Page title

Formuláre

90. Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie starobného dôchodku

Žiadosť je určená pre dôchodcu, ktorému bola výplata predčasného starobného dôchodku zastavená z dôvodu vzniku povinného dôchodkového poistenia (zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba), a ktorý ku dňu, od ktorého žiada o uvoľnenie výplaty dôchodku, dovŕšil dôchodkový vek. UPOZORNENIE: Pri použití tlačiva je nevyhnutné uviesť rodné číslo, ktoré je súčasne identifikačným číslom sociálneho poistenia.

Skupina príloh

91. Žiadosť o starobný dôchodok zo Štátu Izrael

Žiadosť je určená pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ktoré žiadajú o priznanie starobného dôchodku zo Štátu Izrael

Skupina príloh

92. Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky na účet v banke pre osoby s bydliskom v Japonsku

Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky na účet v banke pre osoby s bydliskom v Japonsku

Skupina príloh

93. Žiadosť o starobný dôchodok zo Severného Macedónska

UPOZORNENIE: Tlačivo slúži len na informatívne účely. Je potrebné, aby ste za účelom podania žiadosti o dôchodok zo Severného Macedónska navštívili pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta vášho bydliska. V pobočke s vami spíšeme tlačivo elektronicky a Sociálna poisťovňa ho postúpi príslušnej inštitúcii Severného Macedónska na ďalšie konanie.

Skupina príloh

94. Žiadosť o uvoľnenie výplaty vdovského dôchodku

Žiadosť je určená pre vdovu, ktorej manžel zomrel pred 1. januárom 2004 a nárok na výplatu vdovského dôchodku jej zanikol (t. j. vdovský dôchodok sa jej prestal vyplácať po 30. júni 2003).

Skupina príloh

95. Žiadosť o vydanie potvrdenia

Žiadosť slúži na vydanie niekoľkých druhov potvrdení zo Sociálnej poisťovne (o nedoplatkoch na poistnom, o splnení odvodových povinností, o dobe poistenia a i.)

Skupina príloh

96. Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie predčasného starobného dôchodku

Žiadosť je určená pre dôchodcu, ktorému bola výplata predčasného starobného dôchodku zastavená z dôvodu vzniku povinného dôchodkového poistenia (zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba), a ktorý ku dňu, od ktorého žiada o uvoľnenie výplaty dôchodku, nedovŕšil dôchodkový vek. UPOZORNENIE: Pri použití tlačiva je nevyhnutné uviesť rodné číslo, ktoré je súčasne identifikačným číslom sociálneho poistenia.

Skupina príloh

97. Čestné výhlásenie fyzickej osoby k existencii oprávnenia na vykonávanie činnosti (vznik)

Čestné vyhlásenie fyzickej osoby k existencii oprávnenia na vykonávanie činnosti vydaného podľa osobitného predpisu na účely vzniku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO

Skupina príloh

98. Žiadosť o vyrovnávací príplatok

Tlačivo „Žiadosť o vyrovnávací príplatok“ slúži na podanie žiadosti o vyrovnávací príplatok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky aj mimo územia Slovenskej republiky.


99. Žiadosť o príspevok športovému reprezentantovi

Tlačivo „Žiadosť o príspevok športovému reprezentantovi“ slúži na podanie žiadosti o príspevok športovému reprezentantovi.