Page title

Aktuality

Zamestnávatelia majú od nového roku novú povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni analytické údaje za všetkých zamestnancov. Ak má jeden zamestnanec u zamestnávateľa viac právnych vzťahov (napr. pracovnú zmluva a zároveň aj dohodu o vykonaní práce), zamestnávateľ oznamuje analytické údaje za každý právny vzťah osobitne.   

Slovenský elektronický systém ePN nie je prepojený s elektronickými systémami v iných členských štátoch Európskej únie. Pri vystavení ePN preto poistenec, ktorý je nemocensky poistený v inom členskom štáte EÚ, potrebuje na získanie nemocenskej dávky požiadať slovenského ošetrujúceho lekára o vystavenie papierového tlačiva Odpis potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti vystavenej elektronicky (Odpis ePN). Toto tlačivo slúži aj na účely uplatnenia nároku na nemocenské a preukázanie vzniku, trvania a ukončenia práceneschopnosti v inom členskom štáte EÚ.

Dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) minulý rok zmenilo viac ako 55 797 sporiteľov. Oproti roku 2021 počet tých, ktorí si sporia na dôchodok v II. pilieri a mali záujem počas roka zmeniť svoju DSS, tak stúpol o vyše 15 tisíc. V roku 2021 medzi jednotlivými DSS prestúpilo viac ako 40 tisíc sporiteľov. Od tohto roka sa pritom situácia sporiteľov významne zjednoduší - na prestup si už nebudú musieť od Sociálnej poisťovne vyžiadať akceptačný list. Zmeniť DSS tak budú môcť len na základe prestupovej zmluvy s novou DSS.

Sociálna poisťovňa pripomína, že na valorizáciu (zvýšenie) dôchodku od 1. januára 2023 sa podľa zákona o sociálnom poistení neprihliada na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Zvyšuje sa suma pôvodne priznaného dôchodku bez tohto zvýšenia. Znamená to, že Sociálna poisťovňa dôchodcovi o 11,8% zvyšuje sumu pôvodne priznaného dôchodku a ak je tento dôchodok stále nižší, ako minimálny dôchodok, dôchodcovi naďalej vypláca minimálny dôchodok. Ten totiž pre neho naďalej zostáva finančne výhodnejší.

Sociálna poisťovňa oznamuje, že v záujme optimalizácie a zefektívnenia komunikácie s klientmi prostredníctvom eSlužieb pravidelne vykonáva technickú údržbu systémov, ktorá môže mať za následok občasné výpadky elektronických služieb i webového portálu počas víkendu, v dňoch 21. – 22. 1. 2023. Ďakujeme za pochopenie.

Sociálna poisťovňa v roku 2023 zvýšila dôchodky o 11,8 % a informáciu o valorizácii doručila všetkým dotknutým dôchodcom v januári tohto roka. Ak ste klientom Poštovej banky a využívate službu „doručovanie dôchodku domov“, v januári doručený dôchodok cez doručovateľa je v pôvodnej výške z roku 2022 - a valorizovaná čiastka za január je na vašom osobnom účte v Poštovej banke. Konkrétne nastavenie doručovania výšky dôchodku prostredníctvom Poštovej banky nie je v kompetencii Sociálnej poisťovne. Preto odporúčame klientom Poštovej banky, aby sa v prípade ďalších otázok obrátili na svoju banku.

 Sociálna poisťovňa aktualizuje na základe podnetov svojich poistencov najčastejšie otázky a odpovede k aktuálnej téme – rodičovský dôchodok (známy tiež ako rodičovský bonus). Nižšie uvedené odpovede tak dopĺňajú základnú sadu otázok a odpovedí z novembra 2022.

Zamestnávatelia majú od nového roku novú povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni analytické údaje za všetkých zamestnancov, ktorých prihlásili do registra poistencov Sociálnej poisťovne pred 1. januárom 2023 a ich poistenie trvá aj po 31. decembri 2022. Sociálna poisťovňa pripomína, že ide o tri druhy analytických údajov: číselný kód miesta výkonu práce podľa štatistického číselníka krajov, štatistického číselníka okresov a štatistického číselníka obcí, dohodnutý rozsah týždenného pracovného času a číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce.

Novú dávku otcovské dostalo zo Sociálnej poisťovne už prvých tritisíc oteckov, ktorí o dávku požiadali a splnili zákonné podmienky na jej priznanie. Od 1. novembra 2022, kedy nová legislatíva začala platiť, zaevidovala Sociálna poisťovňa približne 3 500 žiadostí (do 11. januára 2023). O novú dávku a v súvislosti s týmito žiadosťami zatiaľ priznala nárok na otcovské         v 3 028 prípadoch. V mesiaci december 2022 tak Sociálna poisťovňa vyplatila túto dávku v celkovej sume viac ako 796 tisíc eur v priemernej výške 393,52 eura. Ide o dávky vyplatené za mesiac november 2022. Do konca januára Sociálna poisťovňa postupne vypláca dávky za december 2022.

Termín:  24. január 2023 (utorok) Začiatok: 8.30 h   Predpokladané ukončenie seminára:12.00 h                Miesto: hotel Yasmín Tyršovo nábrežie 1 040 01 Košice