Page title

Aktuality

Sociálna poisťovňa informuje rodičov, poberateľov dôchodkov iba z cudziny, že v prípade, ak ich dieťa v roku 2021 pracovalo na Slovensku a odvádzalo na dôchodkové poistenie, majú nárok rodičovský dôchodok. Vzhľadom na to, že takýchto poberateľov dôchodkov Sociálna poisťovňa v evidencii nemá, je potrebné o rodičovský dôchodok požiadať prostredníctvom formulára alebo neformálnej žiadosti. Žiadosť je možné podať aj po 28. februári 2023. Sociálna poisťovňa pripomína, že v prípade, ak si deti takýchto rodičov želajú presmerovať rodičovský dôchodok na náhradných rodičov, alebo si želajú rodičovský dôchodok odoprieť, je potrebné doručiť Vyhlásenie o nároku na rodičovský dôchodok do 28. februára 2023.

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch vo zvýšenej miere poskytuje dôchodcom potvrdenia o vyplatených dôchodkových dávkach za rok 2022. Najmä pracujúci dôchodcovia ich potrebujú k podaniu daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok. Sociálna poisťovňa im odporúča, aby si vyžiadanie potvrdenia nenechávali na poslednú chvíľu. Využívať môžu pohodlnú telefonickú a emailovú komunikáciu. Klienti tak stihnú lehotu na podávanie daňových priznaní do konca marca a Sociálnej poisťovni to pomôže plynule vybavovať ich žiadosti.

Kontrolu dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca môže Sociálna poisťovňa vykonať aj na podnet zamestnávateľa. Kontrola sa pritom vykoná vždy, ak o to požiada predseda súdu alebo vedúci prokurátor. V roku 2022 pobočky Sociálnej poisťovne na podnet zamestnávateľov vykonali 1 823 kontrol dočasne práceneschopných poistencov.

Sociálna poisťovňa vychádza v ústrety poistencom a subjektom so záujmom o generálny pardon 2023. Prináša nasledovný prehľad odpovedí na najčastejšie otázky a pre klientov tiež zjednodušila cestu pri hľadaní informácií o generálnom pardone prostredníctvom webovej adresy www.generalnypardon.sk.

Pracujúce deti, ktoré boli dôchodkovo poistené v roku 2021 a želajú si poukázať rodičovský dôchodok náhradným rodičom, by nemali zabudnúť oznámiť to do konca februára 2023 Sociálnej poisťovni. Rovnako tak môžu urobiť v tomto termíne aj tí poistenci, ktorí si neželajú, aby Sociálna poisťovňa poukázala časť ich odvodov biologickým rodičom, resp. jednému z rodičov. Slúži na to formulár Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok, ktorý je k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne, resp. v jej pobočkách po celom Slovensku. V prípade, že si deti želajú, aby bol ich rodičom priznaný rodičovský dôchodok, nie je potrebné urobiť nič. Nárok vznikne automaticky. 

Zamestnávatelia majú od 1. januára 2023 novú povinnosť – oznámiť Sociálnej poisťovni analytické údaje za všetkých zamestnancov. Ak má jeden zamestnanec u zamestnávateľa viac právnych vzťahov (napr. pracovnú zmluvu a zároveň aj dohodu o vykonaní práce), zamestnávateľ oznamuje analytické údaje za každý právny vzťah osobitne.    

Rodičia, ktorí počas mimoriadnej situácie (trvá od 12. marca 2020 do súčasnosti) už poberali dávku pandemické ošetrovné a medzičasom sa im zmenili príjmy (vymeriavací základ), z ktorých sa dávka vypočítava, môžu pobočku Sociálnej poisťovne požiadať o nové rozhodnutie o nároku na dávku.  Stačí vyplniť príslušné tlačivo žiadosti a doručiť ho príslušnej pobočke. Podľa predbežných štatistických údajov vyplatila Sociálna poisťovňa v minulom roku takmer 210 tisíc dávok pandemické ošetrovné v celkovej sume 35,5 mil. eur.

Situáciu dlžníkov Sociálnej poisťovne uľahčí nový inštitút – tzv. generálny pardon. Tento typ oddlženia podobný „exekučnej amnestii“ prináša od 1. februára 2023 pomoc predovšetkým dlžníkom nachádzajúcim sa v bezvýchodiskovej dlhovej pasci. Ak do konca augusta 2023 uhradia všetko dlžné poistné, ktoré im vzniklo v minulosti (pred 1. júlom 2022) a predložia k danému obdobiu aj ďalšie potrebné doklady (chýbajúce mesačné výkazy), Sociálna poisťovňa im odpustí úhradu dlžného penále. Následne sa tým zastaví aj vymáhanie pohľadávok na penále, resp. za dané obdobie už Sociálna poisťovňa nepredpíše k úhrade penále.

Už len týždeň zostáva samostatne zárobkovo činným osobám  (SZČO) a dobrovoľne poisteným osobám (DPO), aby v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2023 uhradili nové sumy poistného. Odvody za január 2023 je potrebné uhradiť najneskôr do 8. februára 2023. Sociálna poisťovňa im zároveň odporúča, aby si nezabudli upraviť platobný príkaz v banke a vyhli sa tak prípadným nedoplatkom, ktoré môžu mať v budúcnosti negatívny vplyv pri posudzovaní ich nároku na nemocenské a dôchodkové dávky.

Poberateľom dôchodkov, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku, už všetky rozhodnutia v súvislosti s dôchodkovými dávkami Sociálna poisťovňa zasiela iba do ich elektronickej schránky.