Page title

Aktuality

Od 1. januára 2023 sa do praxe zavádza nová dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Zamestnanec, ktorý uzatvorí takúto dohodu, bude v Sociálnej poisťovni od začiatku právneho vzťahu poistený súčasne na tri druhy poistenia: nemocensky, dôchodkovo a  v nezamestnanosti a to bez ohľadu na to, či mu dohoda bude zakladať právo na pravidelný alebo nepravidelný príjem. Do Sociálnej poisťovne ho prihlási jeho zamestnávateľ. Novinka prináša zmenu aj pre zamestnávateľa pri prihlasovaní takéhoto dohodára a tiež pri platení poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia.

Sociálna poisťovňa pripravila pre dôchodcov Kalkulačku na výpočet valorizácie dôchodku od 1. januára 2023. V novej kalkulačke si každý dôchodca môže vypočítať valorizáciu svojho dôchodku.

Od nového roka sa rozšíri kategória osôb, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát. Vyplýva to z nedávno schválenej novely zákona o sociálnom poistení. V roku 2023 tak bude v Sociálnej poisťovni povinne dôchodkovo poistená aj fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá je členom cirkevného, rehoľného alebo charitatívneho spoločenstva a vykonáva pre spoločenstvo pracovnú činnosť bez práva na príjem a podala prihlášku na dôchodkové poistenie.

Sociálna poisťovňa stanovila aktuálnu dôchodkovú hodnotu platnú od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 na 16,4764 eur.

Sociálna poisťovňa už stanovila referenčnú sumu pre výplatu dôchodku z II. dôchodkového piliera na rok 2023. Jej výška bude 521,30 eura. Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne, teda z I. dôchodkového piliera. Táto suma je zároveň podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (II. dôchodkového piliera) programovým výberom.

Elektronická PN sa stala víťazom konferencie Jesenná ITAPA 2022 – odniesla si ocenenie a prvé miesto v hlavnej kategórii súťaže, ktorá už viac ako 20 rokov oceňuje najlepšie projekty digitalizácie na Slovensku. Práve ePN ako novinka roku 2022 je jednou z prvých služieb štátu, kde za občana vyriešia všetky povinnosti inštitúcie automaticky – a jeho starosťou je v prípade choroby ísť od lekára priamo domov, liečiť sa.

Sociálna poisťovňa od 2. decembra 2022 opäť začína dôchodcom vyplácať tzv. 14. dôchodok. Automaticky, bez žiadosti, ho dostane približne 1 440 000 seniorov. Sociálna poisťovňa im ho po splnení zákonných podmienok vyplatí spolu s ich dôchodkom v štandardnom decembrovom výplatnom termíne. Výplatné termíny sú v párne dni od 2. do 24. kalendárneho mesiaca, ale vzhľadom na vianočné sviatky dostanú tzv. 14. dôchodky seniori s výplatným termínom 24. dňa kalendárneho mesiaca už o deň skôr, teda 23. decembra 2022.

Sociálna poisťovňa začne od 1. decembra 2022 automatizovane poskytovať údaje o dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia (II. dôchodkový pilier) prostredníctvom portálu pre orgány štátnej a verejnej správy OverSi. Tento krok významne odbremení klientov od predkladania týchto informácií iným orgánom verejnej moci.

Od 1. januára 2023 sa zamestnancom na účely dôchodkového poistenia stáva každý študent pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov (DoBPŠ) alebo dôchodca s vymedzeným druhom dôchodku v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce (DoVP) alebo dohody o pracovnej činnosti (DoPČ). Status zamestnanca získajú bez ohľadu na to, či im z príslušnej dohody plynie právo na pravidelný mesačný príjem alebo nepravidelný príjem, resp. či od 1. januára  2023 študent alebo dôchodca využije právo určiť dohodu na účely uplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky alebo nie.

Sociálna poisťovňa informuje občanov o zmene termínov výplaty úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty. V mesiaci december 2022 a január 2023 tak dostanú poistenci svoje dávky skôr.