Page title

Aktuality

Dôchodcovia dostanú v novom roku vyššie dôchodky. Sociálna poisťovňa im ich zvýši o 11,8 % automaticky, o zvýšenie teda nemusia osobitne žiadať. Dôchodok v novej výške dostanú v obvyklých januárových výplatných termínoch. Sociálna poisťovňa im zároveň v januári 2023 zašle k zvýšeniu aj písomné rozhodnutie. 

Neziskové organizácie, občianske združenia a ďalšie oprávnené mimovládne subjekty, ktoré potrebujú potvrdenie pre zapísanie do Zoznamu prijímateľov 2% daní z príjmu, už nemusia navštevovať Sociálnu poisťovňu. Údaje sú sprístupnené na portáli oversi.gov.sk, a tak ich získa aj notár, ktorý organizáciu alebo združenie priamo registruje

V budúcom roku budú poistenci po splnení zákonných podmienok dostávať zo Sociálnej poisťovne vyššie maximálne sumy štyroch druhov nemocenských dávok: nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné. Vyplýva to z každoročného zvýšenia všeobecného vymeriavacieho základu, z ktorého sa odvíja výška poistného na nemocenského poistenie a na základe ktorého rastie aj maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa nemocenské dávky vypočítavajú.

Sociálna poisťovňa začne od 1. novembra 2022 poskytovať svojim poistencom nový typ dávky materské, tzv. „otcovské“. Dávka je určená pre oteckov a po splnení zákonných podmienok ju budú môcť poberať najviac 14 kalendárnych dní v období šiestich týždňov po narodení dieťaťa. Novinku prinesie novela zákona o sociálnom poistení, ktorú schválila Národná rada SR a ktorá ešte čaká na podpis prezidentky a publikovanie v Zbierke zákonov. Nová dávka prispeje k osobnej zaangažovanosti otcov v popôrodnej starostlivosti o novonarodené dieťa a posilní väzby medzi dieťaťom, matkou a otcom v tesnom období po narodení dieťaťa. Priemerná výška dávky v roku 2022 za 14 dní bude predstavovať 604,50 eura.

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do konca júna, dostanú v októbri oznámenia o ich odvodovej povinnosti. Tieto informácie im Sociálna poisťovňa zašle automaticky, nemusia o nič žiadať. Dozvedia sa z nich, či im od 1. októbra vzniklo, zaniklo alebo naďalej trvá povinné sociálne poistenie. Zároveň v nich nájdu informáciu o vymeriavacom základe a výške poistného, ktoré budú v nasledujúcich mesiacoch uhrádzať do Sociálnej poisťovne. Spolu ide o 62 229 SZČO.

Sociálna poisťovňa oznamuje, že v záujme optimalizácie a zefektívnenia komunikácie s klientmi prostredníctvom eSlužieb vykoná technickú údržbu systémov počas víkendu 19. – 20.11.2022. V týchto dňoch sa preto môže vyskytnúť občasná nedostupnosť elektronických služieb i webového portálu Sociálnej poisťovne.  

Dôchodcovia s bydliskom v štátoch, ktoré nepatria k štátom EÚ/EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva, majú do 15. októbra 2022 povinnosť doručiť Sociálnej poisťovni Potvrdenie o žití. Preukázanie žitia je zákonnou podmienkou na vyplatenie dôchodku do štátov mimo Európskej únie, kam ho Sociálna poisťovňa dôchodcom zasiela spätne na štvrťročnej báze. Dôchodcovia v štátoch, ktoré sa riadia koordinačnými nariadeniami EÚ, okrem Českej republiky, zasielajú potvrdenia o žití len raz ročne v januári.

Pri strate zamestnania môže poistenec požiadať o dávku v nezamestnanosti priamo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. V tom prípade jeho žiadosť doručí Sociálnej poisťovni elektronicky úrad práce. Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti upozorňuje, že konanie o nároku na dávku v nezamestnanosti sa začína práve týmto momentom – teda až doručením žiadosti o dávku z úradu práce do Sociálnej poisťovne, a nie dňom vyplnenia žiadosti o dávku na úrade práce. Klientovi zostala aj možnosť požiadať o dávku priamo v pobočke Sociálnej poisťovne (vyplnením tlačiva Žiadosti o dávku).

Sociálna poisťovňa oznamuje, že dňa 16. 9. 2022 (piatok) eviduje problém v elektronických službách, ktorý sa prejavuje tak, že pri odosielaní dokumentov (RLFO, RLZ, MV a VP) zamestnávateľmi niektoré dokumenty ostávajú v stave „nespracovaný“, namiesto stavu „odoslaný na spracovanie“ alebo v stave „spracovaný“ prípadne „zamietnutý“.  

Sociálna poisťovňa oznamuje, že v záujme optimalizácie a zefektívnenia komunikácie s klientmi prostredníctvom e-Služieb pravidelne vykonáva technickú údržbu systémov, v dôsledku ktorej budú počas víkendu v dňoch 17.-18. 9. 2022 nedostupné webové služby aj samotná www.socpoist.sk.