Page title

Formuláre

59. Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet manžela/manželky dôchodcu

Na účely poukazovania dôchodku na účet manžela/manželky v banke odporúčame mať zriadený účet v niektorej z nasledovných bánk: Československá obchodná banka, a. s., J & T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Národná banka Slovenska, Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike, Prima banka Slovensko, a. s., Privatbanka, a. s., Slovenská sporiteľňa, a. s., Tatra banka, a. s. (vzťahuje sa aj na Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka), UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, Všeobecná úverová banka, a. s., BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR. Iba na stiahnutie.

Skupina príloh

60. Oznámenie zmien rozhodujúcich na poukazovanie dôchodkových dávok na účet v banke

Tlačivo možno použiť ako žiadosť o ukončenie poukazovania dôchodku na účet v banke, ako aj na oznámenie zmeny adresy bydliska, zmeny priezviska (mena) a všetkých ďalších zmien, ktoré sú rozhodujúce na trvanie nároku na dôchodok a jeho výplatu. Iba na stiahnutie.

Skupina príloh

61. Čestné vyhlásenie žiadateľa – žiadateľky o uvoľnenie výplaty vdoveckého – vdovského dôchodku

Čestné vyhlásenie žiadateľa alebo žiadateľky o uvoľnenie výplaty vdoveckého alebo vdovského dôchodku o tom, že uzatvoril/a alebo neuzatvoril/a nové manželstvo. Iba na stiahnutie.

Skupina príloh

62. Čestné vyhlásenie na účely výplaty splatných súm na dôchodkovej dávke po zomretom - zomretej

Čestné vyhlásenie na účely výplaty súm dôchodku splatných ku dňu smrti. Tlačivo je potrebné podpísať a podpis musí byť osvedčený okresným úradom, obcou alebo notárom. Údaje uvedené v čestnom vyhlásení sa môžu uviesť aj do zápisnice, ktorú s vami spíše príslušný zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne, pred ktorým zápisnicu podpíšete.

Skupina príloh

63. Evidenčný list dôchodkového poistenia

Tlačivo je určené na evidovanie období dôchodkového poistenia a vymeriavacích základov získaných od 1. januára 2004. Za zamestnanca ho vypĺňa a potvrdzuje zamestnávateľ, za samostatne zárobkovo činnú osobu a dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu ho vypĺňa a potvrdzuje miestne príslušná pobočka Sociálnej poisťovne. Údaje do konca roka 2008 vypĺňajte v slovenských korunách, od 1. januára 2009 zadávajte eurá. Pred vypĺňaním riadkov obdobia dôchodkového poistenia ako prvý v riadku uveďte údaj ,,Kalendárny rok". V prípade, že uvediete rok 2009 (a neskôr vyšší), bude sprístupnená možnosť uvádzania hodnôt s desatinnými miestami pre euro (oddeliť ich treba čiarkou).


64. Hlásenie úrazu

Hlásenie úrazu; SPÚ-NP-Int. 03

Skupina príloh

65. Potvrdenie na účel posúdenia žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva kultúry SR

Potvrdenie na účel posúdenia žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rozpočtový rok 2008

Skupina príloh

67. Potvrdenie o platení poistného na výsluhový príspevok

Potvrdenie o platení poistného na výsluhový príspevok na účely nároku na dávku v nezamestnanosti, 2020

Skupina príloh

68. Potvrdenie o žití pre osoby žijúce v cudzine mimo štátov EHP a Švajčiarskej konfederácie