára 2023 novú povinnosť – oznámiť Sociálnej poisťovni analytické údaje za všetkých zamestnancov. Ak má jeden zamestnanec u zamestnávateľa viac právnych vzťahov (napr. pracovnú zmluvu a zároveň aj dohodu o vykonaní práce), zamestnávateľ oznamuje analytické údaje za každý právny vzťah osobitne.  

Sociálna poisťovňa spolu s MF SR v súvislosti s touto povinnosťou vypracovala manuál pre zamestnávateľov, kde nájdete detailné vysvetlenie spolu s častými otázkami a odpoveďami: Manuál pre zamestnávateľov na vypĺňanie analytických údajov.