Page title

Aktuality

Sociálna poisťovňa od 1. januára 2024 zvýši vyplácané úrazové renty, pozostalostné úrazové renty a maximálne sumy úrazových dávok o 3,2 %. Novopriznávané úrazové renty a pozostalostné úrazové renty sa zvýšia o 13,6 %. Poškodení nemusia o nič žiadať, valorizované dávky im Sociálna poisťovňa vyplatí v obvyklých januárových výplatných termínoch automaticky. Zvýšia sa aj maximálne výšky jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch už vypláca 13. dôchodky podľa platnej legislatívy. To znamená, že ich vypláca poberateľom všetkých dôchodkových dávok podľa existujúcich pravidiel, teda vo výške od 300 do 50 eur v závislosti od výšky riadneho dôchodku. Poberatelia dôchodkov dostávajú takýto 13. dôchodok teraz, počas novembra v riadnych výplatných termínoch od 2. do 24. v mesiaci. Sociálna poisťovňa tak postupuje podľa legislatívy, ktorá je v súčasnosti zatiaľ stále platná.  

Sociálna poisťovňa pripomína subjektom, ktoré si uplatňujú odvodovú úľavu pre potravinárov, že Vyhlásenie k poskytnutiu štátnej pomoci za mesiac november je potrebné zaslať do 20. novembra 2023. Po schválení štátnej pomoci zamestnávateľ-potravinár zaplatí za november 2023 znížené poistné.

Sociálna poisťovňa zaznamenala počas uplynulých týždňov zvýšený nárast žiadostí o predčasný starobný dôchodok, najmä o legislatívnu novinku – predčasný starobný dôchodok po štyridsiatich odpracovaných rokoch. V tejto súvislosti prijala viacero organizačno-technických opatrení na včasné vybavenie klientov. Posilňuje personálne kapacity a internú organizáciu práce a od 6. novembra 2023 predlžuje úradné hodiny svojich pobočiek a vysunutých pracovísk. Žiadosť o predčasný starobný dôchodok umožní podať v ktorejkoľvek pobočke na Slovensku (namiesto doterajšej príslušnej podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu). Poistencom pripomína, že okrem online rezervačného systému môžu využiť na rezerváciu termínu telefonickú objednávku a tiež osobnú návštevu priamo na pracoviskách Sociálnej poisťovne. Zároveň klientom odporúča využívať Elektronický účet poistenca (EUP), v ktorom nájdu informácie o počte evidovaných odpracovaných rokov potrebných na priznanie predčasného starobného dôchodku. Budúci poberateľ v EUP rovnako získa praktický prehľad dokladov potrebných pre spísanie žiadosti. Následný proces posudzovania tak bude rýchlejší a efektívnejší.

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si za rok 2022 podali daňové priznanie v predĺženej lehote do 30. júna 2023, majú posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške. Lehota na jeho úhradu za október 2023 im uplynie 8. novembra 2023. Podrobné informácie o výške poistného a ďalších údajoch k platbe im Sociálna poisťovňa zaslala písomne v uplynulých dňoch na základe údajov z Finančnej správy SR.

Sociálna  poisťovňa informuje subjekty, ktoré si chcú uplatniť odvodovú úľavu pre zamestnávateľov-potravinárov za mesiace august, september a október 2023, že im umožňuje doručiť vyhlásenia k poskytnutiu štátnej pomoci až do pondelka 23. októbra 2023 (pôvodný termín bol piatok 20. október 2023). Zároveň rozširuje možnosti doručenia – okrem eSlužieb je možné podať uvedený formulár v papierovej podobe osobne v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, alebo tento formulár odoslať elektronicky prostredníctvom e-schránky cez www.slovensko.sk. Sociálna poisťovňa týmto krokom operatívne reaguje na technické výpadky pri odosielaní dokumentov v eSlužbách.

Poistenci a poberatelia dávok zo sociálneho poistenia, ktorí pracujú alebo pracovali v Rakúsku alebo v Nemecku a na Slovensku, budú mať príležitosť prediskutovať si svoje dôchodkové záležitosti na jednom mieste. Od 7. do 9. novembra 2023 sa uskutočnia poradenské dni o dôchodkoch v priestoroch pobočky Sociálnej poisťovne v Banskej Bystrici. Sociálna poisťovňa poskytuje toto poradenstvo v spolupráci so zahraničnými partnermi bezplatne, klientom v prípade záujmu odporúča zarezervovať si termín a priniesť si potrebné doklady.

Dňa 1. januára 2024 nadobudne účinnosť novela zákona o obecnej polícii, ktorá upravuje osobitné sociálne poistenie príslušníkov obecnej polície a zavádza nový príspevok za prácu v obecnej polícii. Tento príspevok (nie výsluhový dôchodok) bude vyplácať Sociálna poisťovňa, ktorá sa na úlohy súvisiace s novou legislatívou intenzívne pripravuje. Príspevok za prácu v obecnej polícii bude pravidelnou peňažnou dávkou zo Sociálnej poisťovne pre bývalých príslušníkov obecnej polície akejkoľvek obce na Slovensku. Žiadať o tento príspevok bude možné najskôr od 1. januára 2024, čiže odo dňa účinnosti zákona o obecnej polícii.

Dôchodcovia dostanú v novom roku vyššie dôchodky. Sociálna poisťovňa vyplácané dôchodky zvýši o 3,6 % automaticky, o valorizáciu teda nemusia osobitne žiadať. Dôchodok v novej výške dostanú v obvyklých januárových výplatných termínoch. Sociálna poisťovňa im zároveň v januári 2024 zašle aj písomné rozhodnutie. Zvýšené dôchodky dostane viac ako 1,4 milióna poberateľov dôchodkov. Novopriznávané dôchodky, o ktorých bude Sociálna poisťovňa rozhodovať v budúcom roku, sa budú valorizovať o 14,5 %.

Sociálna poisťovňa pripomína subjektom, ktoré si uplatňujú odvodovú úľavu pre potravinárov, že na doručenie formulárov k poskytnutiu štátnej pomoci ostávajú posledné dni. Vyhlásenia k poskytnutiu štátnej pomoci za mesiace august, september a október 2023 je potrebné stihnúť podať v lehote do piatka 20. októbra 2023. Akceptovanie vyhlásenia za príslušné kalendárne mesiace, ktoré bude podané po stanovenej lehote, nebude možné. Za mesiace august a september 2023 zamestnávatelia – potravinári zaplatili poistné v plnej výške, Sociálna poisťovňa vysporiada za tieto mesiace poskytnutú štátnu pomoc formou tzv. vratiek automaticky, bez nutnosti podania žiadosti. Za mesiace október 2023 až január 2024 bude zamestnávateľ – potravinár platiť už znížené poistné po schválení štátnej pomoci za príslušný kalendárny mesiac.