Page title

Aktuality

Sociálna poisťovňa pripravila na základe doterajších podnetov od klientov prehľad najčastejších otázok a odpovedí k aktuálnej téme – rodičovský dôchodok (známy tiež ako rodičovský bonus)

Slovenský elektronický systém ePN nie je prepojený s elektronickými systémami v iných členských štátoch Európskej únie. Pri vystavení ePN preto poistenec, ktorý je nemocensky poistený v inom členskom štáte EÚ, potrebuje na získanie nemocenskej dávky požiadať slovenského ošetrujúceho lekára o vystavenie papierového tlačiva Odpis potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti vystavenej elektronicky (Odpis ePN). Toto tlačivo slúži aj na účely uplatnenia nároku na nemocenské a preukázanie vzniku, trvania a ukončenia práceneschopnosti v inom členskom štáte EÚ.

Zamestnávatelia majú od nového roku novú povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni analytické údaje za všetkých zamestnancov. Ak má jeden zamestnanec u zamestnávateľa viac právnych vzťahov (napr. pracovnú zmluva a zároveň aj dohodu o vykonaní práce), zamestnávateľ oznamuje analytické údaje za každý právny vzťah osobitne.   

Dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) minulý rok zmenilo viac ako 55 797 sporiteľov. Oproti roku 2021 počet tých, ktorí si sporia na dôchodok v II. pilieri a mali záujem počas roka zmeniť svoju DSS, tak stúpol o vyše 15 tisíc. V roku 2021 medzi jednotlivými DSS prestúpilo viac ako 40 tisíc sporiteľov. Od tohto roka sa pritom situácia sporiteľov významne zjednoduší - na prestup si už nebudú musieť od Sociálnej poisťovne vyžiadať akceptačný list. Zmeniť DSS tak budú môcť len na základe prestupovej zmluvy s novou DSS.

Sociálna poisťovňa pripomína, že na valorizáciu (zvýšenie) dôchodku od 1. januára 2023 sa podľa zákona o sociálnom poistení neprihliada na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Zvyšuje sa suma pôvodne priznaného dôchodku bez tohto zvýšenia. Znamená to, že Sociálna poisťovňa dôchodcovi o 11,8% zvyšuje sumu pôvodne priznaného dôchodku a ak je tento dôchodok stále nižší, ako minimálny dôchodok, dôchodcovi naďalej vypláca minimálny dôchodok. Ten totiž pre neho naďalej zostáva finančne výhodnejší.

Sociálna poisťovňa v roku 2023 zvýšila dôchodky o 11,8 % a informáciu o valorizácii doručila všetkým dotknutým dôchodcom v januári tohto roka. Ak ste klientom Poštovej banky a využívate službu „doručovanie dôchodku domov“, v januári doručený dôchodok cez doručovateľa je v pôvodnej výške z roku 2022 - a valorizovaná čiastka za január je na vašom osobnom účte v Poštovej banke. Konkrétne nastavenie doručovania výšky dôchodku prostredníctvom Poštovej banky nie je v kompetencii Sociálnej poisťovne. Preto odporúčame klientom Poštovej banky, aby sa v prípade ďalších otázok obrátili na svoju banku.

Sociálna poisťovňa oznamuje, že v záujme optimalizácie a zefektívnenia komunikácie s klientmi prostredníctvom eSlužieb pravidelne vykonáva technickú údržbu systémov, ktorá môže mať za následok občasné výpadky elektronických služieb i webového portálu počas víkendu, v dňoch 21. – 22. 1. 2023. Ďakujeme za pochopenie.

 Sociálna poisťovňa aktualizuje na základe podnetov svojich poistencov najčastejšie otázky a odpovede k aktuálnej téme – rodičovský dôchodok (známy tiež ako rodičovský bonus). Nižšie uvedené odpovede tak dopĺňajú základnú sadu otázok a odpovedí z novembra 2022.

Zamestnávatelia majú od nového roku novú povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni analytické údaje za všetkých zamestnancov, ktorých prihlásili do registra poistencov Sociálnej poisťovne pred 1. januárom 2023 a ich poistenie trvá aj po 31. decembri 2022. Sociálna poisťovňa pripomína, že ide o tri druhy analytických údajov: číselný kód miesta výkonu práce podľa štatistického číselníka krajov, štatistického číselníka okresov a štatistického číselníka obcí, dohodnutý rozsah týždenného pracovného času a číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce.

Novú dávku otcovské dostalo zo Sociálnej poisťovne už prvých tritisíc oteckov, ktorí o dávku požiadali a splnili zákonné podmienky na jej priznanie. Od 1. novembra 2022, kedy nová legislatíva začala platiť, zaevidovala Sociálna poisťovňa približne 3 500 žiadostí (do 11. januára 2023). O novú dávku a v súvislosti s týmito žiadosťami zatiaľ priznala nárok na otcovské         v 3 028 prípadoch. V mesiaci december 2022 tak Sociálna poisťovňa vyplatila túto dávku v celkovej sume viac ako 796 tisíc eur v priemernej výške 393,52 eura. Ide o dávky vyplatené za mesiac november 2022. Do konca januára Sociálna poisťovňa postupne vypláca dávky za december 2022.