Page title

Výplata a poukazovanie dôchodku

Výplata dôchodku

Text

Vdovecký dôchodok sa vypláca vopred v pravidelných mesačných lehotách, vždy v pravidelne sa opakujúcich výplatných termínoch.

Výplatný termín určí každej osobe, ktorej je priznaný dôchodok, Sociálna poisťovňa.

Do cudziny, ktorá nie je štátom, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa vdovecký dôchodok vypláca pozadu v trojmesačných lehotách vždy až po predložení potvrdenia o žití poberateľa dôchodku.

Za istých podmienok možno vdovecký dôchodok priznať preddavkovo, a to vtedy, ak poistenec splnil podmienky nároku na vdovecký dôchodok, ale ešte pred vydaním rozhodnutia o priznaní vdoveckého dôchodku je potrebné zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na určenie jeho sumy.

Poukazovanie dôchodku

Text

Vdovecký dôchodok sa môže poukazovať:

  • na účet príjemcu dôchodku (pozri príjemca dôchodkovej dávky) v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
  • v hotovosti, ak si tento spôsob poukazovania dôchodku zvolí príjemca dôchodku,
  • na účet osobitného príjemcu alebo zákonného zástupcu (môžu dôchodok poberať aj v hotovosti),
  • prostredníctvom hromadného poukazu do zariadenia sociálnych služieb, ak je poberateľ dôchodku umiestnený v tomto zariadení a nepožiada o iný spôsob poukazovania dôchodku,
  • prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ak je osoba umiestnená v tomto zariadení,
  • na účet rehole v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak príjemca dôchodku je členom rehole a nepožiada o iný spôsob poukazovania dôchodku.

Dôchodok sa na účet rehole poukazuje na základe vyplneného tlačiva Žiadosť o poukazovanie dôchodku/dôchodkov na účet rehole v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo na základe neformálnej žiadosti.

K žiadosti o poukazovanie dôchodku na účet rehole v banke musí byť priložený doklad (listinný dôkaz) preukazujúci, že účet patrí reholi. Takýmto dokladom môže byť potvrdenie banky alebo výňatok z výpisu účtu.

Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet rehole musí obsahovať:

  • základné identifikačné údaje príjemcu dôchodku (rodné číslo, dátum narodenia, priezvisko, meno, titul, adresu bydliska, telefónne číslo a podpis),
  • základné identifikačné údaje rehole (názov a adresa rehole) a
  • číslo účtu rehole v tvare IBAN a názov banky.

Poberateľ dôchodku môže Sociálnu poisťovňu požiadať o zmenu spôsobu výplaty dôchodku, pričom výplatu žiadaným spôsobom je Sociálna poisťovňa povinná zabezpečiť najneskôr od výplatného termínu dôchodku splatného v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku Sociálnej poisťovni doručená. Uvedené sa nevzťahuje na osobu umiestnenú v ústave na výkon väzby alebo v ústave na výkon trestu odňatia slobody.

Podrobnejšie informácie nájdete tu: Posielať dôchodok na iný bankový účet a Posielať dôchodok v hotovosti prostredníctvom pošty