Page title

Formuláre

70. Žiadosť o poskytnutie pracovnej rehabilitácie

§ 95 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.


71. Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm

Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm

Skupina príloh

72. Oznámenie poistnej udalosti COVID-19

k úrazovému príplatku podľa § 293fea zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov


73. Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus

Nárok uplatnený v súvislosti s koronavírusom

Skupina príloh

74. Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu

Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu


75. Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku

Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku SPÚ-NP Int. 04

Skupina príloh

76. Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac (za december 2020)

Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, na účely predĺženia splatnosti poistného na sociálne poistenie za kalendárny mesiac december 2020 do 31. decembra 2022

Skupina príloh

77. Žiadosť o vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti

Žiadosť o jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia - platná od 1.1.2023

Skupina príloh

78. Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu PD U1

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu PD U1 pre účely nároku na dávku v nezamestnanosti v zmysle článku 61 a 62 Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení a článku 54 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.