Page title

Aktuality

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch zasiela živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznámenia o novej výške poistného v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2023. Živnostníci dostanú spolu 174 817 oznámení buď listom prostredníctvom pošty alebo elektronicky, ak majú zriadenú e-schránku. Poštou Sociálna poisťovňa odosiela 147 119 oznámení a do e-schránok smeruje ďalších 27 698.

Termín: 27. január 2023 (piatok) Začiatok: 9.00 h Prezentácia účastníkov od 8.30 h Predpokladané ukončenie seminára: 13.00 h

Poberatelia dôchodkov zo Sociálnej poisťovne s bydliskom mimo Slovenskej republiky by nemali v januári zabudnúť na povinnosť doručiť tzv. Potvrdenie o žití. V prípade, že ide o krajinu Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ/EHP) a Švajčiarska, je potrebné toto tlačivo zaslať jedenkrát ročne do 31. januára. Ak ide o krajinu mimo EÚ/EHP a Švajčiarska, tlačivo je potrebné doručiť štyrikrát do roka, najbližšie do 15. januára 2023. Poberatelia dôchodkov zo Sociálnej poisťovne žijúci v Českej republike túto povinnosť nemajú, Sociálna poisťovňa a Česká správa sociálneho zabezpečenia si údaje vymieňajú elektronicky. 

Sociálna poisťovňa od 29. decembra 2022 eviduje problémy s riadnou prevádzkou eSlužieb.  Keďže táto situácia má vplyv na plnenie si povinností odvádzateľov poistného (najmä povinnosť registrovať zamestnancov), SOCIÁLNA POISŤOVŇA NA TENTO TECHNICKÝ PROBLÉM V TEJTO SÚVISLOSTI PRIHLIADA.  Na vyriešení problému intenzívne pracujeme a o plnej funkčnosti eSlužieb budeme odvádzateľov poistného ihneď informovať.

Sociálna poisťovňa od nového roku prepočíta poberateľom dôchodkov sumu exekučnej zrážky. Dôvodom je valorizácia dôchodkov od 1. januára 2023, ktoré sa budú automaticky zvyšovať o 11,8 %. Od 1. januára 2023 sa pri exekučných zrážkach suma, ktorú nie je možné zraziť z dôchodku, nemení. Dotknutí dôchodcovia dostanú od Sociálnej poisťovne v januári 2023 aj písomnú informáciu o vplyve valorizácie na výkon exekučných zrážok z ich dôchodku. V novembri 2022 evidovala Sociálna poisťovňa viac ako 19 tisíc dôchodcov s exekučnou zrážkou.

Sociálna poisťovňa dáva do pozornosti predĺženie platnosti osobitných pravidiel/postupov určovania uplatniteľných právnych predpisov v prípade vykonávania cezhraničnej telepráce na území členských štátov EÚ,  Nórska, Islandu Lichtenštajnska a Švajčiarska, ktorých aplikácia je upravená v prechodných ustanoveniach nóty Správnej komisie č.: 125/22REV2 zo 14. júna 2022. Možnosť určenia uplatniteľnej legislatívy podľa osobitných pravidiel sa predlžuje do 30. júna 2023.

Sociálna poisťovňa opätovne pripomína študentom a dôchodcom pracujúcim na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorí si na túto dohodu uplatňujú výnimku z postavenia zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, že táto výnimka im zaniká  31. decembra 2022.

Podať vyhlásenie o nároku na rodičovský dôchodok je možné už aj prostredníctvom Elektronického účtu poistenca. Sociálna poisťovňa sprístupnila túto funkcionalitu dnes a doplnila tak už existujúce možnosti doručenia tohto dokumentu: osobne, poštou a všeobecným podaním cez portál slovensko.sk. Jednoduchší je tiež proces aktivácie prístupu do Elektronického účtu poistenca: tento proces môže klient absolvovať spoza počítača cez elektronický formulár. Sociálna poisťovňa tak pokračuje v elektronizácii svojich služieb s cieľom zjednodušenia prístupu a vybavenia úkonu bez návštevy pobočky.

Poberatelia dôchodkov dostanú svoje dôchodky počas vianočných a novoročných sviatkov o deň skôr. Sociálna poisťovňa v súvislosti s blížiacimi sa sviatkami posunula ich výplatný termín.

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár Čestného vyhlásenia pre fyzické osoby na účely dôchodkového poistenia z dôvodu členstva v cirkevnom spoločenstve, rehoľnom spoločenstve alebo v charitatívnom spoločenstve a výkonu pracovnej činnosti pre spoločenstvo bez práva na príjem.