Page title

Aktuality

Sociálna poisťovňa zvýšila starobné dôchodky alebo invalidné dôchodky vyplácané po dovŕšení dôchodkového veku na sumu minimálneho dôchodku. Celkovo ide približne 102 tisíc penzií, z toho 47 tisíc poberateľom vznikol nový nárok na minimálny dôchodok. Dôchodky vo zvýšenej sume Sociálna poisťovňa už vypláca v októbrových výplatných termínoch automaticky, poberatelia dôchodku nemuseli o zvýšenie požiadať.

Sociálna poisťovňa pripravila pre poberateľov dôchodku Kalkulačku na výpočet 13. dôchodku a zverejnila ju na svojej webovej stránke. Použitie kalkulačky je jednoduché. Poberateľ dôchodku do nej vpíše sumu dôchodku, resp. jednotlivých dôchodkov, ktoré poberá. Po kliknutí na políčko Vypočítať ihneď zistí v akej sume mu patrí 13. dôchodok v novembri 2023.

Dôchodcovia s bydliskom v štátoch, ktoré nepatria k štátom EÚ/EHP, Švajčiarska a  Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, majú do 15. októbra 2023 povinnosť doručiť Sociálnej poisťovni Potvrdenie o žití. Preukázanie žitia je zákonnou podmienkou na vyplatenie dôchodku do štátov mimo Európskej únie a mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, kam ho Sociálna poisťovňa dôchodcom zasiela spätne na štvrťročnej báze. Dôchodcovia v štátoch, ktoré sa riadia koordinačnými nariadeniami EÚ, okrem Českej republiky, zasielajú potvrdenia o žití len raz ročne v januári.

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2022 do konca júna 2023, dostanú v októbri oznámenia o ich odvodovej povinnosti. Tieto informácie im Sociálna poisťovňa zašle automaticky, nemusia o nič žiadať. Dozvedia sa z nich, či im od 1. októbra vzniklo, zaniklo alebo naďalej trvá povinné sociálne poistenie. Zároveň v nich nájdu informáciu o vymeriavacom základe a výške poistného, ktoré budú v nasledujúcich mesiacoch uhrádzať do Sociálnej poisťovne. Spolu ide o 74 600 SZČO.

Sociálna poisťovňa zverejnila informácie a formulár vyhlásenia na uplatnenie odvodovej úľavy pre potravinárov, dotknuté subjekty tak môžu začať využívať túto možnosť. Za mesiace august a september 2023 zamestnávateľ-potravinár zaplatí poistné v plnej výške, Sociálna poisťovňa vysporiada za tieto mesiace poskytnutú štátnu pomoc formou tzv. vratiek automaticky, bez nutnosti podania žiadosti o vrátenie tohto poistného. Za mesiace október 2023 až január 2024 bude zamestnávateľ-potravinár, po schválení poskytnutia štátnej pomoci Sociálnou poisťovňou, platiť znížené poistné za príslušný kalendárny mesiac. Sociálna poisťovňa tak umožní dotknutým subjektom uplatniť si odvodovú úľavu za celé obdobie jej trvania: od augusta 2023 do januára 2024. Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje na nevyhnutnosť dodržiavania lehôt stanovených na podávanie vyhlásení k poskytnutiu štátnej pomoci.

Európska komisia schválila pre potravinárov schému štátnej pomoci vo výške 70 mil. eur, prostredníctvom ktorej si budú môcť dotknuté subjekty uplatniť odvodovú úľavu na poistnom za svojich zamestnancov. Urobiť tak budú môcť až po jej zverejnení v Obchodnom vestníku a následnom zverejnení postupov jej uplatnenia v elektronických službách Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa bude potravinárov o presných krokoch včas informovať v najbližších dňoch. Dovtedy si môžu dotknuté subjekty v potravinárstve skontrolovať svoj SK NACE kód vo svojom účte v eSlužbách Sociálnej poisťovne. 

Bratislava 19. september 2023 – Sociálna poisťovňa od 1. októbra 2023 už druhýkrát v tomto roku zvýši sumy minimálneho dôchodku. Jeho základná suma za 30 rokov dôchodkového poistenia sa z doterajších 365,70 eur mesačne zvýši na 389,90 eur mesačne. Sociálna poisťovňa tak urobí automaticky, poistenci nemusia o nič žiadať a o tejto zmene dostanú písomnú informáciu - rozhodnutie. Zvýšené sumy dôchodkov dostanú na svoj bankový účet alebo v hotovosti prostredníctvom pošty vo svojich obvyklých októbrových výplatných termínoch. Zvýšenie minimálnych dôchodkov sa týka približne 60 tisíc poberateľov dôchodkov.

Sociálna poisťovňa v súvislosti s odvodovou úľavou pre určené subjekty v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle vypracovala schému štátnej pomoci, ktorú posudzuje Európska komisia. Jej závery zatiaľ nie sú známe. Sociálna poisťovňa tento týždeň odoslala odpovede na doplňujúce otázky k navrhovanej schéme pomoci. Medzitým Sociálna poisťovňa pripravila ďalšie kroky, aby bolo zavedenie odvodovej úľavy po schválení Európskou komisiou plynulé a aby mali potravinári čas sa na vykazovanie potrebných údajov pripraviť. Vo svojich elektronických službách pre nich už zverejnila tzv. SK NACE kód.

Sociálna poisťovňa pripomína samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a zamestnávateľom, ktorí počas pandémie požiadali o odklad poistného za mesiac marec 2021, že sa blíži jeho splatnosť. Povinnosť uhradiť ho majú do 30. septembra 2023.

Sociálna poisťovňa naďalej rozširuje portfólio svojich činností v elektronickej podobe. Uplynulý mesiac prešla na výkon všetkých elektronických cezhraničných procesov prostredníctvom Elektronickej výmeny informácií sociálneho zabezpečenia, tzv. systém EESSI. Táto povinnosť jej vyplynula z európskej legislatívy a Sociálna poisťovňa si ju splnila nasadením do produkcie posledného zo 79 procesov v jej pôsobnosti. Lehoty pre implementáciu EESSI boli určené samostatne pre každý proces (jednotlivé agendy). V období implementácie Sociálnou poisťovňou od januára 2021 do augusta 2023 ani v jednom zo 79 procesov nedošlo k nedodržaniu termínu. Prostredníctvom EESSI Sociálna poisťovňa a ďalšie slovenské rezorty vybavia pre klientov takmer 170 tisíc dokumentov mesačne rýchlejšie a efektívnejšie.