Page title

Formuláre

37. Výpis z daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2009

Výpis z Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typ: B) za rok 2009 podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Skupina príloh
38. Výpis z daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2008 (324)

39. Oznámenie zahraničnej samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO)

na ktorú sa v oblasti sociálneho zabezpečenia uplatňujú právne predpisy Slovenskej republiky

Skupina príloh

40. Oznámenie zahraničnej samostatne zárobkovo činnej osoby (anglicky – english)

Oznámenie zahraničnej samostatne zárobkovo činnej osoby (anglicky – english)

Skupina príloh

41. Oznámenie slovenskej samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO)

na ktorú sa v oblasti sociálneho zabezpečenia prestali alebo opätovne začali uplatňovať právne predpisy Slovenskej republiky

Skupina príloh

42. Oznámenie o dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie.

Oznámenie o dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie.

Skupina príloh

43. Žiadosť o vrátenie poistného (DOCX)

Žiadosť o vrátenie poistného na sociálne poistenie, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu na základe § 145 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.


44. Informácia o odpustení povinnosti zaplatiť penále alebo zníženie výšky penále

Informácia o odpustení povinnosti zaplatiť penále alebo zníženie výšky penále

Skupina príloh

45. Prihlásenie a odhlásenie zamestnanca e-mailom alebo faxom

Vyplnené tlačivo odošlite ako prílohu e-mailom na adresu hlasenie@socpoist.sk alebo faxom na čísla +421 906 171 865, +421 906 171 723. V prípade vyššieho počtu zamestnancov použite ďalšiu stranu. Tlačivo sa použije buď iba na prihlásenie, alebo iba na odhlásenie zamestnanca. Údaje je potrebné najneskôr do troch dní potvrdiť predložením vyplneného Registračného listu FO Sociálnej poisťovni. Pokiaľ k vzniku poistenia vôbec nedošlo (odstúpenie od zmluvy) predložte Registračný list FO – zrušenie prihlásenia.

Skupina príloh

46. Žiadosť o úrazový príplatok COVID-19

(nárok uplatnený počas krízovej situácie)


47. Žiadosť o priznanie náhrady za bolesť

(§ 99 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)